HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/NQ-HĐND

Vĩnh Phúc, ngày 19 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINHTẾ - XÃ HỘI NĂM 2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26-11-2003;

Trên cơ sở xem xét các báo cáo của UBND tỉnh,Thường trực HĐND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, cáccơ quan hữu quan, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nhiệm vụ kinh tế - xãhội năm 2012, cụ thể như sau:

I - MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Mục tiêu tổng quát:

Tiếp tục kiềm chế lạm phát, ổn định và nâng caochất lượng tăng trưởng kinh tế, bảo đảm phúc lợi, an sinh xã hội và cải thiệnđời sống nhân dân; trong đó tập trung cải thiện môi trường đầu tư, nâng caochất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, củng cố quốc phòng, đảmbảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Năm 2012 xác định là năm: “Tập trung nguồn lựcđể bồi thường giải phóng mặt bằng, xây dựng các công trình trọng điểm và nôngthôn mới”.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 11,5 - 12,0%.Trong đó:

+ Ngành công nghiệp - xây dựng tăng 11,0 - 11,5%;

+ Ngành dịch vụ tăng 15,5 - 16,0%;

+ Ngành nông - lâm nghiệp - thủy sản tăng 3,5 -4,0%.

- Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp - xây dựng 55,2%,dịch vụ 30,8%, nông - lâm nghiệp - thủy sản 14%.

- Sản lượng lương thực có hạt 40,29 vạn tấn.

- GDP bình quân đầu người đạt khoảng 49 triệuđồng, tương đương khoảng 2.200 USD.

- Huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt 17.835 tỷđồng, tăng 6,3% so với năm 2011.

- Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 750 - 800 triệuUSD.

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn phấn đấu đạt18.224 nghìn tỷ đồng; tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 8.310,6 tỷ đồng.

- Thu hút đầu tư nước ngoài 20 dự án với số vốnđăng ký 250 triệu USD, trong nước 52 dự án với số vốn đăng ký 4.900 tỷ đồng.

- Mức giảm tỷ lệ sinh 0,3%o.

- Số bác sĩ trên một vạn dân: 7,5 bác sĩ.

- Tỷ lệ hộ nghèo còn 7,05%.

- Số lao động được giải quyết việc làm 21 nghìnngười; tỷ lệ lao động qua đào tạo 57%.

- Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi 13%.

- Tỷ lệ chất thải rắn được xử lý: 75%.

- Tỷ lệ dân số đô thị chiếm 23,5% tổng số dân.

II - NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHÍNH

1. Tiếp tục thực hiện Kết luận số 02-KL/TW củaBộ Chính trị và Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổnđịnh kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội; bảo đảm sự phối hợp đồng bộ của cáccơ quan quản lý Nhà nước, các cấp, các ngành trong tổ chức, triển khai thựchiện. Chủ động kiểm soát giá, tăng cường công tác quản lý thị trường, ngăn chặnnạn đầu cơ, kiên quyết chống hàng giả, hàng kém chất lượng, kiểm soát và khốngchế chỉ số giá tiêu dùng ổn định trong năm 2012.

2. Chỉ đạo, điều hành thực hiện đồng bộ các giảipháp tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh củacác sản phẩm công nghiệp; ưu tiên các dự án đầu tư sử dụng công nghệ cao, cósuất đầu tư lớn; khuyến khích phát triển công nghiệp thương mại phục vụ pháttriển nông nghiệp và nông thôn, nhất là công nghiệp chế biến, sản xuất hàngxuất khẩu…, tăng khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanhnghiệp xuất khẩu, các doanh nghiệp chế biến nông sản, sản xuất hàng tiêu dùngphục vụ trực tiếp đời sống nhân dân, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động.Tập trung mọi nguồn lực cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, chủ độngquỹ đất để giao đất sạch cho các dự án và kiểm tra, đôn đốc việc triển khaithực hiện các dự án theo đúng tiến độ.

3. Đẩy mạnh công tác quy hoạch, trong đó tậptrung triển khai quy hoạch phân vùng, phân khu theo quy hoạch chung xây dựng đôthị Vĩnh Phúc và cụ thể hóa Nghị quyết số 01 của Tỉnh ủy về phát triển dịch vụ,du lịch. Tích cực thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới, trong đó đầu tưmô hình điểm để nhân rộng. Nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, quảnlý đầu tư, nâng cao hiệu quả xây dựng cơ bản, chống thất thoát lãng phí. Ràsoát, đánh giá các dự án phát triển kết cấu hạ tầng để bố trí vốn đầu tư tậptrung cho các dự án có thể hoàn thành, đưa vào sử dụng ngay trong năm 2012 -2013; đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu, đặc biệt là cáccông trình trọng điểm, trọng tâm của tỉnh, các công trình văn hóa, thể dục thểthao: Khu du lịch, vui chơi giải trí, bệnh viện đa khoa tỉnh, khu đào tạo huấnluyện thể dục, thể thao, văn miếu tỉnh, Nhà hát lớn…, tăng cường quản lý, giámsát, kiểm soát nợ trong đầu tư XDCB góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xãhội.

4. Khắc phục khó khăn trong sản xuất nôngnghiệp, tăng sức thu hút đầu tư vào lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn,có giải pháp cụ thể khắc phục kịp thời hiệu quả do thiên tai, dịch bệnh, nângcao hệ số sử dụng đất để tăng sản lượng lương thực, thực phẩm; sửa đổi, bổ sungcơ chế chính sách của tỉnh cho phù hợp để thực hiện có hiệu quả các chươngtrình, dự án thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU của Tỉnh ủy về nông nghiệp, nôngdân, nông thôn; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựngnông thôn mới, trước mắt đào tạo tập huấn cho cán bộ các xã, huy động tổng hợpcác nguồn vốn xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn, các công trình văn hóaở cấp thôn, bản; từng bước hoàn thành các chỉ tiêu trong bộ tiêu chí quốc giavề nông thôn mới.

5. Quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả tàinguyên, nhất là tài nguyên đất đai trên địa bàn tỉnh, có biện pháp thu hồi đấtcủa các dự án không thực hiện theo quy định; xử lý nghiêm những trường hợp lấnchiếm đất công để xây dựng trái phép. Tích cực triển khai các biện pháp khắcphục tình trạng ô nhiễm môi trường. Chủ động triển khai đề án bảo vệ môi trườngnông thôn, ngăn ngừa hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, suy thoái và sự cố môitrường trong các khu, cụm công nghiệp, làng nghề, bệnh viện; thường xuyên thanhtra, kiểm tra kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm đối với nhữngtrường hợp vi phạm.

6. Nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông đạitrà và mũi nhọn, đổi mới công tác quản lý Nhà nước về giáo dục - đào tạo, hoànthành mục tiêu phổ cập mẫu giáo 5 tuổi, tiếp tục quan tâm mở rộng diện tích,đầu tư cải tạo, nâng cấp các trường học; đầu tư cơ sở vật chất, trang, thiết bịcác trường học, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa việc huy động các nguồn lực chophát triển giáo dục - đào tạo. Quan tâm đầu tư cho các cấp học, bậc học giáodục ở các địa bàn vùng dân tộc, miền núi, vùng khó khăn, con em thuộc hộ nghèo.Triển khai có hiệu quả quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của tỉnh đến năm2020 và đề án dạy nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo; sắp xếp và xây dựngmô hình dạy nghề và giáo dục thường xuyên cấp huyện. Tăng cường đào tạo, dạynghề cho lao động khu vực nông nghiệp nông thôn. Chú ý gắn đào tạo với nhu cầusử dụng và đào tạo theo địa chỉ. Đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ sở y tế, đồngthời huy động các thành phần kinh tế nâng cao chất lượng, số lượng dịch vụ chămsóc sức khỏe nhân dân; từng bước khắc phục tình trạng quá tải tại các bệnh việntuyến tỉnh. Chủ động và tích cực kiểm soát các dịch bệnh nguy hiểm ở người.Tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

7. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách an sinh xãhội; triển khai thực hiện các chế độ, chính sách kịp thời, đúng đối tượng. Đẩymạnh chương trình giảm nghèo, bảo đảm giảm nghèo bền vững. Quan tâm chăm lo đờisống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Tập trung đầu tư đối với những xãnghèo, các dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân, người có thu nhập thấp,nhà ở cho sinh viên; giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc nảy sinh.

8. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiếtkiệm, chống lãng phí. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành,của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ. Xử lý nghiêmnhững trường hợp vi phạm của cán bộ, công chức trong bộ máy hành chính Nhànước. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp.

9. Tăng cường củng cố quốc phòng đảm bảo an ninhchính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững ổn định về chính trị để tập trungphát triển kinh tế. Tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạmcó tổ chức, tội phạm kinh tế, tham nhũng; xử lý nghiêm minh hành vi vi phạmpháp luật, không để lọt tội phạm, làm oan người vô tội; ngăn chặn, đầy lùi tệnạn xã hội, kiềm chế tai nạn giao thông; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ anninh Tổ quốc. Chỉ đạo xử lý kịp thời, có hiệu quả khiếu nại, tố cáo; không để phátsinh khiếu kiện đông người, vượt cấp.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức thực hiệnnghị quyết;

- Thường trực HĐND, các Ban và đại biểu HĐND cáccấp có trách nhiệm giám sát việc thực hiện nghị quyết.

- HĐND tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, các tầnglớp nhân dân trong tỉnh đoàn kết, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêukinh tế - xã hội đã đề ra.

Nghị quyết này đ­ược HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khoáXV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 14-12-2011./.

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Vọng