HĐND TỈNH NGHỆ AN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2008

NGHỊ QUYẾT

Về mức phụ cấp cho lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Nghệ An

_________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về bảo vệ dân phố; Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT /BCA-BLĐTBXH -BTC ngày 01/3/2007 của Bộ Công an - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ về bảo vệ dân phố;

Xét Tờ trình số 2523/UBND-NC ngày 29 tháng 4 năm 2008 của UBND tỉnh Nghệ An;

Trên cơ sở ý kiến thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức phụ cấp cho lực lượng bảo vệ dân phố các phường thuộc thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, thị xã Thái Hoà, tỉnh Nghệ An với những nội dung sau:

- Trưởng Ban bảo vệ dân phố: 0, 60 mức lương tối thiểu.

- Phó trưởng Ban bảo vệ dân phố: 0, 50 mức lương tối thiểu.

- Tổ trưởng Tổ bảo vệ dân phố: 0, 40 mức lương tối thiểu.

- Tổ viên Tổ bảo vệ dân phố: 0, 30 mức lương tối thiểu.

 (Trường hợp Bảo vệ dân phố giữ nhiều chức danh khác nhau thì được hưởng phụ cấp của chức danh có phụ cấp cao nhất).

Nguồn kinh phí chi trả do ngân sách phường đảm bảo.

Điều 2. Đảm bảo điều kiện hoạt động của Bảo vệ dân phố.

1. Ban Bảo vệ dân phố có phòng làm việc tại trụ sở UBND phường, Tổ Bảo vệ dân phố làm việc ở nhà văn hoá của khối; lực lượng bảo vệ dân phố được hưởng các chế độ, chính sách, trang bị phương tiện, công cụ hỗ trợ theo quy định của Chính phủ và Bộ Công an.

2. Hàng năm, căn cứ đề xuất của Công an tỉnh và các quy định tài chính hiện hành, UBND tỉnh xem xét, giải quyết hỗ trợ kinh phí mua sắm phương tiện, công cụ hỗ trợ... và tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ dân phố.

Điều 3. Giao UBND tỉnh căn cứ Nghị quyết này và các quy định của Chính phủ chỉ đạo các ngành, các cấp có liên quan tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 23 tháng 7 năm 2008./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Thế Trung