HỘI ĐNG NHÂN DÂNTỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 210/ 2015/NQ-HĐND

Vĩnh Yên, ngày 22 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC LÀM VIỆC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG CÁC CẤP GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Trên cơ sở Tờ trình số 203/TTr-UBND ngày 8/12/2015 của UBND tỉnh về chế độ hỗ trợ đối với công chức làm việc tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông các cấp giai đoạn 2016 - 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định chế độ hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa, một cửa liên thông (sau đây gọi là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả) các cấp giai đoạn 2016 - 2020, cụ thể như sau:

1. Đối tượng và mức phụ cấp

a) Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tnh, của UBND huyện, thành, thị được hưởng 0,4 mức lương cơ sở/người/tháng.

b) Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã, phường, thị trấn: Lĩnh vực tài nguyên và môi trường, tư pháp - hộ tịch được hưởng 0,5 mức lương cơ sở/người/tháng; các lĩnh vực khác được hưởng 0,4 mức lương cơ sở/người/tháng.

2. Thời gian thực hiện: Từ năm 2016 - 2020.

3. Kinh phí chi trả: Từ nguồn ngân sách tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. HĐND tnh giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này, được HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 12/12/2015 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016./.

Nơi nhận:
- UBTVQH, CP (b/c);
- VPQH, VPCP;
- Bộ Nội vụ;
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp;
- TTTU, TTHĐND, UBND, UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH t
nh;
- Đại biểu HĐND t
nh;
- Các S
, ban, ngành đoàn thể cấp tnh;
- TTHU, UBND,
UBMTTQVN các huyện, thành, thị;
- TTHĐND TP Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên;
- Báo VP, Đài PTTHVP, Cổng TTGTĐT, TT Công báo tỉnh;- CPVP, CV;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Thúy Lan