HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 238/2010/NQ-HĐND

Mỹ Tho, ngày 23 tháng 7 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

QUYĐỊNH MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀNSỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 21

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy bannhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xâydựng cơ bản số 38/2009/QH12 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quyđịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;
Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ vềcấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắnliền với đất;
Căn cứ Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chínhphủ về tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí,lệ phí, chính sách huy động và các khoản đóng góp của nhân dân;
Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thôngtư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 hướng dẫn thực hiện các quy địnhpháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết địnhcủa Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Công văn số 3384/BTC-CST ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tài chính hướngdẫn về mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ởvà tài sản khác gắn liền với đất;
Qua xem xét dự thảo Nghị quyết kèm theo Tờ trình số 56/TTr-UBND ngày 26 tháng 5năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh banhành nghị quyết quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địabàn tỉnh Tiền Giang và Báo cáo thẩm tra số 253/BC-BKTNS ngày 06 tháng 7 năm2010 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu,quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhàở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là Giấychứng nhận), bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Đối tượng thu lệ phí

Cá nhân, hộ gia đình và các tổ chứckhi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận theo quy định củapháp luật.

2. Đối tượng miễn, không thu lệphí

a) Miễn thu lệ phí

- Cấp Giấy chứng nhận đối với trườnghợp đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữunhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứngnhận quyền sở hữu công trình xây dựng trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 mà có nhucầu cấp đổi Giấy chứng nhận (kể cả trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận từ Giấychứng nhận quyền sử dụng đất sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sởhữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sau ngày 10 tháng 12 năm 2009);

- Cấp Giấy chứng nhận đối với trườnghợp cấp Giấy chứng nhận lần đầu chỉ có quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cánhân ở nông thôn tại các xã, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố trongtỉnh (trừ hộ gia đình, cá nhân tại các phường thuộc thành phố, thị xã trongtỉnh).

b) Không thu lệ phí

Cấp Giấy chứng nhận đối với trườnghợp chỉnh lý biến động về đất đai, về quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liềnvới đất do các nguyên nhân không thuộc về chủ quan của người có đất, có nhà ở,tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp:

- Những sai sót do phương pháp đođạc hoặc do lỗi chủ quan của đơn vị cấp Giấy chứng nhận dẫn đến phải điều chỉnhthiếu sót trong Giấy chứng nhận;

- Do điều chỉnh diện tích đất, nhàở, tài sản gắn liền với đất đã bị giải toả để xây dựng các công trình công cộng,các công trình phúc lợi xã hội (làm đường giao thông, thủy lợi, hiến đất hoặcđổi đất làm trường học, bệnh viện và các công trình công cộng khác).

3. Mức thu lệ phí

Stt

Nội dung thu

Đơn vị tính

Mức thu tối đa

Cá nhân, hộ gia đình

Tổ chức

Phường

Xã, thị trấn

I

Cấp giấy chứng nhận lần đầu chỉ có quyền sử dụng đất

đồng/giấy

25.000

0

100.000

II

Cấp giấy chứng nhận hoặc giấy chứng nhận chỉ có tài sản gắn liền với đất

đồng/giấy

100.000

100.000

500.000

III

Chứng nhận đăng ký biến động sau khi cấp giấy chứng nhận

1

Đăng ký thay đổi giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất

đồng/lần

15.000

7.500

20.000

2

Đăng ký thay đổi giấy chứng nhận hoặc thay đổi giấy chứng nhận chỉ có tài sản gắn liền với đất

đồng/lần

65.000

65.000

100.000

3

Các đăng ký biến động khác (do sai tên, sai năm sinh, sai chữ lót, sai địa chỉ,…)

đồng/lần

15.000

7.500

20.000

IV

Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận

1

Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất

đồng/lần

20.000

10.000

20.000

2

Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận

đồng/lần

50.000

50.000

50.000

V

Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ cấp giấy chứng nhận

đồng/lần

10.000

5.000

20.000

4. Quản lý và sử dụng lệ phí

Đơn vị thu lệ phí được để lại 80%số tiền lệ phí thu được để trang trải chi phí cho việc thực hiện công việc thulệ phí theo quy định. Số tiền còn lại (20%) đơn vị thu lệ phí phải nộp vào ngânsách nhà nước.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dântỉnh hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Giao Ban Kinh tế - Ngân sách và đạibiểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhândân tỉnh Tiền Giang khoá VII, kỳ họp thứ 21 thông qua và có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày, kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này thay thế Nghịquyết số 167/2008/NQ-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnhTiền Giang quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàntỉnh Tiền Giang và thay thế điểm b, khoản 2, Điều 1 của Nghị quyết số 165/2008/NQ-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định mứcthu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng, giấy chứng nhận quyền sởhữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Tiền Giang./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Khiết