HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH LÀO CAI

________

Khóa XII – Kỳ họp thứ 4

Số: 23/2001/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________

Lào Cai, ngày 19 tháng 7 năm 2001

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH LÀO CAI

Về việc phê chuẩn đề nghị sáp nhập thị xã Lào Cai và thị xã Cam Đường thành thị xã tỉnh lỵ Lào Cai

__________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21.6.1994;

Căn cứ Nghị định số 64/HĐBT ngày 12/9/1981 của Hội đồng bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc điều chỉnh địa giới hành chính đối với những huyện, xã địa giới chưa hợp lý;

Xét Tờ trình số 518/TT .UB ngày 13/7/2001 của UBND tỉnh Lào Cai về việc đề nghị sáp nhập thị xã Lào Cai và thị xã Cam Đường thành thị xã tỉnh lỵ Lào Cai;

Xét Báo cáo thẩm tra số 28/BC-BPC ngày 13 tháng 7 năm 2001 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu dự kỳ họp. Kỳ họp thứ 4 - Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XII thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Nhất trí phê chuẩn tờ trình của UBND tỉnh Lào Cai về việc đề nghị sáp nhập thị xã Lào Cai và thị xã Cam Đường thành thị xã tỉnh lỵ Lào Cai. Thị xã tỉnh lỵ Lào Cai, sau khi sáp nhập có:

- Diện tích: 23.095,8 ha.

- Dân số: 77.167 người.

- Đơn vị hành chính có:

+ 09 phường, gồm: Phường Lào Cai, Cốc Lếu, Kim Tân, Duyên Hải, Phố Mới, Bắc Lệnh, Pom Hán, Xuân Tăng, Thống Nhất;

+ 07 xã, gồm: Xã Đồng Tuyển, Vạn Hòa, Bắc Cường, Nam cường, Cam Đường, Tả Phời, Hợp Thành. Chuyển các xã: Bắc Cường, Nam Cường, Cam Đường, Vạn Hòa thành phường: Bắc Cường, Nam Cường, Cam Đường, Vạn Hòa. Như vậy, thị xã tỉnh lỵ Lào Cai mới sẽ có 03 xã là: Đồng tuyển, Tả Phời, Hợp Thành và 13 phường (như trên).

- Vị trí địa lý:

+ Phía đông: Giáp huyện Bảo Thắng- tỉnh Lào Cai.

+ Phía tây: Giáp huyện Bát Xát- tỉnh Lào Cai.

+ Phía nam: Giáp huyện Sa Pa- tỉnh Lào Cai.

+ Phía bắc: Giáp huyện Hà Khẩu- tỉnh Vân Nam- Trung Quốc.

2. Sau khi sáp nhập, thị xã tỉnh lỵ Lào Cai mới có nhiệm vụ xây dựng, phát triển thị xã theo hướng nâng cấp thành đô thị loại 3, để đề nghị Chính phủ công nhận là thành phố biên giới Lào Cai, khi có đủ điều kiện.

Điều 2.

1. HĐND tỉnh Lào Cai giao cho UBND tỉnh có trách nhiệm hoàn chỉnh mọi thủ tục về việc sáp nhập thị xã Lào Cai và Cam Đường thành thị xã tỉnh lỵ Lào Cai, chuyển các xã: Bắc Cường, Nam Cường, Cam Đường, Vạn Hòa thành các phường: Bắc Cường, Nam Cường, Cam Đường, Vạn Hòa để trình Chính phủ quyết định.

2. HĐND tỉnh Lào Cai giao cho Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh trách, nhiệm đôn đốc, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh Lào Cai khóa XII, nhiệm kỳ 1999 - 2004 thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2001./.

T/M. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNTỈNH LÀO CAI

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Giàng Seo Phử