HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNTỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 226/2008/NQ-HĐND

Vinh, ngày 23 tháng 07 năm 2008

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC GIẢI THỂ VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ, THÀNH LẬP XÃ THUỘC CÁCHUYỆN TƯƠNG DƯƠNG, THANH CHƯƠNG, ANH SƠN, YÊN THÀNH, HƯNG NGUYÊNTỈNH NGHỆ AN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờtrình số 4369/TTr-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2008;

Trên cơ sở báo cáo thẩm tra củaBan Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành phương ángiải thể và điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc các huyệnTương Dương, Thanh Chương, Anh Sơn, Yên Thành, Hưng Nguyên.

1. Giải thểcác xã: Kim Đa, Kim Tiến, Hữu Dương, Luân Mai thuộc huyện Tương Dương.

2. Điềuchỉnh địa giới hành chính các xã giải thể như sau:

- Điều chỉnh 10.579, 75 ha diện tíchtự nhiên và 355 khẩu (Bản Xốp Cháo) của xã Kim Đa; 4.567, 66 ha diện tích tựnhiên của xã Kim Tiến vào xã Lượng Minh quản lý.

- Điều chỉnh 4.320, 77 ha diện tíchtự nhiên còn lại của xã Kim Đa vào xã Yên Na quản lý.

- Điều chỉnh 6.656, 05 ha diệntích tự nhiên, 236 nhân khẩu (Bản Huồi Pủng) của xã Hữu Dương; 7.662, 00 hadiện tích tự nhiên của xã Kim Tiến vào xã Hữu Khuông quản lý.

- Điều chỉnh 6.403, 17 ha diện tíchtự nhiên, 350 nhân khẩu, (bản Pia Òi và bản Piềng Luống) của xã Luân Mai và 3.073,18 ha diện tích tự nhiên của xã Hữu Dương vào xã Nhôn Mai quản lý.

- Điều chỉnh 1.929, 36 ha diện tíchtự nhiên của xã Luân Mai vào xã Mai Sơn quản lý.

- Điều chỉnh 3.650 nhân khẩu của xãKim Đa và 1.598 nhân khẩu của xã Hữu Dương về khu tái định cư thuộc xã Hạnh Lâm,huyện Thanh Chương để thành lập xã Thanh Sơn.

- Điều chỉnh 2.725 nhân khẩu của xãKim Tiến, 1.585 nhân khẩu của xã Luân Mai về khu tái định cư thuộc xã Thanh Hươnghuyện Thanh Chương; 1.073 nhân khẩu của xã Hữu Dương và 1.435 nhân khẩu của xãHữu Khuông về khu tái định cư thuộc xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương để thànhlập xã Ngọc Lâm.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chínhcác xã giải thể:

- Xã Lượng Minh có 22.880, 00 ha diệntích tự nhiên và 3.662 nhân khẩu.

- Xã Yên Na có 14.070, 00 ha diện tíchtự nhiên và 6.466 nhân khẩu.

- Xã Hữu Khuông có 26.420, 00 ha diệntích tự nhiên và 2.109 nhân khẩu.

- Xã Nhôn Mai có 21.625, 71 ha diệntích tự nhiên và 2.870 nhân khẩu.

- Xã Mai Sơn có 9.437, 49 ha diện tíchtự nhiên và 2.062 nhân khẩu.

3. Thànhlập xã Thanh Sơn thuộc huyện Thanh Chương trên cơ sở điều chỉnh 6.739, 46 hadiện tích tự nhiên của xã Hạnh Lâm và 647, 63 ha diện tích tự nhiên của xãThanh Mỹ; 3.650 nhân khẩu của xã KimĐa (xã giải thể) và 1.598 nhân khẩu của xã Hữu Dương (xã giải thể) thuộc huyệnTương Dương.

Xã Thanh Sơn có 7.387, 09 ha diện tíchtự nhiên và 5.248 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Thanh Sơn: phíaBắc giáp xã Hạnh Lâm và xã Thanh Mỹ; phía Nam giáp nước Cộng hòa DCND Lào; phíaĐông giáp xã Ngọc Lâm và xã Thanh Hương; phía Tây giáp xã Hạnh Lâm.

4. Thànhlập xã Ngọc Lâm thuộc huyện Thanh Chương trên cơ sở điều chỉnh 5.269, 79 hadiện tích tự nhiên của xã Thanh Hương, 3.652, 85 ha diện tích tự nhiên của xãThanh Thịnh; 2.725 nhân khẩu của xã Kim Tiến (xã giải thể), 1.585 nhân khẩu củaxã Luân Mai (xã giải thể), 1.073 nhân khẩu của xã Hữu Dương (xã giải thể) và1.435 nhân khẩu của xã Hữu Khuông thuộc huyện Tương Dương.

Xã Ngọc Lâm có 8.922, 7 ha diện tíchtự nhiên và 6.818 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Ngọc Lâm: phíaBắc giáp xã Thanh Hương, Thanh Thịnh, xã Thanh Mỹ; phía Nam giáp nước Cộng hòaDCND Lào; phía Đông giáp xã Thanh An, Thanh Thuỷ; phía Tây giáp xã Thanh Sơn vànước CHDCND Lào.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chínhđể thành lập xã Thanh Sơn và Ngọc Lâm:

- Xã Hạnh Lâm còn lại 10.315, 8 hadiện tích tự nhiên và 7.767 nhân khẩu.

- Xã Thanh Mỹ còn lại 2.776, 7 hadiện tích tự nhiên và 8.280 nhân khẩu.

- Xã Thanh Hương còn lại 3.249, 1 hadiện tích tự nhiên và 8.162 nhân khẩu.

- Xã Thanh Thịnh còn lại 1.972, 7 hadiện tích tự nhiên và 6.466 nhân khẩu.

5. Thànhlập xã Hoa Sơn, thuộc huyện Anh Sơn trên cơ sở điều chỉnh 2.077, 22 ha diệntích tự nhiên, 6.715 nhân khẩu của xã Hội Sơn và 389, 17 ha diện tích tự nhiêncủa xã Tường Sơn.

- Xã Hoa Sơn có 2.466, 39 ha diện tíchtự nhiên và 6.715 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Hoa Sơn: phíaĐông giáp xã Hội Sơn; phía Tây giáp xã Tường Sơn; phía Nam giáp xã Môn Sơn huyệnCon Cuông; phía Bắc giáp xã Đức Sơn.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chínhđể thành lập xã Hoa Sơn:

- Xã Hội Sơn còn lại 1.875, 69 ha diệntích tự nhiên và 5.282 nhân khẩu.

- Xã Tường Sơn còn lại 3.292, 20 hadiện tích tự nhiên và 8.728 nhân khẩu.

6. Thànhlập xã Hưng Yên Bắc, thuộc huyện Hưng Nguyên trên cơ sở điều chỉnh 861, 37 hadiện tích tự nhiên, 5.050 nhân khẩu của xã Hưng Yên.

- Xã Hưng Yên Bắc có 861, 37 ha diệntích tự nhiên và 5.050 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Hưng Yên Bắc:phía Tây giáp xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn; phía Bắc giáp xã Hưng Trung, huyệnHưng Nguyên và xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc; phía Đông giáp xã Nghi Diên,huyện Nghi Lộc; phía Nam giáp xã Hưng Yên Nam thuộc huyện Hưng Nguyên.

7. Thànhlập xã Hưng Yên Nam, thuộc huyện Hưng Nguyên trên cơ sở 1.950, 58 ha diện tíchtự nhiên và 5.759 nhân khẩu còn lại của xã Hưng Yên.

- Xã HưngYên Nam có 1.950, 58 ha diện tích tự nhiên và 5.759 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Hưng Yên Nam:phía Tây giáp xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn; phía Bắc giáp xã Hưng Yên Bắc; phíaĐông giáp xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên; phía Namgiáp xã Nam Lĩnh, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn.

8. Thànhlập xã Tiến Thành, thuộc huyện Yên Thành trên cơ sở điều chỉnh 3.321, 17 hadiện tích tự nhiên và 5.288 nhân khẩu của xã Mã Thành.

- Xã Tiến Thành có 3.321, 17 ha diệntích tự nhiên và 5.288 nhân khẩu.

Địa giớihành chính xã Tiến Thành: phía Bắc giáp xã Tân Thành, xã Quỳnh Tam huyện QuỳnhLưu; phía Đông giáp xã Mã Thành; phía Nam giáp xã Mã Thành và Lăng Thành; phíaTây giáp xã Lăng Thành và xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chínhđể thành lập xã Tiến Thành:

- Xã Mã Thành còn lại 1.863, 5 ha diệntích tự nhiên và 6.858 nhân khẩu.

Điều 2. Giao UBND tỉnh lập hồ sơ trình Chính phủ xemxét, quyết định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhândân tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 23 tháng 7 năm 2008./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Trung