HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH LÀO CAI

Khóa I – Kỳ họp V

Số: 23/NQ - HĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Lào Cai, ngày 17 tháng 7 năm 1993

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

(Khóa I – Kỳ họp thứ 5)

Về việc: Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 1992

________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Điều 9, Điều 16 Luật tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ban hành ngày 30/6/1989;

Căn cứ báo cáo tổng quyết toán Ngân sách năm 1992 do UBND tỉnh trình bày tại kỳ họp thứ 5;

Kỳ họp đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí phê chuẩn kết quả tổng quyết toán Ngân sách năn 1992 với các chỉ tiêu chính sau:

A/ Tổng thu ngân sách:

1. Tổng thu ngân sách trên địa bàn: 38.839199 triệu

Trong đó:

- Thu từ các DNTN: 11.512.76 triệu

- Thu từ các DNDT: 8.050.8 triệu

- Thu thuế CTN: 2.977.8 triệu

- Thu thuế nông nghiệp: 4.681.5 triệu

- Thu thuế XNK TN: 2.249.6 triệu

- Thu thuế XNK CN: 7.547.3 triệu

- Thu khác: 1.801.8 triệu

2. Tổng thu của ngân sách địa phương: 87.562.2 triệu

Trong đó:

- Thu phát sinh từ XTDP: 22.766.1 triệu

- Thu bất dư năm 1991: 844.1 triệu

- Thu trợ cấp cân đối: 62.452.0 triệu

B/ Tổng chi Ngân sách địa phương: 85.863.05 triệu

Trong đó:

- Chi xây dựng cơ bản: 27.115.0 triệu

- Chi vốn LĐ: 1.396.0 triệu

- Chi sự nghiệp kinh tế: 3.222.0 triệu

- Chi sự nghiệp văn xã: 18.738.0 triệu

- Chi QLNN, Đảng, Đoàn thể: 26.300.0 triệu

- Chi trả ngân sách xã: 5.847.0 triệu

- Chi an ninh quốc phòng: 888.9 triệu

C/ Kết dư ngân sách năm 1992 chuyển qua năm 1993:

Tổng kết dư ngân sách năm 1992: 1.699.15 triệu

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện Nghị quyết này. Giao cho thường trực HĐND tỉnh giám sát, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa I - kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08/07/1993.

T/M. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNTỈNH LÀO CAI

K/T. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Hoàng Trá Quang