HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2013/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 05 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀTHỐNG NHẤT CHỦ TRƯƠNG TĂNG CƯỜNG KHUYẾN KHÍCH XÃ HỘI HÓA ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNGTRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC, DẠY NGHỀ, Y TẾ, VĂN HÓA, THỂ THAO, MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊABÀN TỈNH CÀ MAU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ BẢY
(Từ ngày 04 đến ngày 05 tháng 12 năm 2013)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quyphạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với cáchoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môitrường;

Căn cứ Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Nghịđịnh số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khíchxã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, vănhóa, thể thao, môi trường;

Xét Tờ trình số 153/TTr-UBND ngày 20/11/2013 của UBND tỉnh Cà Mau về việc xin chủ trương tăng cường khuyếnkhích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế,văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau; Báo cáo thẩm tra số 57/BC-HĐND ngày 29/11/2013 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóaVIII, kỳ họp thứ Bảy đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chủtrương tăng cường khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vựcgiáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh CàMau.

1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủyban nhân dân tỉnh xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển xã hộihóa, cụ thể như sau:

a) Tăng cường khuyến khích pháttriển xã hội hóa trong các lĩnh vực theo thứ tự ưu tiên đầu tư: giáo dục, y tế,môi trường, văn hóa, thể thao và dạy nghề.

b) Ban hành quy định về đầu tư, xâydựng, cải tạo, nâng cấp quỹ nhà, cơ sở hạ tầng để giao cho các cơ sở thực hiện xãhội hóa thuê dài hạn với giá ưu đãi.

c) Ban hành cơ chế giao đất có thutiền sử dụng đất, cho thuê đất có thu tiền thuê đất và thực hiện chế độ miễn,giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định pháp luật.

d) Ban hành mức hỗ trợ kinh phí đầutư cơ sở hạ tầng đối với từng dự án xã hội hóa.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng cơchế, chính sách thực hiện khuyến khích xã hội hóa theo khoản 1 Điều này, thốngnhất ý kiến với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi ban hành và báocáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnhtriển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồngnhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân vàcác Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 và thay thế Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND ngày24/6/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành một số chính sách khuyến khíchxã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, ytế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân tỉnh Cà Mau khóa VIII, kỳ họp thứ Bảy thông qua ngày 05 tháng 12 năm2013./.

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (BTP);
- TT. Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- BTT. UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND;
- TT. HĐND, UBND huyện, thành phố;
- Cổng Thông tin Điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Bùi Công Bửu