HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/NQ-HĐND

Đắk Nông, ngày 19 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC GIA HẠN THỜIGIAN THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 24/NQ-HĐND NGÀY20/7/2011 CỦA HĐND TỈNH VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN VAY VỐN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀPHÁT TRIỂN VIỆT NAM ĐỂ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ GIA NGHĨA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG
KHÓA II, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12năm 2002;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2962/TTr-UBND ngày11/7/2013 về việc cơ cấu thời hạn trả nợ và áp dụng lãi suất đối với khoản vayNgân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam và ý kiến của các vịđại biểu HĐND tỉnh tham dự tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua gia hạn trả nợ vàáp dụng lãi suất đối với khoản vay Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Pháttriển Việt Nam, cụ thể như sau:

1. Về thời hạn trả nợ gốc: Đến ngày 13/3/2014, tỉnhĐắk Nông trả hết nợ gốc cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triểnViệt Nam.

2. Về lãi vay: Áp dụng theo lãi suất trái phiếuChính phủ hoặc tối đa bằng 75% lãi suất cho vay thương mại theo kỳ hạn tươngứng tại thời điểm gần nhất.

Điều 2. Giao UBND tỉnh đàm phán với Ngânhàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam để kéo dài thời gian trảnợ và giảm lãi suất vay vốn; tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này vàđịnh kỳ báo cáo HĐND tỉnh về kết quả triển khai thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng nhândân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnhĐắk Nông Khoá II, kỳ họp thứ 7 thông qua./.

CHỦ TỊCH
Điểu K’ré