HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2015/NQ-HĐND

Quảng Trị, ngày 17 tháng 7 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐỐI TƯỢNG THU, TỶ LỆ PHÂN CHIA KHOẢNTHU TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN VÀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CÁC CÔNG TRÌNHXÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 17/2010/NQ-HĐND NGÀY 10/12/2010 CỦA HĐND TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNGTRỊ
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chứcHĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hànhvăn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngânsách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 203/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28 tháng 11 năm 2013 quy định về phương pháptính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản;

Xét Tờ trình số 2616/TTr-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2015 về việc quy định tỷ lệ phân chia khoảnthu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và quy định nguyên tắc hạch toán thungân sách đối với khoản khấu trừ thu thuế Giá trị gia tăng (2%) các công trìnhxây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Báo cáo thẩm tra của BanKinh tế - Ngân sách và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổsung Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 về phân cấp nguồnthu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia các khoản thu thời kỳ ổn định 2011-2015 vàđịnh mức chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011, cụ thể như sau:

1. Tại Điểm 1.2, MụcI, Phần I: các khoản thu phân chiatheo tỷ lệ phần trăm (%) giữa các cấp ngân sách:

Số TT

Tên các khoản thu

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách cấp huyện

Ngân sách cấp xã

1

Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản:

- Giấy phép do Trung ương cấp (phần ngân sách địa phương được hưởng)

- Giấy phép do UBND tỉnh cấp

70%

70%

30%

30%

Thời gian thực hiện:Từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

2.Quy địnhnguyên tắc hạch toán thu ngân sách đối với khoản khấu trừ thu thuế Giá trị giatăng (2%) các công trình xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước:Hạch toán vào nguồn thu ngân sách cho địa phương nơi có công trình xây dựng. Đốivới công trình liên huyện thì xác định doanh thu công trình chi tiết theo từnghuyện để thực hiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng 2% và hạch toán nguồn thungân sách cho từng địa phương tương ứng với số doanh thu phát sinh các côngtrình tại địa phương.

Thời gian thực hiện:Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Điều 2. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Thường trựcHĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với BanThường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên củaMặt trận và các tổ chức xã hội khác giám sát thực hiện Nghịquyết.

Nghịquyết này được HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VI, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 17tháng 7 năm 2015 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Phúc