HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 22/2013/NQ-HĐND

Trà Vinh, ngày 06 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 12/2010/NQ-HĐND NGÀY 10/12/2010 CỦA HỘIĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN BỐ TRÍ CHỨC DANH, SỐ LƯỢNG VÀ CHẾ ĐỘ, CHÍNHSÁCH ĐỐI VỚI CÔNG AN XÃ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm2004;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng một số chếđộ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những ngườihoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượngmột số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn vànhững người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Xét Tờ trình số 4319/TTr-UBND ngày 29/11/2013 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số12/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án bốtrí chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với công an xã; trên cơ sởthẩm tra của Ban Pháp chế và thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sungkhoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của Hội đồng nhândân tỉnh, như sau:

"2. Chế độ phụ cấp hàngtháng đối với Công an xã

a) Phó Trưởng Công an xã được hưởngmức phụ cấp bằng hệ số 1,0 mức lương cơ sở hiện hành.

b) Công an viên thường trực tại xãđược hưởng mức phụ cấp bằng hệ số 0,90 mức lương cơ sở hiện hành.

c) Công an viên ấp, khóm được hưởngmức phụ cấp bằng hệ số 0,80 mức lương cơ sở hiện hành.

Ngoài khoản phụ cấp hàng tháng, PhóTrưởng Công an xã và Công an viên thường trực tại xã có trình độ chuyên môn,được hưởng khoản trợ cấp tăng thêm như sau:

- Người có trình độ tốt nghiệp đạihọc: hỗ trợ hệ số 1,34 của mức lương cơ sở hiện hành;

- Người có trình độ tốt nghiệp caođẳng: hỗ trợ hệ số 1,10 của mức lương cơ sở hiện hành;

- Người có trình độ tốt nghiệptrung cấp: hỗ trợ hệ số 0,86 của mức lương cơ sở hiện hành."

Điều 2. Giao UBND tỉnh triểnkhai tổ chức thực hiện, Ban Pháp chế và đại biểu HĐND tỉnh giám sát thực hiệnNghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân tỉnh Trà Vinh khóa VIII - kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 06/12/2013 vàcó hiệu lực kể từ ngày 17/12/2013./.

CHỦ TỊCH
Dương Hoàng Nghĩa