HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2009/NQ-HĐND

Ninh Bình, ngày 17 tháng 12 năm 2009

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỪ NĂM 2010 - 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÈNH
KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình phổ biến, giáodục pháp luật từ năm 2008-2012;

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dântỉnh tại Tờ trình số 112/TTr-UBND ngày 04/12/2009 về việc phê duyệt Đề án vềphổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2010-2015; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chếvà ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Phê duyệt Đề án số 16/ĐA-UBND ngày 04/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phổ biến, giáo dục phápluật từ năm 2010-2015 (có Đề án kèm theo).

Điều 2. Nghị quyết này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2010.

Điều 3. Giao Uỷ ban nhân dântỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Thường trực Hội đồngnhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhândân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhândân tỉnh Ninh Bình khoá XII, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 17/12/2009./.

CHỦ TỊCH
Tạ Nhật Thới