HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 217/2010/NQ-HĐND

Việt Trì, ngày 12 tháng 07 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN QUẢN LÝ, CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG TẬP TRUNG NGƯỜI MẮC BỆNH TÂMTHẦN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ MƯỜI CHÍN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính Phủ về chính sách trợ giúp cácđối tượng Bảo trợ xã hội; Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 2 năm 2010của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ; Thôngtư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một sốđiều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính Phủ quy định điều kiện, thủtục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở Bảo trợ Xã hội; Thông tư số 07/2009/TT-BLĐTB &XH ngày 30 tháng 3 năm 2009 của Bộ Lao động - Thương binh vàXã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2085/TTr-UBNDngày 18 tháng 6 năm 2010 của UBND tỉnh về Đề án Quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡngtập trung người mắc bệnh tâm thần trên địa bàn tỉnh tại Trung tâm Bảo trợ xãhội tỉnh Phú Thọ; Báo cáo thẩm tra của Ban Vănhóa- Xã hội và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án Quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng tập trungngười mắc bệnh tâm thần trên địa bàn tỉnh tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh PhúThọ với những nội dung chính như sau:

1. Mục tiêu cụ thể

- Năm 2010 tiếp nhận: 20 - 30 đốitượng

- Năm 2011 tiếp nhận: 30 - 50 đốitượng

- Năm 2012 tiếp nhận: 60 đối tượng

- Đến năm 2015 quản lý nuôi dưỡngthường xuyên 80 đối tượng.

2. Đối tượng

- Người mắc bệnh tâm thần nặng, langthang;

- Người mắc bệnh tâm thần sống độcthân, không nơi nương tựa;

- Người mắc bệnh tâm thần do gia đìnhtự nguyện đưa vào Trung tâm và đóng góp kinh phí nuôi dưỡng, chăm sóc.

3. Quy mô củađề án

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất,năng lực phục vụ cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh đến năm 2015 duy trì quảnlý, chăm sóc, nuôi dưỡng thường xuyên từ 60 đến 80 đối tượng mắc bệnh tâm thầntheo quy định tại khoản 2 trên địa bàn tỉnh. Tiến tới mở rộng và phát triển,nâng quy mô quản lý, nuôi dưỡng để có thể tiếp nhận đối tượng tự nguyện trongthời gian tiếp theo. Quy mô đầu tư gồm: Xây dựng nhà quản lý đối tượng, nhàđiều trị y tế, nhà ăn, nhà luyện tập phục hồi chức năng, nhà xe ôtô, nhà kho,nhà vệ sinh cho đối tượng; cổng, hàng rào, sân vườn, đường nội bộ, khu chănnuôi, trang thiết bị nội thất, hệ thống điện nước; mua sắm thiết bị y tế, xecứu thương.

4. Kinh phínuôi dưỡng và mức trợ cấp nuôi dưỡng

- Kinh phí nuôi dưỡng gồm cácnguồn: Ngân sách Nhà nước, vận động xã hội, đóng góp của các đối tượng tựnguyện, hoạt động sản xuất của Trung tâm.

- Mức trợ cấp nuôi dưỡng do Chủtịch Ủy ban nhân tỉnh quyết định.

5. Nhiệm vụvà giải pháp thực hiện

a. Nhiệm vụ

- Đầu tư cải tạo, nâng cấp, mởrộng cơ sở vật chất phù hợp với công tác quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng đốitượng là người mắc bệnhtâm thần.

- Bổ sung đội ngũ y bác sỹ, cán bộvà nhân viên có chuyên môn chăm sóc bệnh nhân tâm thần.

- Ràsoát, thống kê, lập hồ sơ người mắc bệnh tâm thần theo quy định tại khoản 2 cóhành vi gây nguy hiểm đến gia đình, cộng đồng cần quản lý, nuôi dưỡng. Tổnghợp, lập cơ sở dữ liệu để phục vụ việc xây dựng kế hoạch chăm sóc, nuôi dưỡng,phục hồi chức năng cho các đối tượng này trong các cơ sở bảo trợ xã hội.

- Tiếp nhận, quản lý, chăm sóc,nuôi dưỡng người mắc bệnh tâm thần theo phạm vi của đề án.

b. Giải pháp thực hiện

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyềnnhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và người dân về chăm sóc và phụchồi chức năng cho người mắc bệnh tâm thần, không đối xử phân biệt, kỳ thị vớingười mắc bệnh tâm thần.

- Bố trí biên chế đảm bảo quyđịnh tại Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008củaChính Phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thểcơ sở bảo trợ xã hội để quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡngngười mắc bệnh tâm thần trên địa bàn tỉnh, trong đó, 70% trở lên là người mắcbệnh tâm thần nặng, lang thang; sống độc thân, không nơi nương tựa.

- Tăng cường cơ sở vật chất củaTrung tâm đến năm 2015 Trung tâm có đủ khả năng tiếp nhận và nuôi dưỡng thườngxuyên 60-80 đối tượng. Tổng kinh phí xây dựng và thiết bịlà8.483,56 triệu đồng (Tám tỷ bốn trăm tám ba triệu năm trăm sáumươi ngàn đồng).

Kinh phí xây dựng, mua sắm trangthiết bị gồm các nguồn:

+ Ngân sách tỉnh (35%);

+ Hỗ trợ của Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội (50%);

+ Tiết kiệm chi hàng năm và cácnguồn vốn huy động khác (15%).

Năm 2010, đầu tư xây mới 1 nhà 7gian và một số công trình phụ trợ, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất hiện có,trang bị xe cứu thương để có thể tiếp nhận, nuôi dưỡng, chăm sóc từ 20 đến 30đối tượng. Kinh phí khái toán: 1,557 tỷ đồng (Một tỷ năm trăm năm bảy triệuđồng).

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủyban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết;

- Thường trực Hội đồng nhân dân,các ban và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiệnNghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhândân tỉnh Phú Thọ khóa XVI, kỳ họp thứmười chín thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2010 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01năm 2010./.

CHỦ TỊCH
Ngô Đức Vượng