HĐND TỈNH BẮC NINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2004

 

NGHỊ QUYẾT

về việc quy định số lượng, chức danh và chế độ phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, cán bộ thôn, tổ dân phốtỉnh Bắc Ninh

HĐND TỈNH BẮC NINH KHOÁ XVI
Kỳ họp thứ 3

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Sau khi xem xét Tờ trình của UBND tỉnh về việc quy định số lượng, chức danh và chế độ phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, cán bộ thôn, tổ dân phố - tỉnh Bắc Ninh, báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của đại biểu,

 

QUYẾT NGHỊ:

1. Nhất trí Tờ trình của UBND tỉnh về việc quy định số lượng, chức danh và chế độ phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, cán bộ thôn, tổ dân phố - tỉnh Bắc Ninh hiện có đến tháng 12/2004:

a. Quy định số lượng, chức danh cán bộ không chuyên trách cấp xã và cán bộ thôn, tổ dân phố:

- Đối với cấp xã: Từ 11 đến 17 chức danh.

- Đối với thôn, tổ dân phố: 08 chức danh.

b. Chế độ phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và thôn, tổ dân phố (chi tiết theo Tờ trình của UBND tỉnh). Nguồn kinh phí chi trả do ngân sách địa phương đảm bảo.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các tổ đại biểu và các đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Bắc Ninh khoá XVI, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 10/12/2004./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Thế Thảo