HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 233/2015/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ HỎA THIÊU NGƯỜI CHẾT BAN HÀNH TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 81/2012/NQ-HĐND NGÀY 12/12/2012 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHOÁ XII - KỲ HỌP THỨ 22

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước năm 2002 và Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật;

Sau khi xem xét Tờ trình số 7479/TTr-UBND ngày 04/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kéo dài thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ hỏa thiêu người chết ban hành tại Nghị quyết số 81/2012/NQ-HĐND ngày 12/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 120/BC-HĐND ngày 08/12/2015 của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Kéo dài thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ hỏa thiêu người chết tại Đài hóa thân An Lạc Viên, thành phố Cẩm Phả ban hành tại Nghị quyết số 81/2012/NQ-HĐND ngày 12/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh đến ngày 31/12/2016.

Điều 2.Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

- Thường trực, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XII, kỳ họp thứ 22 thông qua ngày 12/12/2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đọc