HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2006

NGHỊ QUYẾT

Phê chuẩn việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội, dự toán

ngân sách và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2006

__________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 1194/QĐ-TTg ngày 09/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2006;

Sau khi xem xét Báo cáo số 107/BC- UBND ngày 07/7/2006 về tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm 2006, điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2006 và biện pháp thực hiện nhiệm vụ ngân sách địa 6 tháng cuối năm 2006; Tờ trình số 54/TTr-UBND ngày 07/7/2006 của UBND tỉnh về đề nghị điểu chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2006 tỉnh Lào Cai; Báo cáo thẩm tra số 12/BC- BKT&NS ngày 07/7/2006 của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2006

1. Điều chỉnh chỉ tiêu tổng hợp về phát triển kinh tế - xã hội năm 2006

- Chỉ tiêu trồng rừng: Điều chỉnh tăng 900 ha, từ 2.000 ha lên 2.900 ha

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: Điều chỉnh tăng thu 35.000 triệu đồng, từ 705.000 triệu đồng lên 740.000 triệu đồng.

- Tổng thu ngân sách địa phương: Điều chỉnh tăng thu 372.000 triệu đồng, từ 1.671.000 triệu đồng lên 2.043.000 triệu đồng.

- Tổng chi ngân sách địa phương: Điều chỉnh tăng 372.000 triệu đồng, từ 1.671.000 triệu đồng lên 2.043.000 triệu đồng.

Các chỉ tiêu khác: Giữ nguyên theo Nghị quyết số 01 của HĐND tỉnh và Quyết định 739/2005/QĐ-UBND ngày 28/11/2005 của UBND tỉnh

2. Điều chỉnh dự toán ngân sách:

2.1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:

Điều chỉnh tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 35.000 triệu đồng gồm: Thuế, phí và các khoản thu khác từ nội địa 15.000 triệu đồng; thu đóng góp từ hoạt động khai thác quặng sắt 20.000 triệu đồng.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn sau điều chỉnh 740.000 triệu đồng, gồm:

- Các khoản thu cân đối ngân sách nhà nước 700.000 triệu đồng, trong đó: Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước 375.000 triệu đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 325.000 triệu đồng.

- Thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước 40.000 triệu đồng

2.2. Thu, chi ngân sách địa phương

a. Thu Ngân sách địa phương:

Điều chỉnh tăng 372.000 triệu đồng, gồm:

- Bổ sung có mục tiêu từ Ngân sách Trung ương 21.578 triệu đồng

- Thu từ nội địa điều tiết cho Ngân sách Địa phương 34.159 triệu đồng

- Thu vay Quỹ hỗ trợ phát triển để đầu tư kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn 25.000 triệu đồng,

- Thu chuyển nguồn ngân sách tỉnh năm 2005 sang năm 2006 là 291.263 triệu đồng (nếu tính cả số tạm tính đầu năm thì tổng thu chuyển nguồn ngân sách tỉnh năm 2005 sang năm 2006 là 306.373 triệu đồng).

Tổng thu Ngân sách Địa phương sau điều chỉnh 2.043.000 triệu đồng, gồm:

- Các khoản thu cân đối Ngân sách Địa phương 1.328.713 triệu đồng

- Thu bổ sung có mục tiêu từ Ngân sách Trung ương 674.287 triệu đồng

- Thu để lại quản lý qua Ngân sách Nhà nước 40.000 triệu đồng

b. Chi ngân sách địa phương

Điều chỉnh tăng 372.000 triệu đồng, gồm

- Chi đầu tư phát triền tăng 54.631 triệu đồng

- Chi thường xuyên tăng 109.197 triệu đồng

- Chi các chương trình mục tiêu, dự án, nhiệm vụ tăng 220.548 triệu đồng

- Dự phòng giảm 12.376 triệu đồng

- Tổng chi Ngân sách Địa phương sau điều chỉnh 2.043.000 triệu đồng, gồm:

- Chi đầu tư phát triển 212.761 triệu đồng

- Chi thường xuyên 878.358 triệu đồng

- Chi trả nợ gốc và lãi vay đầu tư cơ sở hạ tầng 27.000 triệu đồng

- Chi các chương trình mục tiêu Quốc gia, dự án và nhiệm vụ 873.257 triệu đồng

- Chi quản lý qua ngân sách 40.000 triệu đồng

- Dự phòng 11.624 triệu đồng

2.3. Điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách tỉnh

a. Thu ngân sách tỉnh

Điều chỉnh tăng 370.320 triệu đồng, gồm:

- Bổ sung có mục tiêu từ Ngân sách Trung ương 21.578 triệu đồng

- Thu từ nội địa điều tiết cho Ngân sách tỉnh 32.479 triệu đồng

- Thu vay Quỹ hỗ trợ phát triển để đầu tư kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn 25.000 triệu đồng

- Thu chuyển nguồn Ngân sách tỉnh năm 2005 chuyển sang năm 2006: 291.263 triệu đồng

b. Chi ngân sách tỉnh

Điều chỉnh tăng 370.320 triệu đồng, gồm:

- Chi đầu tư phát triển tăng 54.631 triệu đồng

- Chi thường xuyên tăng 101.425 triệu đồng

- Chi bổ sung cân đối ngân sách cho các huyện, thành phố tăng 6.092 triệu đồng

- Chi các chương trình mục tiêu Quốc gia, dự án và nhiệm vụ tăng 220.548 triệu đồng.

- Dự phòng giảm 12.376 triệu đồng, còn lại 3.624 triệu đồng

Tổng chi Ngân sách tỉnh sau điều chỉnh là 1.915.300 triệu đồng, phân bổ như sau:

- Chi cân đối ngân sách: 591.451 triệu đồng

- Chi các chương trình mục tiêu Quốc gia, dự án và nhiệm vụ: 873.257 triệu đồng

- Các khoản chi quản lý qua ngân sách: 18.707 triệu đồng

- Chi bổ sung cân đối ngân sách huyện, thành phố: 431.885 triệu đồng.

3. Điều chỉnh, kế hoạch đầu tư phát triển:

Điều chỉnh tăng 75,237 triệu đồng, gồm:

- Nguồn vốn đầu tư theo Quyết định 134/QĐ-TTg : 5.000 triệu đồng

- Vốn vay tín dụng ưu đãi Trung ương: 25.000 triệu đồng

- Vốn nước ngoài (DFID): 7.936 triệu đồng

- Nguồn vốn từ năm 2005 chuyển sang năm 2006: 43.784 triệu đồng

+ Ngân sách tập trung: 595 triệu đồng

+ Hỗ trợ hạ tầng kinh tế cửa khẩu: 11.090 triệu đồng

+ Vốn vượt thu kinh tế cửa khẩu năm 2003: 842 triệu đồng

+ Vốn vượt thu tiền sử dụng đất năm 2004: 713 triệu đồng

+ Vốn vay Quỹ hỗ trợ phát triển đầu tư Khu KTCK: 100 triệu đồng

+ Chương trình mục tiêu xóa đói giảm nghèo và việc làm: 254 triệu đồng

+ Chương trình mục tiêu giáo dục: 62 triệu đồng

+ Chương trình mục tiêu văn hóa: 40 triệu đồng

+ Chương trình 135: 4.222 triệu đồng

+ Quyết định 186/QĐ-TTg : 1.032 triệu đồng

+ Quyết định 120/QĐ-TTg : 1.626 triệu đồng

+ Quyết định 134/QĐ-TTg : 93 triệu đồng

+ Chương trình Du lịch: 506 triệu đồng

+ Vốn khắc phục hậu quả thiên tai: 5.050 triệu đồng

+ Vốn DFID (đầu tư cơ sở hạ tầng các xã 135): 8.547 triệu đồng

+ Vốn vay tín dụng ưu đãi Trung ương: 883 triệu đồng

+ Vốn hỗ trợ hạ tầng phát thanh truyền hình tiếng dân tộc: 1.652 triệu đồng

Tổng vốn đầu tư thuộc Ngân sách Địa phương sau điều chỉnh là 978.846 triệu đồng

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho:

- UBND tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết.

- Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh chịu trách nhiệm giám sát việc thực tổ chức hiện nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai Khóa XIII - Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2006.

Chủ tịch

(Đã ký)

Sùng Chúng