HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2011/NQ-HĐND

Quảng Trị, ngày 09 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐỐI TƯỢNG THU VÀ TỶ LỆ PHÂN CHIAKHOẢN THU THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 17/2010/NQ-HĐND NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 2010 CỦA HĐNDTỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Xét Tờ trình số 2978/TTr-UBND ngày08 tháng 11 năm 2011 về việc sửa đổi, bổ sung đối tượng thu và tỷ lệ phân chiakhoản thu theo Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của HĐNDtỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của đại biểu HĐNDtỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều1. Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia các khoản thu thời kỳ ổnđịnh 2011 - 2015 và định mức chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011, cụthể như sau:

* Tại Mục I, Điểm1.1: Các khoản thu được hưởng 100%:

STT

Tên các khoản thu

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách cấp huyện

Ngân sách cấp xã

1

Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, khí thải, chất thải rắn, khai thác khoáng sản (phần địa phương hưởng):

- Tỉnh thu:

- Huyện, thị xã, thành phố thu:

100%

100%

* Tại Mục I, Điểm 1.2: Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phầntrăm (%) giữa các cấp ngân sách: chỉ áp dụng đối với cấp ngân sách thành phốĐông Hà, thị xã Quảng Trị:

STT

Tên các khoản thu

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách cấp huyện

Ngân sách cấp xã

1

Thuế giá trị gia tăng (không kể thuế GTGT hàng hóa nhập khẩu và thuế GTGT thu từ hoạt động xổ số kiến thiết):

- Thuế GTGT thu từ các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp cổ phần có vốn của nhà nước;

- Thuế GTGT thu từ các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và các hợp tác xã.

Trong đó:

+ Tỉnh thu:

+ Thành phố, thị xã thu:

+ Phường thu:

100%

100%

100%

70%

30%

2

Thuế thu nhập doanh nghiệp (không kể thuế TNDN của các đơn vị hạch toán toàn ngành và thuế TNDN thu từ hoạt động xổ số kiến thiết):

- Thuế TNDN thu từ các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp cổ phần có vốn của Nhà nước;

- Thuế TNDN thu từ các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và các hợp tác xã.

Trong đó:

+ Tỉnh thu:

+ Thành phố, thị xã thu:

+ Phường thu:

100%

100%

100%

70%

30%

Đối với các địa bàn xã, thị trấn trongquá trình thực hiện Nghị quyết 17/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010, nếucó sự bất hợp lý, ảnh hưởng đến cân đối ngân sách cấp huyện thì HĐND tỉnh ủyquyền Thường trực HĐND tỉnh xem xét đề nghị của UBND giải quyết cụ thể đơn vịđược hưởng tỷ lệ phân chia tại Nghị quyết này.

Điều 2. GiaoUBND tỉnh triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. GiaoThường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND, đại biểu HĐND tỉnh tăng cường công tácgiám sát việc thực hiện Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệphân chia các khoản thu thời kỳ ổn định ngân sách 2011 - 2015 và định mức chithường xuyên ngân sách địa phương năm 2011 theo lĩnh vực và phạm vi trách nhiệmđã được pháp luật quy định.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh QuảngTrị khóa VI, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2011 và có hiệu lực kểtừ ngày ký.

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Phúc