HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 223/2019/NQ-HĐND

Vĩnh Long, ngày 06 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

GIAO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN NHÓM B, NHÓM C SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CÔNG THUỘC CẤP TỈNH QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Khoản 7, Điều 17, Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Xét Tờ trình số 218/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C sử dụng nguồn vốn đầu tư công thuộc cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm quyết định chủ trương đầu tư dự án đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019 và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất về kết quả phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX, Kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020./.

Nơi nhận:- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);

- Kiểm toán Nhà nước khu vực IX;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh;- Sở Tư pháp (Kiểm tra văn bản QPPL);- Công báo tỉnh; Trang tin HĐND;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Nghiêm