HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 24/2011/NQ-HĐND

Gia Lai, ngày 09 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC QUYẾT ĐỊNH VỀ ƯU ĐÃI VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ, QUY TRÌNH VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN ƯUĐÃI VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI KHÓA X - KỲ HỌP THỨ HAI
(Từ ngày 07 đến ngày 09/12/2011)

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDnăm 2003;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặtnước; Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ về sửa đổi mộtsố điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 24/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 11 về việc thôngqua một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư, quy trình thực hiện ưu đãi và hỗtrợ ưu đãi đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3549/TTr-UBND ngày 04/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị sửa đổi,bổ sung Quyết định số 84/2007/QĐ-UBND ngày 27/8/2007 của UBND tỉnh về ban hànhquy định về ưu đãi và hỗ trợ đầu tư, quy trình và thủ tục thực hiện ưu đãi vàhỗ trợ đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinhtế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận, thống nhất của các Đại biểu tạikỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh khóa X,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Quyết định về ưu đãivà hỗ trợ đầu tư, quy trình và thủ tục thực hiện ưu đãi và hỗ trợ đầu tư ápdụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai như nội dung Tờ trình số 3549/TTr-UBND ngày04/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Nghị quyết này thaythế Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 24/7/2007 của HĐND tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ11 về việc thông qua quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư, quytrình thực hiện ưu đãi và hỗ trợ ưu đãi đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh GiaLai. Các quy định trước đây trái với Nghị quyết này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dântỉnh Gia Lai ban hành quyết định thay thế Quyết định số 84/2007/QĐ-UBND ngày27/8/2007 của UBND tỉnh về ban hành quy định về ưu đãi và hỗ trợ đầu tư, quytrình và thủ tục thực hiện ưu đãi và hỗ trợ đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnhGia Lai và tổ chức triển khai thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhândân tỉnh Gia Lai khóa X, Kỳ họp thứ Hai thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2011 vàcó hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội; VPQH;
- Thủ tướng CP, VPCP;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh;
- VP. Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- VP. UBND tỉnh (đăng công báo);
- Cục kiểm tra VB-Bộ Tư pháp;
- HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Lưu VT-CTHĐ (HL170).

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Thu