HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH LÀO CAI

Số: 23/2004/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lào Cai, ngày 13 tháng 12 năm 2004

NGHỊ QUYẾT

Về việc Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2003

__________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI KHÓA XIII

KỲ HỌP THỨ BA

(Từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 12 năm 2004)

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/06/2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết đinh dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Sau khi xem xét Báo cáo số 189/BC-UB ngày 06/12/2004 của UBND tỉnh Lào Cai về quyết toán ngân sách năm 2003; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp,

HĐND tỉnh Lào Cai khóa XIII - Kỳ họp thứ 3,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2003;

1. Thu ngân sách:

1.1. Tổng thu NSNN trên địa bàn 475.517 triệu đồng, bao gồm:

- Các khoản thu cân đối NSNN 443.892 triệu đồng, gồm: thu từ nội địa 210.815 triệu đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 233.077 triệu đồng.

- Các khoản thu để lại chi quản lý qua ngân sách 31.625 triệu đồng.

1.2. Tổng thu ngân sách địa phương 1.490.687 triệu đồng, bao gồm:

- Các khoản thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp: 196.758 triệu đồng.

- Thu bổ sung từ NSTW: 1.086.371 triệu đồng.

- Thu kết dư ngân sách năm 2002: 55.012 triệu đồng.

- Thu viện trợ không hoàn lại: 421 triệu đồng.

- Thu vay theo khoản 3 điều 8 Luật NSNN: 120.000 triệu đồng.

- Thu để lại chi quản lý qua NSNN: 31.625 triệu đồng.

2. Chi ngân sách địa phương:

Tổng chi ngân sách địa phương 1.340.452 triệu đồng, bao gồm:

2.1. Các khoản chi cân đối ngân sách 1.309.094 triệu đồng, gồm:

- Chi đầu tư phát triển 553.975 triệu đồng, trong đó: Chi đầu tư XDCB: 549.994 triệu đồng; chi đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp: 3.981 triệu đồng.

- Chi trả gốc và lãi vay đầu tư: 26.776 triệu đồng.

- Chi thường xuyên: 727.343 triệu đồng.

2.2. Các khoản chi từ nguồn thu được để lại quản lý qua ngân sách 31.358 triệu đồng.

3. Kết dư ngân sách địa phương:

3.1. Tồn quỹ ngân sách địa phương: 150.235 triệu đồng, gồm:

a) Tồn quỹ ngân sách tỉnh: 115.822 triệu đồng, trong đó:

- Các khoản chưa kịp chi năm 2003 chuyển sang năm 2004 chi tiếp: 99.083 triệu đồng;

- Thực kết dư ngân sách tỉnh: 16.739 triệu đồng;

b) Tồn quỹ ngân sách cấp huyện: 25.216 triệu đồng trong đó:

- Các khoản chưa kịp chi năm 2003 chuyển sang năm 2004 chi tiếp: 22.568 triệu đồng;

- Thực kết dư ngân sách: 2.648 triệu đồng.

c) Tồn quỹ ngân sách cấp xã: 9.197 triệu đồng, trong đó:

- Các khoản chưa kịp chi năm 2003 chuyển sang năm 2004 chi tiếp: 7.628 triệu đồng;

- Thực kết dư ngân sách: 1.569 triệu đồng.

3.2. Xử lý kết dư ngân sách địa phương:

a) Thu ngân sách năm 2004: 141.866 triệu đồng, trong đó:

- Ngân sách tỉnh: 107.453 triệu đồng, gồm: + Thư chuyển nguồn: 99.083 triệu đồng;

+ Thu kết dư: 8.370 triệu đồng.

Ngân sách cấp huyện: 25.216 triệu đồng, gôm:

+ Thu chuyển nguồn: 22.568 triệu đồng

+ Thu kết dư: 2.648 triệu đồng.

- Ngân sách cấp xã: 9.197 triệu đồng, gồm:

+ Thu chuyển nguồn: 7.628 triệu đồng;

+ Thu kết dư: 1.569 triệu đồng.

b) Bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 8.369 triệu đồng.

Điều 2.

1. HĐND tỉnh giao cho UBND tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

2. HĐND tỉnh giao cho Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Lào Cai khóa XIII - Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 09/12/2004.

T/M. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNTỈNH LÀO CAI

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Giàng Seo Phử