HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH
BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 211/ 2015/NQ -ND17

Bắc Ninh, ngày 09 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYT

V/V BỔ SUNG MỘT SỐ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIAI ĐOẠN 2016-2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Sau khi xem xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 288/TTr-UBND ngày 30/11/2015 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện và bổ sung một số chế độ, chính sách đối với ngành giáo dục và đào tạo; Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội và ý kiến thảo luận của đại biểu,

QUYT NGHỊ:

Điều 1.Tiếp tục thực hiện nghị quyết 27/2011/NQ-HĐND17 ngày 29/9/2011của HĐND tỉnh về việc Quy định một số chế độ, chính sách đối với ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2011 - 2015.

Điều 2.Bổ sung khoản 1; 2 Điều 1 Nghị quyết 27/2011/NQ-HĐND17 ngày 29/9/2011 về việc Quy định một số chế độ, chính sách đối với ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2011 - 2015 như sau:

Bổ sung chế độ hỗ trợ:

-Hỗ trợ tiền ăn cho học sinh ở nội trú tại trường THPT Chuyên thuộc 6 huyện và thị xã Từ Sơn bằng 30.000 đồng/ngày/học sinh.

-Hỗ trợ học sinh giỏi quốc gia đạt giải được tham dự thi quc tế và khu vực tiền chi phí học tập trong những ngày tập huấn bồi dưỡng bằng 50% mức lương cơ sở/ngày. Khi được dự thi vòng 2 đi dự thi quốc tế và khu vực được hỗ trợ tiền ăn, nghỉ, đi lại, tiền tiêu vặt cho bản thân học sinh và 01 giáo viên trực tiếp dạy môn học, theo dự toán kinh phí được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3. UBND tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Hàng năm báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp thường kỳ cuối năm của HĐND tỉnh.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016. Được thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết được HĐND tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ 17 thông qua./.

Nơi nhận:-VPQH, VPCP, các Bộ: TP, GD-ĐT, TC (b/c);
-
TT Tỉnh ủy (b/c);
-
TT HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
-
Đoàn Đại biểu Quốc hội tnh;-VKSND, TAND tnh;
-
VP TU, VP UBND tỉnh;-Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;-Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tnh;-Các huyện ủy, thị y, thành ủy;-TTHĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;-Các Ban HĐND tnh, các đại biểu HĐND tnh;-Công báo tnh; Báo BN, Đài PTTH tỉnh,TTXVN tại Bắc Ninh: Cổng Thông tin điện tử tỉnh-VP: L.ĐVP. các phòng CM, lưu VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Nhân Chiến