HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2011/NQ-HĐND

Thái Bình, ngày 14 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ BA

Căncứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căncứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhândân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Trêncơ sở xem, xét Báo cáo số 73/BC-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2011 của Uỷ ban nhân dântỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và mục tiêu, nhiệm vụchủ yếu năm 2012; báo cáo của các cơ quan bảo vệ pháp luật; báo cáo thẩm tra củacác Ban Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp và ý kiến thảo luận của các vị đạibiểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển kinhtế - xã hội năm 2012:

1.Các chỉ tiêu chủ yếu

a)Các chỉ tiêu kinh tế

- Tổng sản phẩm (GDP)tăng 11,5% trở lên so với năm 2011.

- Tổng giá trị sản xuấttăng 13,0%, trong đó: Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 4,3%trở lên, công nghiệp - xây dựng tăng 17,4% trở lên (công nghiệp tăng 16,7%, xâydựng tăng 22%), dịch vụ tăng 13% trở lên.

- Cơ cấu kinh tế nôngnghiệp - công nghiệp, xây dựng - dịch vụ: 31,5% - 34% - 34,5%.

- GDP bình quân đầu người(theo giá hiện hành) đạt 25 triệu đồng.

- Tổng mức lưu chuyểnhàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng 23%.

- Kim ngạch xuất khẩutăng 17,8%.

- Tổng vốn đầu tư pháttriển toàn xã hội tăng 19,3%.

- Tổng thu ngân sách Nhànước đạt 5.822 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 1.865 tỷ đồng. Phấn đấu thunội địa tăng 10% trở lên so với dự toán được giao.

- Tổng chi ngân sách địaphương 5.632,3 tỷ đồng.

b) Các chỉ tiêu xâydựng nông thôn mới

100% các xã trong toàntỉnh hoàn thành quy hoạch chi tiết xây dựng nông thôn mới; 70% số xã hoàn thànhdồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng. Phấn đấu 8 xã điểm đạt 80% các tiêuchí xây dựng nông thôn mới; đến cuối năm 2012 có 4 xã cơ bản hoàn thành 19/19tiêu chí nông thôn mới; 70 xã điểm cơ bản hoàn thành tiêu chí về y tế, giáodục, hệ thống chính trị, an ninh trật tự và an toàn xã hội.

c) Các chỉ tiêu xãhội

- Giải quyết việc làm mớicho 32.000 lao động.

- Tỷ lệ lao động qua đàotạo đạt 48%.

- Tỷ tệ tăng dân số tựnhiên đạt 8,10/00; mức giảm tỷ lệ sinh là 0,2 0/00.

- Tỷ lệ trạm y tế có bácsỹ đạt 95%.

- Giảm tỷ lệ trẻ em dưới5 tuổi bị suy dinh duỡng còn 16%.

d) Các chỉ tiêu môitrường

- Tỷ lệ dân số được sửdụng nước hợp vệ sinh đạt 85%.

- 94% chất thải rắn đôthị, 76% chất thải rắn ở nông thôn, 90% chất thải y tế được thu gom và xử lý.

2.Một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2012

a) Tập trung khắc phụccó hiệu quả những hạn chế, yếu kém do các nguyên nhân chủ quan trong lãnh đạo, chỉđạo, điều hành của các cấp, các ngành đã được đề cập trong báo cáo của Uỷ bannhân dân tỉnh và các cơ quan bảo vệ pháp luật, báo cáo thẩm tra của các Ban Hộiđồng nhân dân tỉnh.

b) Đẩy mạnh phát triểnnông, lâm nghiệp và thuỷ sản hiệu quả, bền vững; tập trung chỉ đạo chuyển đổimạnh mẽ cơ cấu mùa vụ, cây trồng, con vật nuôi, nhất là các loại giống cây, concó chất lượng, giá trị cao. Chủ động phòng chống dịch, bệnh đối với cây trồng,vật nuôi, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống lũ, bão, úng và thảmhoạ thiên tai cho sản xuất và đời sống của nhân dân. Phấn đấu đưa giống lúachất lượng cao vào trên 35% diện tích gieo cấy. Thực hiện có hiệu quả các đề ánsản xuất nông nghiệp, sản xuất vụ xuân, vụ hè - thu, vụ mùa và vụ đông năm2012. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong quản lývà sử dụng đất đai nhất là vi phạm quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Đẩy nhanhtiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân vàdoanh nghiệp. Tích cực phòng ngừa và tăng cường giải quyết tình trạng ô nhiễmmôi trường.

c) Chỉ đạo, tiến hành ràsoát quy hoạch chung, kịp thời điều chỉnh những bất cập trong quy hoạch, tạo sựkết nối trong quy hoạch giữa các xã, vùng, huyện và toàn tỉnh trên các lĩnhvực; đẩy nhanh tiến độ quy hoạch chi tiết, sớm hoàn thành quy hoạch chi tiết ở70 xã đã chọn tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới. Thực hiện dồn điền, đổithửa đất nông nghiệp gắn với việc chỉnh trang đồng ruộng theo quy hoạch xâydựng nông thôn mới. Phấn đấu năm 2012 có 70% số xã trở lên hoàn thành dồn điềnđổi thửa đất nông nghiệp.

d) Tập trung tháo gỡkhó khăn, vướng mắc, giúp các doanh nghiệp, làng nghề ổn định và mở rộng sảnxuất kinh doanh. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao hơn nữa việc thuhút đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề; ưu tiêncác dự án đầu tư quy mô lớn, công nghệ cao, sản xuất công nghiệp phụ trợ và chếbiến nông sản thực phẩm, dự án phục vụ xây dựng nông thôn mới.

Kiểm tra và đánh giáthực trạng để có giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất tại các khu, cụm côngnghiệp, các dự án đầu tư trên địa bàn. Xử lý, thu hồi giấy phép đầu tư đối vớicác dự án không thực hiện đúng cam kết. Quan tâm chỉ đạo, có chính sách hỗ trợphát triển nghề và làng nghề, các doanh nghiệp trong làng nghề; khôi phục, duytrì và phát triển nghề, làng nghề truyền thống gắn với bảo vệ môi trường.

đ) Đẩy mạnh và nâng caochất lượng thương mại, dịch vụ; chú trọng các dự án thương mại gắn với xâydựng nông thôn mới. Đổi mới, nâng cao hiệu quả các chương trình xúc tiến thươngmại. Tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường. Tập trung pháttriển và nâng cao chất lượng các dịch vụ ngân hàng, hoạt động tín dụng; kiểmsoát chặt chẽ các khoản nợ xấu phát sinh, bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng vàtiền gửi của nhân dân.

e) Khai thác tốt các nguồnthu, quản lý các nguồn chi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; phấn đấu thungân sách địa phương vượt 10- 15% kế hoạch. Thực hiện tốt quy chế công khai tàichính, cơ chế tự chủ; nâng cao chất lượng công tác quản lý tài chính, ngânsách. Triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị 1792/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủvề tăng cường quản lý đầu tư vốn ngân sách nhà nước và vốn Trái phiếu Chính phủ.

g) Phát triển văn hoá - xã hội và đảm bảo an sinh xã hội;đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng quảnlý giáo dục. Tiếp tục thực hiện đồng bộ và hiệu quả chính sách, chương trình dựán về giảm nghèo. Thực hiện tốt các chính sách đền ơn đáp nghĩa đối với ngườicó công, đối tượng chính sách xã hội, các chính sách của nhà nước về đảm bảo ansinh xã hội. Thực hiện có hiệu quả các chươngtrình, dự án giải quyết việc làm. Chú trọng công tác quản lý, nâng cao chấtlượng, hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học -kỹ thuật, đổi mới công nghệ, cải tiến kỹ thuật.

h) Tăng cường công tácquốc phòng, an ninh; nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninhtrật tự. Thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường phápchế, thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

i) Đẩy mạnh cải cáchhành chính, nâng cao chất lượng cơ chế một cửa. Tăng cường kỷ cương, kỷ luậttrong điều hành, trong quản lý, đặc biệt là quản lý kinh tế và quản lý xã hội.Thực hiện tốt phong trào thi đua trong các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhândân nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hộinăm 2012.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạothực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dântỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã đượcHội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khoá XV, kỳ họp thứ ba thông qua ./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Diên