ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 215/2010/NQ-HĐND

Việt Trì, ngày 12 tháng 7 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC THUHỌC PHÍ ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHPHÚ THỌ NĂM 2010 - 2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ MƯỜI CHÍN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục, ytế, văn hóa và thể dục thể thao.

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quyết định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phíhọc tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thốnggiáo dục quốc dân từ năm 2010 - 2011 đến năm 2014 - 2015;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2034/TTr-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2010 của UBND tỉnh quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợchi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệthống giáo dục quốc dân thuộc tỉnh Phú Thọ từ năm học 2010 - 2011 đến năm học2014 - 2015; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu học phí đối vớigiáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm học2010 - 2011 như sau:

1. Mức thu học phí

Đơn vị tính:Nghìn đồng/học sinh/tháng

Cấp học

Mức thu vùng thành, thị (các phường của thành phố Việt Trì và thị xã Phú Thọ)

Mức thu vùng nông thôn và thị trấn các huyện

Mức thu vùng miền núi

Nhà trẻ

110

65

25

Mẫu giáo

90

50

20

THCS

70

40

20

THPT, Bổ túc THPT

80

50

25

2. Đối với nhà trẻ bán trú và mẫu giáo bán trú:Tính thêm 20.000 đồng/học sinh/tháng để chi phí cho tổ chức học bán trú.

3. Đối với Trường THPT Chuyên Hùng Vương:150.000 đồng/học sinh/tháng.

4. Từ năm học 2011 - 2012 trở đi, học phí sẽđược điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng tăng bình quân hàng năm do Bộ Kếhoạch và Đầu tư thông báo.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thựchiện Nghị quyết;

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban và đạibiểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khoáXVI, kỳ học thứ mười chín thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2010 và có hiệu lực từngày 01 tháng 7 năm 2010.

Những quy định trước đây về mức thu học phí đốivới giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Phú Thọtrái với Nghị quyết này đều bãi bỏ.

CHỦ TỊCH
Ngô Đức Vượng