HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 22/2011/NQ-HĐND17

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 7 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC QUY ĐỊNH MỘT SỐ ĐIỀU VỀ THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH TRONG VIỆC CƯỚI, VIỆCTANG, LỄ HỘI VÀ TỔ CHỨC KỶ NIỆM NGÀY TRUYỀN THỐNG, ĐÓN NHẬN CÁC DANH HIỆU THIĐUA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật tổ chức HĐND vàUBND năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhànước năm 2002;

Sau khi xem xét Tờ trình số 42/TTr-UBND ngày 08/7/2011 của UBND tỉnh Bắc Ninh “Về việc ban hành Quy địnhmột số điều về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hộivà tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống, đón nhận các danh hiệu thi đua trên địabàn tỉnh Bắc Ninh”, báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến thảoluận của đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theoNghị quyết này “Quy định một số điều về thực hiện nếp sống văn minh trong việccưới, việc tang, lễ hội và tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống, đón nhận các danhhiệu thi đua” (Có quy định kèm theo).

Điều 2. UBND tỉnh cótrách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Hàng năm báo cáo kếtquả thực hiện tại kỳ họp thường kỳ cuối năm của HĐND tỉnh.

Điều 3. Nghị quyết này cóhiệu lực từ ngày 01/8/2011.

Nghị quyết được HĐND tỉnh khóaXVII, kỳ họp thứ 2 thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Sỹ

QUY ĐỊNH

MỘTSỐ ĐIỀU VỀ THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH TRONG VIỆC CƯỚI, VIỆC TANG, LỄ HỘI VÀ TỔCHỨC KỶ NIỆM NGÀY TRUYỀN THỐNG, ĐÓN NHẬN CÁC DANH HIỆU THI ĐUA TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH BẮC NINH
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND17 , ngày 19/7/2011 của HĐND tỉnhBắc Ninh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.Quy định này quyđịnh một số điều về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang vàlễ hội, tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống, đón nhận các danh hiệu thi đua màThông tư 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/01/2011 của Bộ VH-TT&DL nêu chưa rõ, hoặcchưa cụ thể và được thực hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng:

Các tổ chức, cá nhân trên địabàn tỉnh Bắc Ninh.

Chương II

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Thực hiện nếpsống văn minh trong việc cưới:

a. Thời gian tổ chức lễ cướikhông quá 1,5 ngày.

b. Thành phần dự tiệc cưới:

Chỉ mời họ hàng nội ngoại, hàngxóm, láng giềng, bạn bè thân thích; đồng nghiệp cùng cơ quan trực tiếp công tác(nếu có). Cán bộ, công chức, viên chức không dự tiệc cưới trong giờ hành chính,khi cưới hoặc tổ chức lễ cưới cho con phải báo cáo thủ trưởng cơ quan trực tiếpcông tác.

c. Không tổ chức cỗ lại mặt.

Điều 4. Thực hiện nếpsống văn minh trong việc tang:

a. Không phúng viếng bằng lễchín; nghiêm cấm các hủ tục lạc hậu như khóc mướn, lăn đường, luồn cữu ...

b. Sử dụng vòng hoa luân chuyển(Từ 10 đến 15 vòng).

- Đối tượng thuộc diện Banthường vụ Tỉnh uỷ quản lý: Bản thân cán bộ, vợ hoặc chồng, tứ thân phụ mẫu khimất: có 01 vòng hoa của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; 01 vòng hoa của cấpuỷ Đảng, HĐND, UBND, UBMTTQ cấp huyện; 01 vòng hoa của cơ quan chủ quản nơitrực tiếp công tác; 01 vòng hoa của xã, phường, thị trấn và 01 vòng hoa củathôn, làng, khu phố nơi cư trú. Các đơn vị khác đến viếng sử dụng vòng hoa luânchuyển.

- Đối tượng thuộc diện Banthường vụ huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ, Đảng uỷ thực thuộc Tỉnh uỷ quản lý: Bảnthân cán bộ, vợ hoặc chồng, tứ thân phụ mẫu khi mất: có 01 vòng hoa của cấp uỷĐảng, HĐND, UBND, UBMTTQ cấp huyện; 01 vòng hoa của cơ quan chủ quản nơi trựctiếp công tác; 01 vòng hoa của xã (phường, thị trấn) và 01 vòng hoa của thôn,làng, khu phố nơi cư trú. Các đơn vị khác đến viếng sử dụng vòng hoa luânchuyển.

c. Không làm cỗ mời khách trongngày tang lễ và những ngày tuần tiết.

d. Khuyến khích hình thức hỏatáng, điện táng đối với người chết.

e. Việc xây mộ (sau khi cảitáng, hoặc không cải táng):

- Chỉ được tiến hành trong nghĩatrang nhân dân đã được quy hoạch.

- Diện tích một ngôi mộ khôngquá 1,5m2­.

‑ Hàng cách hàng 0,7m; mộ cáchmộ 0,5m.

Đối với những nơi chưa quy hoạchhoặc nghĩa trang nhân dân đã chật hẹp thì tiến hành quy hoạch trình cấp có thẩmquyền phê duyệt. Trường hợp chưa quy hoạch được thì chỉ được xây mộ tại địađiểm được UBND cấp xã cho phép.

Những ngôi mộ đã xây thì giữnguyên hiện trạng, nếu tu sửa không được mở rộng thêm diện tích quá mức quyđịnh trên.

Điều 5. Thực hiện nếpsống văn minh trong tổ chức lễ hội:

a. Các lễ hội thu hút đôngngười, liên quan đến 2 xã, phường, thị trấn trở lên, lễ hội vùng, UBND cấphuyện trực tiếp quản lý. Các lễ hội khác, UBND cấp xã quản lý.

b. Khi tổ chức lễ hội, Ban tổchức lễ hội phải xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức và điều hành chương trình,nội dung lễ hội trình cấp có thẩm quyền phê duyệt (cấp nào quản lý thì cấp đóphê duyệt).

c. Mỗi nơi thờ tự (đình, chùa,đền), di tích lịch sử văn hóa không đặt quá 3 hòm công đức; nghiêm cấm sử dụngtiền âm phủ nhái tiền polyme trong các di tích, lễ hội.

Điều 6. Tổ chức kỷ niệm ngàytruyền thống của các ngành, các cấp, đón nhận các danh hiệu thi đua:

a. Cơ quan, đơn vị tổ chức kỷniệm ngày truyền thống, đón nhận các danh hiệu thi đua phải xây dựng kế hoạchcụ thể và báo cáo cấp trên trực tiếp quản lý về hình thức, quy mô, đối tượngmời.

b. Tổ chức lễ kỷ niệm ngàytruyền thống của các ngành, các cấp vào các năm tròn (là số năm kỷ niệm có chữsố cuối cùng là “0”, ví dụ: 10 năm, 20 năm, 30 năm...).

c. Việc tặng hoa: Chỉ có 01 lẵnghoa của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; 01 lẵng hoa của huyện uỷ, thị uỷ,thành uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ cấp huyện. Các đơn vị khác đến dự không tặng hoa.

Chương III

KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Người đứng đầucác cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước cấp trên về việc triểnkhai và tổ chức thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội; tổchức kỷ niệm ngày truyền thống, đón nhận các danh hiệu thi đua tại quy định này.

Điều 8. Khen thưởng và xửlý vi phạm:

a. Tổ chức, cá nhân và ngườiđứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương có thành tích thực hiện quy định này đượckhen thưởng theo quy định;

b. Tổ chức, cá nhân và ngườiđứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương vi phạm, hoặc để người dưới quyền vi phạmquy định tại Quyết định này thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lýkỷ luật theo quy định của pháp luật.

Điều 9.Ngoài việc thựchiện các nội dung của Quy định này, tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân phải thựchiện Thông tư 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/01/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Dulịch quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội vàcác quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 10. Quy định nàyđược phổ biến rộng rãi tới tất cả các tổ chức, đơn vị, cơ sở, thôn, làng, khuphố và toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh./.