HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2011/NQ-HĐND

Hòa Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

SỬAĐỔI TÊN GỌI MỘT SỐ KHOẢN THU TẠI BIỂU PHÂN CHIA TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) ĐIỀU TIẾTNGUỒN THU GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH, BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 159/2010/NQ-HĐND NGÀY 02/11/2010 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nướcngày 16 tháng 12 năm 2002; Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ngày 17 tháng6 năm 2010; Luật Thuế bảo vệ môi trường ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 02/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1660/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Về việc sửađổi tên gọi một số khoản thu tại Biểu phân chia tỷ lệ phần trăm (%) điều tiếtnguồn thu giữa các cấp ngân sách, ban hành kèm theo Nghị quyết số 159/2010/NQ-HĐND ngày 02/11/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế vàNgân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; Ý kiến thảo luận của các Đại biểu Hội đồngnhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi tên gọi một số khoản thu tại Biểu phân chia tỷ lệ phần trăm (%)điều tiết nguồn thu giữa các cấp ngân sách, ban hành kèm theo Nghị quyết số 159/2010/NQ-HĐND ngày 02/11/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân chia tỷ lệ phần trăm (%) điềutiết nguồn thu giữa các cấp ngân sách năm 2011 và các năm tiếp theo thời kỳ ổnđịnh ngân sách, cụ thể như sau:

- Sửa đổi tên khoản thu tại Điểm 7“Thuế nhà đất” thành “Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp”.

- Sửa đổi tên khoản thu tại Điểm10 Thu phí xăng dầu”thành “Thuế bảo vệ môi trường”.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Uỷ ban nhân dân tỉnh chịu tráchnhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh,các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chịutrách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3.Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012. Việc Cácnội dung khác không đề cập vẫn thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 159/2010/NQ-HĐND ngày 02/11/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhândân tỉnh khoá XV, kỳ họp thứ 2 thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang