HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:211/NQ-ND

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 7 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀÁN THÀNH LẬP SỞ DU LỊCH TỈNH QUẢNG NINH TRÊN CƠ SỞ TÁCH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ QUẢNLÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH TỪ SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH QUẢNG NINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XII - KỲ HỌP THỨ 21

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014của Chính phủ về quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dântỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông báo số 235-TB/VPCP ngày 18/6/2014của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làmviệc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3998/TTr-UBND ngày09/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Báo cáo thẩm tra số 59/BC-HĐND ngày09/7/2015 của Ban Pháp chế và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án thành lập Sở Du lịchtỉnh Quảng Ninh trên cơ sở tách chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về du lịchtừ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiệnNghị quyết này.

- Thường trực, các Ban và đại biểu Hội đồng nhândân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh QuảngNinh khóa XII, kỳ họp thứ 21 thông qua ngày 15/7/2015 và có hiệu lực kể từ ngàyký./.

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội, Chính phủ (b/c);
- Các Bộ: Nội vụ, Tư pháp, VHTTDL (b/c);
- Thường trực: TU,HĐND,UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Các vị đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- Vp: Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
- TTHĐND, UBND các huyện,tx,tp;
- LĐ/CV Vp Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đọc