HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH
LONG AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 228/2015/NQ-ND

Long An, ngày 09 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀ TỶ LỆ (%) PHÂN BKINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỂ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT TRỒNG LÚA THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 35/2015/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND tỉnh ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về Quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4680/TTr-UBND ngày 25/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tỷ lệ (%) phân b kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất tỷ lệ (%) phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP như sau:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được phân bổ tỷ lệ 15% tổng kinh phí.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Tân An và thị xã Kiến Tường được phân bổ tỷ lệ 85% tổng kinh phí.

- Thời gian áp dụng kể từ ngày 01/01/2016.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện;

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này;

Nghị quyết này đã được Hội đng nhân dân tỉnh Long An Khóa VIII kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 09/12/2015.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

Nơi nhận:
- UB Thường vụ Quốc hội (b/c);- Chính ph (b/c);
- Bộ Tài chính (b/c);
- Bộ NN&PTNT (b/c);
- Ban Công tác đại biểu Quốc hội (b/c);- VP.QH, VP.CP (TP.HCM) (b/c);- Cục Kiểm Tra văn bản - Bộ Tư pháp;- TT.Tỉnh ủy (b/c);- UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh;- Đại biểu QH đơn vị tỉnh Long An;- Đại biểu HĐND tnh khóa VIII;
- VP. UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn th tnh;- TT.HĐND, UBND các huyện, TX, TP;- VP. Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Đặng Văn Xướng