HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 22/2011/NQ-HĐND

Thành phố Hồ chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠTĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NĂM 2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ BA

(từ ngày 06 đếnngày 09 tháng 12 năm 2011)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Xét Tờ trình số 359/TTr-HĐND ngày 02 tháng 12năm2011 của Thường trựcHội đồng nhân dân thành phố về chương trình hoạt động giám sát năm 2012 của Hộiđồng nhân dân thành phố, ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân thành phố thốngnhất tổ chức các hoạt động giám sát trong năm2012, gồm các nội dung:

- Tại kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dânthành phố khóa VIII:

Hội đồng nhân dân thành phố xem xét tình hìnhthực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội thành phố 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọngtâm 6 tháng cuối năm 2012, Báo cáo kết quả giám sát giải quyết kiến nghị của cửtri gửi đến kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII; tiến hành hoạtđộng chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố.Giám sát các chuyên đề: (1)Về đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển và hộinhập kinh tế quốc tế của thành phố (trong lĩnh vực y tế, giáo dục chuyên nghiệpvà dạy nghề); (2) Về tình hình đầu tư xây dựng cơ bản tập trung vàocác dự án công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố; (3) Về cảicách thủ tục hành chính trong việc cấp phép xây dựng, cấp giấy chứng nhậnquyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở trên địa bàn thành phố.

- Tại kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dânthành phố khóa VIII:

Hội đồng nhân dân thành phố xem xét các báo cáohoạt động năm 2012 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố; báo cáokinh tế - xã hội năm 2012, quyết toán ngân sách năm 2011, ước thực hiệnthu chi ngân sách năm 2012 và dự toán ngân sách năm 2013, báo cáo của các BanHội đồng nhân dân thành phố, báo cáo hoạt động năm 2012 của Chánh án Tòaán nhân dân thành phố và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố; tiếnhành hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân thànhphố. Giám sát các chuyên đề: (1) Về các thiết chế văn hóa cấp thành phố; (2) Về đầu tư hạtầng kỹ thuật phục vụ cho việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong công nghiệp;(3) Thi hành Luật Luật sư (4) Về trật tự an toàn giao thông trên địa bànthành phố.

Ngoài ra, Thường trực và các Ban Hội đồng nhândân thành phố sẽ phối hợp tham gia với các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểuQuốc hội thành phố giám sát một số chuyên đề.

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhândân thành phố tổ chức, điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của các Ban Hộiđồng nhân dân thành phố thực hiện chương trình giám sát của Hội đồng nhân dânthành phố. Tùy tình hình, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức chấtvấn giữa hai kỳ họp; tổ chức hội nghị chuyên đề về các nội dung do đại biểu Hộiđồng nhân dân thành phố và cử tri quan tâm, tổ chức thu thập ý kiến nhân dân hỗtrợ cho hoạt động giám sát; thực hiện tốt chế độ báo cáo tổng hợp, công tác phốihợp, đôn đốc thực hiện kiến nghị sau giám sát theo quy định.

Điều 3. Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phốdành thời gian thích hợp tham gia các hoạt động giám sát do Thường trực và các Bancủa Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức; tăng cường thời gian tiếp xúc cử tri;kịp thời phản ánh; theo dõi đôn đốc các cơ quan, đơn vị giải quyết và trả lờicác kiến nghị của cử tri theo luật định.

Điều 4. Các cơ quan, tổ chức có liên quantrên địa bàn thành phố được điều chỉnh theo Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân - Ủyban nhân dân có trách nhiệm hợp tác chặt chẽ trong hoạt động giám sát; báo cáo vàcung cấp kịp thời những thông tin, tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Thườngtrực và các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố.

Điều 5. Tại kỳ họp cuối năm,Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố báo cáo đánh giá việc thực hiện chươngtrình giám sát năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thànhphố Hồ Chí Minhkhóa VIII, kỳhọp thứ ba thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2011./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Quyết Tâm