HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH LÀO CAI

Khóa I – Kỳ họp V

Số: 22/NQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Lào Cai, ngày 15 tháng 7 năm 1993

NGHỊ QUYẾT

Về việc tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu phát triển kinh tế - xa hội của tỉnh Lào Cai 6 tháng cuối năm 1993

________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Điều 9, Điều 16 Luật tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ban hành ngày 30/6/1989;

Căn cứ vào nhiệm vụ và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Lào Cai năm 1993 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 4 – khóa I;

Sau khi xem xét các báo cáo của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và tổng hợp ý kiến thảo luận của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ họp thứ 5 về các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai trong 6 tháng cuối năm 1993,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua việc đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 1993 của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các Ban của hội đồng nhân dân và các ngành chức năng.

Tán thành các nhiệm vụ và mục tiêu kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 1993 mà kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân đã thảo luận và nhất trí.

Cụ thể là:

1. Về sản xuất nông lâm nghiệp:

- Phấn đấu tổng sản lượng lương thực mùa 1993 đạt từ 80.000 tấn trở lên. Tổng sản lượng lương thực quy thóc cả năm 1993 đạt và vượt 130.000 tấn.

Trong đó:

+ Thóc 75.000 tấn,

+ Màu quy thóc: 55.000 tấn.

- Chú trọng phòng chống dịch bệnh cho gia súc nhằm đảm bảo tỷ lệ tăng bình quân đàn gia súc từ 1,5 – 5% so với năm 1992.

- Đẩy mạnh thực hiện chính sách khuyến nông thông qua viện trợ giá, giống, vật tư, phân bón cho hộ nông dân vay vốn phat triển sản xuất. Đảm bảo cung ứng đầy đủ các loại giống mới, phân bón, thuốc trừ sâu, đảm bảo các dịch vụ khác cho sản xuất.

- Thực hiện tốt các dự án trồng rừng, phủ xanh đồi núi trọc theo chương trình 327. Trước mắt tập trung phủ xanh đồi núi trọc quanh các thị xã, thị trấn, dọc sông và các khu tập trung dân cư. Kết hợp trồng rừng với trồng cây công nghiệp, cây ăn quả, cây đặc sản. Tiếp tục đẩy mạnh công tác giao đất, giao rừng, khoanh nuôi, bảo vệ rừng.

2.Về công nghiệp xây dựng cơ bản:

- Công nghiệp:

Tạo các điều kiện thuận lợi về cơ chế quản lý và vốn để các doanh nghiệp nhà nước, các xí nghiệp liên doanh tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản để sớm đi vào hoạt động có hiệu quả.

Tiếp tục thực hiện công tác điều tra cơ bản về tài nguyên khoáng sản, làm cơ sở xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Khuyến khích phát triển kinh tế ngoài quốc doanh theo hướng gắn chặt sản xuất với thị trường. Khẩn trương chuẩn bị chu đáo các điều kiện tiến hành Đại hội các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tỉnh Lào Cai lần thứ I.

Phấn đấu đạt giá trị tổng sản lượng công nghiệp tại địa phương năm 1993 từ 5,5 đến 6 tỷ đồng.

- Về xây dựng cơ bản:

Khẩn trương hoàn thiện quy hoạch chi tiết các khu vực nội thị làm cơ sở quản lý đất đai, xây dựng cơ bản của thị xã, tỉnh lỵ theo đúng quy hoạch chung đã được phê duyệt. Kiên quyết lập lại trật tự kỷ cương trong việc quản lý quy hoạch và cấp đất, sử dụng đất trong thị xã, tỉnh lỵ

Tiếp tục kiểm tra và xử lý nghiêm minh các cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý đô thị và sử dụng đất đai ở thị xã tỉnh lỵ. Khắc phục các tồn tại, vướng mắc hiện nay trong khâu quản lý và sử dụng đất đai.

Tiếp tục tạo và bố trí quỹ đất ở cho cán bộ công nhân viên chức và nhân dân trong thị xã tỉnh lỵ. Đối với cán bộ công nhân viên chức có mặt công tác tại thời điểm 1/10/1991 cần ưu tiên giải quyết đất ở một cách hợp lý, từ nay đến hết năm 1993.

3.Về giao thông – Bưu điện – Điện lực:

- Cần thường xuyên duy tu, bảo dưỡng chống xuống cấp đường, đảm bảo giữ vững giao thông vận tải trên các tuyến đường hiện có. Cải tiến công tác kinh doanh vận tải, sắp xếp lại các tuyến vận tải nhằm nâng cao hiệu quả vận tải hàng hóa, hành khách.

Chú ý đầu tư phát triển giao thông nông thôn nhất là vùng cao.

- Phấn đấu đẩy nhanh tiến độ xây dựng mạng lưới giao thông nội thị.

- Cải tạo và nâng cấp một bước hệ thống thông tin liên lạc ở các huyện thị, nhất là ở cửa khẩu Lào Cai, Mường Khương, phấn đấu đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, nhanh nhạy trong mọi tình huống.

- Phấn đấu đến cuối năm 1993 có lưới điện quốc gia cho thị trấn Sa Pa, khởi công các đường điện 35KV Lào Cai – Bát Xát, Tằng Lỏng – Văn Bàn, Phố Lu –Bắc Hà. Khẩn trương hoàn thành hệ thống cấp điện cho thị xã Lào Cai.

4.Về quản lý thị trường, lưu thông hàng hóa:

- Tiếp tục cải tiến công tác quản lý thị trường theo hướng vừa đảm bảo sự phát triển đa dạng phong phú của hoạt động lưu thông hàng hóa vừa đảm bảo sự quản lý của Nhà nước.

- Cần nghiên cứu xây dựng và phát triển hệ thống thương nghiệp, du lịch và dịch vụ hợp lý, hữu hiệu nhằm khai thác triệt để thế mạnh của một thị xã tỉnh lỵ có cửa khẩu Quốc gia gắn với thị trấn nghỉ mát Sa Pa.

- Thường xuyên đảm bảo cung ứng các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân vùng cao, vùng sâu như dầu hỏa, muối I ốt.

Chú ý việc dự trữ một số mặt hàng chiến lược tạp điều kiện bình ổn giá các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu.

5.Về tài chính tín dụng:

- Tổ chức kiểm tra đánh giá việc phân cấp quản lý ngân sách và quản lý ngân sách xã.

- Khẩn trương cân đối nguồn để bổ sung vốn lưu động cho các Doanh nghiệp nhà nước đã được đăng ký lại để kích thích phát triển sản xuất.

Có giải pháp đồng bộ để giải quyết gọn việc giải thể hoặc chuyển hình thức sở hữu các Doanh nghiệp không được đăng ký lại.

- Phấn đấu khai thác để mọi nguồn thu trên địa bàn và từ Trung ương để thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của ngân sách tỉnh năm 1993.

+ Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 37,357 tỷ

+ Tổng thu cho ngân sách địa phương: 134,230 tỷ

+ Tổng chi ngân sách địa phương: 134,000 tỷ

- Cải tiến và đẩy mạnh việc cho nông dân vay vốn. Đảm bảo cho các hộ nông dân nghèo có thể vay vốn thuận tiện để phát triển sản xuất.

- Tạo điều kiện cho các Doanh nghiệp vay vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh một cách thuận lợi theo nguyên tắc “nuôi nguồn thu để thu”.

6.Về văn hóa – xã hội:

Các ngành văn hóa, y tế, giáo dục khẩn trương chuẩn bị tốt chương trình hành động thực hiện nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ IV (khóa VII) để Ủy ban nhân dân tỉnh trình kỳ họp thứ VI (cuối năm 1993) của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Đẩy mạnh và cải tiến các hoạt động văn hóa thông tin và thể thao nhằm nâng cao chất lượng và nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân các dân tọc thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các đội thông tin lưu động, các trung tâm văn hóa thể thao, các phiên chợ vùng cao. Tăng cường đầu tư có trọng điểm cho các hoạt động văn hóa thông tin và thể thao. Có kế hoạch khai thác và phát huy vốn văn hóa văn nghệ truyền thống của các dân tộc. Từng bước hình thành các trung tâm văn hóa thông tin thể thao tại thị xã tỉnh lỵ và các khu đông dân cư.

- Đảm bảo tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và công tác phòng chống bệnh, chống dịch. Tăng cường biện pháp hạn chế bệnh xã hội. Đẩy mạnh công tác tiêm chủng, mở rộng công tác kế hoạch hóa gia đình. Kiện toàn một bước có hiệu quả hệ thống y tế cơ sở. Đảm bảo các chương trình quốc gia về y tế. Khẩn trương xây dựng bệnh viện tỉnh và các phòng khám đa khoa khu vực thuộc thị xã Lào Cai. Tăng cường quản lý Nhà nước về y dược trên địa bàn tỉnh đúng các quy định của Nhà nước.

- Thực hiện tốt công tác tuyển sinh, tổng kết năm học và công tác quản lý, bồi dưỡng cho hệ thống giáo viên các cấp. Chuẩn bị đủ cả về cơ sở vật chất và giáo viên cho năm học tới nhất là cho khu vực thị xã Lào Cai và vùng cao. Từng bước nâng cao chất lượng dạy và học. Đẩy mạnh công tác xóa mù chữ đi đôi với bổ túc và chống tái mù chữ ở vùng cao. Quan tâm tới hệ thống nhà trẻ, mẫu giáo và hệ thống cấp I.

- Tổ chức ra mắt và tiến hành hoạt động của Trung tâm cai nghiện. Trước mắt tập trung chỉ đạo công tác này ở huyện Bảo Thắng. Đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân về cấm trồng, sử dụng, buôn bán thuốc phiện và tổ chức cai nghiện thuốc phiện, ma túy.

7.Về công tác nội chính:

- Đẩy mạnh và cải tiến một bước hiệu quả công tác thanh tra và việc giải quyết đơn thư, công tác tiếp dân. Thực hiện tốt chỉ thị 18/TTg ngày 15/01/1993 của Thủ tướng chính phủ. Đảm bảo giải quyết dứt điểm từng vụ việc. Có sự chỉ đạo thống nhất và các biện pháp cụ thể để từng bước giải quyết tốt vấn đề tranh chấp đất đai trên địa bàn.

- Thực hiện tốt công tác quốc phòng toàn dân, công tác tuyển quan có biện pháp tích cực để bảo vệ các công trình quốc phòng. Tăng cường công tác vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ chính quyền đặc biệt là ở các cơ sở vùng cao, vùng sâu và biên giới.

- Tăng cường hoạt động của Ban Tôn giáo đi đôi với việc tích cực ngăn chặn hoạt động lợi dụng tôn giáo, lợi dụng tín ngưỡng.

8.Về công tác quản lý biên giới và cửa khẩu:

- Để khai thông cửa khẩu, tăng cường công tác quản lý biên giới cửa khẩu và khai thác triệt để mọi nguồn thu cho ngân sách cần:

Xây dựng quy chế phối hợp của các cơ quan chức năng tham gia quản lý biên giới và cửa khẩu nhằm đảm bảo quản lý chặt chẽ nhưng không chồng chéo, tạo các điều kiện và môi trường thuận lợi cho việc giao lưu người và hàng hóa qua biên giới.

Cần vận dụng các quy định của Nhà nước về quản lý xuất nhập cảnh; Mở rộng đối tượng xuất nhập cảnh phù hợp với nhu cầu giao lưu, hợp tác, buôn bán và nhu cầu đi lại của nhân dân hai nước.

Căn cứ các chính sách quản lý của Nhà nước về xuất nhập cảnh xuất nhập khẩu để vận dụng phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương nhằm đẩy mạnh giao lưu người và hàng hóa qua các của khẩu, tăng thu cho ngân sách địa phương.

Quy định cụ thể và công bố công khai các loại thủ tục và lệ phí cho người, hàng hóa qua các cửa khẩu.

Thống nhất việc quản lý thu thuế xuất nhập khẩu và các loại lệ phí khác vào một đầu mối do một tổ chức phụ trách nhằm khai thác mọi nguồn thu, tránh tiêu cực và tránh gây phiền hà cho người, hàng hóa qua biên giới.

Cần nghiên cứu và bàn bạc với phía Vân Nam để mở thêm một số lối đi truyền thống nhằm từng bước đẩy mạnh giao lưu giữa hai tỉnh, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, phù hợp với yêu cầu quản lý biên giới hiện nay.

Tổ chức đồng bộ các dịch vụ tổng hợp nhằm tăng nguồn thu từ: Dịch vụ, du lịch, vận tải, khách sạn, chợ và các loại dịch vụ khác…. Để khai thác tốt các thế mạnh tại khu vực biên giới, cửa khẩu.

Điều 2. - Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức các cấp, các ngành và cơ sở thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này.

Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ Đại biểu và Đại biểu kiểm tra việc thực hiện nghị quyết này.

Hội đồng nhân dân tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh hãy tăng cường đoàn kết, cùng nhau khắc phục mọi khó khăn, tranh thủ mọi thuận lợi, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 1993.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa I kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08/7/1993.

T/M. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNTỈNH LÀO CAI

K/T. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Hoàng Trá Quang