HĐND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 21/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 1 năm 1981

NGHỊ QUYẾT

Về việc đặt tên mới và sửa đổi tên cũ không phù hợp của một số vườn hoa, đường phố

và việc chia cắt xã Chấn Hưng (Tiên Lãng)

________________________

Hội đồng Nhân dân Thành phố Hải Phòng khóa VII, trong kỳ họp thứ 13, đã nghe báo cáo của Uỷ ban Nhân dân Thành phố về việc thi hành Chỉ thị số 23-TTg ngày 15/4/1963 của Thủ tướng chính phủ và Thông tư số 17-LB/NV-VH ngày 2/8/1963 của Liên bộ - Nội vụ - Văn hóa về việc sửa đổi và đặt tên các đường phố và báo cáo về tình hình quản lý hành chính của xã Chấn Hưng (huyện Tiên Lãng).

Sau khi thảo luận, Hội đồng Nhân dân Thành phố nhất trí quyết định:

1. Tiến hành đặt tên mới và sửa đổi tên cũ của một số vườn hoa, đường phố hiện nay không còn phù hợp theo như Tờ trình số 02-TT/VX ngày 15/1/1981 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố, cụ thể là:

a) Về vườn hoa:

- Vườn hoa trước cửa Nhà Triển lãm Thành phố, đã có tên là vườn hoa An Biên. Nay đổi tên là vườn hoa Nguyễn Bỉnh Khiêm.

-Vườn hoa trước Nhà Thông tin Thành phố chưa có tên, nay đặt tên là vườn hoa Lê Qúy Đôn.

-Vườn hoa trước của Trụ sở thành đoàn TNCS Hồ Chí Minh chưa có tên , nay đặt là vườn hoa Đoàn Thị Điểm.

- Vườn hoa cạnh đường Lạch Tray hiện nay, chưa có tên, nay đặt tên là vườn hoa An Biên

b) Về đường phố:

- Đường từ cầu xe lửa đến cây số 7 (cảng Vật Cách) nay đặt tên là đường Hùng Vương.

- Đường từ chân cầu Thượng Lý (cầu Xi Măng) đến ngã ba Thượng Lý, chưa có tên hoặc tự gọi là đường Hà Nội, lối liền với đường Bạch Đằng đã có, nay gọi là đường Bạch Đằng.

- Đường từ Chùa Vẽ đến đảo Đình Vũ, mới xây dựng, chưa có tên, nay đặt tên là đường Trần Hưng Đạo, phố Trần Hưng Đạo hiện nay (từ Nhà hát Thành phố đến Cảng) nối liền với phố Quang Trung nay gọi là phố Quang Trung.

- Đoạn từ nhà máy sắt Tráng men đến chùa Vẽ, chưa có tên, đoạn đường này nối liền với đường Cửa Cấm gọi là đường Cửa Cấm.

- Đoạn đường từ Đoạn Xá đến đường Cửa Cấm, chưa có tên nay đặt tên là đường Đoạn Xá.

- Đoạn đường từ Đoạn Xá đến trường đại học giao thông thủy, chưa có tên, nay đặt tên là đường Phương Lưu.

- Các đoạn đường của các cổng số 1, số 2, số 3 và đường bao quanh Nhà hát nhân dân, chưa có tên đường này nối liền với đường Chu Văn An, nên cũng gọi là đường Chu Văn An.

- Đoạn đường trước cửa Nhà triển lãm thành phố, chưa có tên, đoạn đường này nối liền với phố Lãn Ông nên thuộc là đường Lãn Ông.

- Đoạn đường trước cửa nhà thông tin thành phố, chưa có tên, nay đặt tên là đường Lê Qúy Đôn.

- Đoạn đường cạnh các quán bán hoa, chưa có tên, đoạn đường này nồi liền với phố Hoàng Văn Thụ, nên thuộc đường Hoàng Văn Thụ.

- Đoạn đường cạnh vườn hoa Đoàn Thị Điểm, chưa có tên, đoạn đường đó nối liền với phố Đinh Tiên Hoàng, nên cũng thuộc đường phố Đinh Tiên Hoàng.

- Đoạn đường (cả 2 bên) trạm bán xăng chưa có tên, nối liền với phố Lê Đại Hành nên thuộc đường phố Lê Đại Hành.

- Đoạn đường đầu trường cấp I + II Nguyễn Tri Phương (cạnh vườn hoa Yên Thế), chưa có tên đoạn đường này nối liền với phố Đinh Tiên Hoàng, nên cũng thuộc đường phố Đinh Tiên Hoàng.

- Phố Trung Quốc, tên đó không phù hợp nữa, nay xóa bỏ, phố này nối liền với phố Lý Thường Kiệt, gọi là phố Lý Thường Kiệt.

- Phố Lý Nam Đế, tên đó không thỏa đáng vì nó chỉ là một ngõ nhỏ, nay không gọi là phố mà gọi là ngõ số 10 thuộc phố Minh Khai.

- Phố Phù Đổng, tên đó không thỏa đáng vì vó là ngõ nhỏ, nay không gọi là phố mà gọi là số 10 thuộc phố Đinh Tiên Hoàng.

- Phố Thất Khên, nay xóa bỏ vì đường phố đó nay đã thành đường nội bộ của Cảng.

Một số đường phố, vườn hoa khác nêu trong Tờ trình số 02/TT-VX ngày 15/1/81 của ủy ban xét chưa phù hợp, Hội đồng Nhân dân giao cho Uỷ ban Nhân dân Thành phố tiếp tục nghiên cứu, trình Hội đồng Nhân dân Thành phố vào kỳ họp khác.

2. Tán thành cho chia tách xã Chấn Hưng thuộc huyện Tiên Lãng thành 2 xã lấy tên là xã Nam Hưng và xã Bắc Hưng cho phù hợp với yêu cầu quản lý hành chính và chỉ đạo sản xuất theo như Tờ trình số 03-TT/VX ngày 15/1/1981 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố.

3. Giao cho Uỷ ban Nhân dân Thành phố lập tờ trình gửi nên Hội đồng Chính phủ và sau khi được Hội đồng Chính phủ phê duyệt sẽ chỉ đạo các cấp, các ngành có liên quan tổ chức thực hiện./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Đoàn Duy Thành