HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 210/NQ -ND

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 7 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÀNH LẬP MỚIMỘT SỐ THÔN, BẢN, KHU PHỐ TRÊN CƠ SỞ SÁP NHẬP MỘT SỐ THÔN, BẢN, KHU PHỐ THUỘCHUYỆN VÂN ĐỒN, HẢI HÀ VÀ THÀNH PHỐ MÓNG CÁI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XII-KỲ HỌP THỨ 21

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân năm 2003

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVNngày 17/4/2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Namhướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháplệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt độngcủa thôn, tổ dân phố;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3684/TTr-UBND ngày25/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh “V/v sáp nhập một số thôn, bản, khu phốthuộc huyện Vân Đồn, Hải Hà và thành phố Móng Cái”; Báo cáo thẩm tra số 47/BC-HĐND ngày 06/7/2015 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến củacác đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thànhlập một số thôn, bản, khu phố mới trên cơ sở sáp nhập một số thôn, bản, khu phốthuộc huyện Vân Đồn, Hải Hà và thành phố Móng Cái cụ thể như sau:

1. Thành lập thôn mới thuộc địa bàn xã Ngọc Vừng,Thắng Lợi thuộc huyện Vân Đồn:

1.1 Thành lập thôn Bình Hải.

Với diện tích 1.515,5 ha, dân số 48 hộ và 199 nhânkhẩu (trên cơ sở sáp nhập thôn Bình Ngọc và thôn Ngọc Hải thuộc xã Ngọc Vừng).

Sau khi thành lập thôn Bình Hải thì xã Ngọc Vừng có3 thôn.

1.2. Thành lập thôn Cống Đông.

Với diện tích 2.239,78 ha, dân số 76 hộ với 312nhân khẩu (trên cơ sở tách toàn bộ những hộ dân có nhà ở và thường xuyên sinhsống ở đảo Cống Đông thuộc thôn 1 của xã Thắng Lợi).

1.3. Thành lập thôn Cống Tây.

Với diện tích 179,07 ha, dân số 100 hộ với 408 nhânkhẩu (trên cơ sở sáp nhập toàn bộ những hộ dân còn lại của thôn 1 trên đảo CốngTây với các hộ dân hiện đang sinh sống thường xuyên của thôn 2 từ Đầu Mỏ - đầuđảo Cống Tây đến nhà bà Tô Thị Thanh thuộc thôn 2 của xã Thắng Lợi).

1.4. Thành lập thôn Quyết Thắng.

Với diện tích 33,68 ha, dân số 110 hộ với 429 nhânkhẩu (trên cơ sở sáp nhập toàn bộ những hộ còn lại của thôn 2 - từ nhà ôngNguyễn Văn Khang đến Nhà văn hóa thôn 3 - hết thôn 3).

1.5. Thành lập thôn Thi Đua.

Với diện tích 89,47 ha, dân số 133 hộ với 495 nhânkhẩu (trên cơ sở sáp nhập toàn bộ thôn 4 và thôn 5 của xã Thắng Lợi).

Sau khi thành lập các thôn: Cống Đông, Cống Tây,Quyết Thắng, Thi Đua thì xã Thắng Lợi có 4 thôn.

2. Thành lập bản mới thuộc địa bàn xã Quảng Đứchuyện Hải Hà:

Thành lập bản Pò Hèn.

Với diện tích 750 ha, dân số 25 hộ với 81 nhân khẩu(trên cơ sở sáp nhập bản Bảo Lâm và bản Pò Hèn).

Sau khi thành lập bản Pò Hèn thì xã Quảng Đức có 15thôn, bản.

3. Thành lập thôn, khu phố thuộc địa bàn phườngTrần Phú, xã Hải Đông thuộc thành phố Móng Cái:

3.1. Thành lập Khu phố 1.

Với diện tích 65,1 ha, dân số 449 hộ với 1.431 nhânkhẩu. Trên cơ sở sáp nhập một phần khu 4 (gồm toàn bộ cụm dân cư khu vực Vàng Lầythuộc khu phố 4) vào khu phố 1.

3.2. Thành lập Khu phố 3.

Với diện tích 26,0 ha, dân số 322 hộ với 1.148 nhânkhẩu. Trên cơ sở sáp nhập số hộ dân còn lại của khu phố 4 (toàn bộ cụm dân cưkhu vực Trường THCS & THPT Chu Văn An thuộc khu phố 4) vào khu phố 3.

Sau khi thành lập Khu phố 1, Khu phố 3 thì phườngTrần Phú có 3 khu phố.

3.3. Thành lập Thôn 2.

Với diện tích 228,1 ha, dân số 138 hộ với 588 nhânkhẩu (Trên cơ sở sáp nhập thôn 1 vào thôn 2 thuộc xã Hải Đông).

Sau khi thành lập Thôn 2 thì xã Hải Đông có 10 thôn.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiệnNghị quyết này.

- Thường trực, các Ban và đại biểu Hội đồng nhândân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa,kỳ họp thứ 21 thông qua ngày 15/7/2015 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội, Chính phủ (b/c);
- Các Bộ: Nội vụ, Tư pháp (b/c);
- Thường trực: TU,HĐND,UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Các vị đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- Vp: Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
- TTHĐND, UBND các huyện,tx,tp;
- LĐ/CV Vp Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, PC2.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đọc