HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/NQ-HĐND

Tây Ninh, ngày 12 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ GIAO BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC, VIÊNCHỨC SỰ NGHIỆP NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010của Chính phủ về quản lý biên chế công chức;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012của Chính phủ Quy định về việc vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 07/2010/TT-BNV ngày 26 tháng 7 năm 2010của Bộ Nội vụ, về việc hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị địnhsố 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/TT-BNV ngày 08tháng 5 năm 2012 của Chính phủ Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sựnghiệp công lập;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1449/TTr-UBND ngày 04 tháng 7năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về giao biên chế công chức, viênchức sự nghiệp năm 2013, báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dântỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất tổng biên chế công chức, viên chức sự nghiệp năm 2013, cụthể như sau:

1. Tổng chỉ tiêu biên chế công chức năm 2013 đã được Bộ Nộivụ giao: 2.046 biên chế (không tăng so với năm 2012).

2. Quyết định tổng biên chế viên chức sự nghiệp năm 2013 là19.289 biên chế (giữ nguyên biên chế so với năm 2012), trong đó:

a) Sự nghiệp giáo dục và đào tạo: 14.694

b) Sự nghiêp Y tế: 3.321

c) Sự nghiệp Văn hóa: 448

d) Sự nghiệp khác: 826

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnhthông qua.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnhvà đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức, giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóaVIII, kỳ họp thứ 8 thông qua./.

CHỦ TỊCH
Võ Hùng Việt