HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 214/2007/NQ-HĐND

Vinh, ngày 14 tháng 12 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

V/V PHÂN LOẠI ĐƠN VỊHÀNH CHÍNH - TỈNH NGHỆ AN.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính cấptỉnh và cấp huyện;

Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BNV ngày 21/6/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều quyđịnh tại Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 của Chính phủ;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờtrình số: 7856/TTr .UBND ngày 29 tháng 11 năm 2007;

Trên cơ sở xem xét báo cáo thẩmtra của Ban Pháp chế và ý kiến của các vị đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thànhđề nghị của UBNDtỉnh tại Tờ trình số: 7856/TTr .UBND ngày 29 tháng 11 năm 2007; về việc phânloại đơn vị hành chính - tỉnh Nghệ An là đơn vị hành chính loại I.

Điều 2. Giao UBND tỉnh lập hồ sơ trình Thủtướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoáXV, nhiệm kỳ 2004 – 2009 thông qua tại kỳ họp thứ 11 ngày 14 tháng 12 năm 2007.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Trung