HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

Phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2009

_______________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ 21

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Sau khi xem xét Báo cáo số 287/BC-UBND ngày 01/12/2010 của UBND tỉnh Lào Cai về Quyết toán ngân sách năm 2009; Báo cáo thẩm tra số 56/BC-BKT ngày 10/12/2010 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách năm 2009 của tỉnh Lào Cai

1.Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 1.755.776 triệu đồng, bao gồm:

a) Các khoản thu cân đối Ngân sách nhà nước: 1.546.189 triệu đồng, gồm: thu từ nội địa 885.631 triệu đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 660.558 triệu đồng.

b) Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách 209.587 triệu đồng.

2.Tổng thu ngân sách địa phương: 4.410.548 triệu đồng, bao gồm:

a) Các khoản thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp: 876.206 triệu đồng.

b) Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 2.257.848 triệu đồng.

c) Thu kết dư ngân sách năm 2008: 50.248 triệu đồng.

d) Thu vay theo khoản 3 điều 8 Luật Ngân sách Nhà nước: 70.049 triệu đồng.

e) Thu chuyển nguồn ngân sách năm 2008 sang: 942.452 triệu đồng.

g) Thu huy động Quỹ Dự trữ tài chính: 4.158 triệu đồng.

h) Thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước: 209.587 triệu đồng.

3.Tổng chi ngân sách địa phương: 4.298.516 triệu đồng, bao gồm:

a) Các khoản chi cân đối ngân sách: 3.232.515 triệu đồng, gồm:

b) Chi các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án nhiệm vụ khác: 886.900 triệu đồng.

c) Các khoản chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách: 179.101 triệu đồng.

4.Kết dư và xử lý kết dư ngân sách địa phương:

a) Kết dư ngân sách địa phương: 112.032 triệu đồng, gồm:

-Kết dư ngân sách tỉnh: 61.638 triệu đồng.

-Kết dư ngân sách cấp huyện: 40.695 triệu đồng.

-Kết dư ngân sách cấp xã: 9.699 triệu đồng.

b) Xử lý kết dư ngân sách địa phương:

-Thu ngân sách tỉnh năm 2010: 30.819 triệu đồng.

-Bổ sung Quỹ Dự trữ tài chính: 30.819 triệu đồng.

-Thu ngân sách cấp huyện năm 2010: 40.695 triệu đồng.

-Thu ngân sách cấp xã năm 2010: 9.699 triệu đồng.

Điều 2. HĐND tỉnh giao cho

1. UBND tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Lào Cai khóa XIII - Kỳ họp thứ 21 thông qua ngày 17/12/2010 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Sùng Chúng