HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2012/NQ-HĐND

Bình Định, ngày 07 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ BÁN NƯỚC MÁY TỪ NĂM2013 ĐẾN NĂM 2015 DO CÔNG TY TNHH MTV CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH CUNG CẤP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chứcHội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Banhành văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngânsách Nhà nước số 01/2002/QH 11 đã được Quốc hội thông qua ngày 16tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị quyếtsố 753/2005/NQ-UBTVQH 11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban Thườngvụ Quốc hội về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch quyđịnh;

Căn cứ Thôngtư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15/5/2012 của Bộ Tài chính -Bộ Xây dựng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nguyên tắc,phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đôthị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn;

Sau khi xem xét Tờ trình số 102/TTr-UBND ngày06/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị điều chỉnh giá bán nước máytừ năm 2013 đến năm 2015 do Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Định cung cấp;Báo cáo thẩm tra số 25/BCTT-KTNS ngày 03/12/2012 của Ban Kinh tế và Ngân sáchHội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳhọp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Quy định về giá bán nước máy từ năm2013 đến năm 2015 do Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Định cung cấp trênđịa bàn tỉnh Bình Định và mức hỗ trợ từ ngân sáchtỉnh cho Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Định như sau:

1. Giá bán nước máytừ năm 2013 đến năm 2015:

TT

Nội dung

Giá bán đồng/m3

(giá đã bao gồm thuế VAT)

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

A

TP Quy Nhơn

1

Hộ dân cư

- Hộ nghèo sử dụng dưới 20m3/hộ/tháng

4.700

4.700

4.700

- Hộ gia đình khác sử dụng dưới 20m3/hộ/tháng

5.300

5.500

5.700

- Trường hợp hộ gia đình sử dụng từ m3thứ 20/hộ /tháng trở lên (bao gồm cả hộ nghèo)

6.200

6.400

6.600

2

Cơ quan HCSN

7.400

7.600

7.800

3

Hoạt động sản xuất

8.700

8.900

9.100

4

Kinh doanh dịch vụ

16.000

16.200

16.400

B

9 thị trấn

1

Hộ dân cư

- Hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng dưới 20m3/hộ/tháng

3.800

3.800

3.800

- Hộ gia đình khác sử dụng dưới 20m3/hộ/tháng

4.300

4.400

4.500

- Trường hợp hộ gia đình sử dụng từ m3thứ 20/hộ/tháng trở lên (bao gồm cả hộ nghèo và hộ đồng bào dân tộc thiểu số)

5.100

5.200

5.300

2

Cơ quan HCSN

7.100

7.200

7.300

3

Hoạt động sản xuất

8.300

8.400

8.500

4

Kinh doanh dịch vụ

8.300

8.400

8.500

2. Mức hỗ trợ từngân sách tỉnh cho Công ty TNHH MTV Cấpthoát nước Bình Định: Hàng năm ngân sách tỉnh hỗ trợ 02 (hai) tỷ đồng/năm trongthời gian 03 (ba) năm từ 2013 đến 2015 cho Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước BìnhĐịnh để thực hiện phương án giá nước máy nêu tại Khoản 1 Điều này. GiaoỦy ban nhân dân tỉnh căn cứ tình hình cụ thể của ngân sách tỉnh để quyết địnhthời gian và số lần cấp phát trong năm cho Công ty TNHHMTV Cấp thoát nước Bình Định.

Điều2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổchức thực hiện Nghị quyết.

Điều3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, cácban của Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giámsát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI, kỳhọp thứ 5 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2012; có hiệu lực thi hành kể từ ngày01 tháng 01 năm 2013./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tùng