HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2013/NQ-HĐND

Bạc Liêu, ngày 06 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA BẢNG GIÁ CÁC LOẠIĐẤT NĂM 2014 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ngày 17 tháng 6năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004của Chính phủ quy định về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loạiđất;

Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày16 tháng 11 năm 2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Xét Tờ trình số 213/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2013 củaỦy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua Bảng giá các loại đất năm 2014 trên địabàn tỉnh Bạc Liêu; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách của Hội đồngnhân dân và ý kiến Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnhBạc Liêu.

(Chi tiết tiêu thức và Bảng giá các loại đất năm 2014 tỉnhBạc Liêu, có phụ lục từ số 01 đến số 07 đính kèm).

1. Bảng giá các loại đất năm 2014 làm căn cứ để:

a) Tính thuế đối với trường hợp sử dụng đất và chuyển quyềnsử dụng đất theo quy định của pháp luật.

b) Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi nhà nước giaođất, cho thuê đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sửdụng đất theo quy định của pháp luật.

c) Tính giá trị quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đấtkhông thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của phápluật.

d) Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trịdoanh nghiệp nhà nước khi doanh nghiệp cổ phần hóa, lựa chọn hình thức giao đấtcó thu tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

đ) Tính giá trị quyền sử dụng đất để thu lệ phí trước bạtheo quy định của pháp luật.

e) Tính giá trị quyền sử dụng đất để bồi thường khi nhà nướcthu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợiích công cộng và phát triển kinh tế theo quy định của pháp luật.

f) Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạmpháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho nhà nước theo quy định của pháp luật.

g) Tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

2. Trường hợp nhà nước giao đất, cho thuê đất theo hình thứcđấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất thì mức giá trúngđấu giá quyền sử dụng đất hoặc trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất không đượcthấp hơn mức giá quy định tại Nghị quyết này.

3. Mức giá quy định tại Nghị quyết này không áp dụng đối vớitrường hợp người có quyền sử dụng đất thỏa thuận về giá đất khi thực hiện cácquyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, góp vốn bằngquyền sử dụng đất.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết theo quyđịnh của pháp luật.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và Đạibiểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện nghị quyết theo quy định củapháp luật.

Nghị quyết có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua vàáp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóaVIII, kỳ họp thứ Tám thông qua./.

CHỦ TỊCH
Võ Văn Dũng

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN