HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/NQ-HĐND

Cao Bằng, ngày 02 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÀNH LẬP XÓM RIỀN THƯỢNG, XÃ HƯNG ĐẠO; THÀNH LẬP XÓM KHAU HO, XÃ SƠN LẬP, HUYỆN BẢO LẠC, TỈNH CAO BẰNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 13 (BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật T chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân ph;

Xét Tờ trình số 3033/TTr-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2015 củay ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc thành lập xóm Riền Thượng, xã Hưng Đạo; thành lập xóm Khau Ho, xã Sơn Lập, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng;

Sau khi nghe báo cáo thm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thành lập các xóm như sau:

1. Thành lập xóm Riền Thượng thuộc xã Hưng Đạo, huyện Bảo Lạc.

Xóm Riền Thượng có 82 hộ và 385 nhân khẩu.

2. Thành lập xóm Khau Ho thuộc xã Sơn Lập, huyện Bảo Lạc.

Xóm Khau Ho có 50 hộ và 276 nhân khẩu.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XV, kỳ họp thứ 13 (Bất thường) thông qua./.

Nơi nhận:
-Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
-Ủy ban nhân dân tỉnh;
-Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, Đoàn th tỉnh;
- Huyện ủy, Thành ủy, HĐND, UBND các huyện, Thành phố;
- Trung tâm Thông tin - VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Anh