HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2011/NQ-HĐND

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆMVỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2011 VÀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘINĂM 2012 TỈNH THÁI NGUYÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ bannhân dân năm 2003;

Sau khi nghe Báo cáo số: 116/BC-UBND ngày 24/11/2011của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triểnkinh tế - xã hội năm 2011, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hộinăm 2012;

Xét Tờ trình số: 82/TTr-UBND ngày 24/11/2011 của Uỷban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc thông qua kết quả nhiệm vụ phát triển kinhtế - xã hội năm 2011 và quyết nghị nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm2012; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luậncủa các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ pháttriển kinh tế - xã hội năm 2011 đã nêu trong các báo cáo, tờ trình của Uỷ bannhân dân tỉnh Thái Nguyên và báo cáo của các cơ quan hữu quan, các cơ quan Tưpháp trình Hội đồng nhân tỉnh tại kỳ họp.

Điều 2. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ phát triểnkinh tế - xã hội năm 2012 của tỉnh Thái Nguyên với các chỉ tiêu, nhiệm vụ vàgiải pháp chủ yếu sau:

1. Mục tiêu và chủ đề

Mục tiêu tổng quát: Tiếp tục thực hiện các giải pháp ổnđịnh kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát của Chính phủ, phấn đấu đạt tốc độ tăngtrưởng cao hơn năm 2011 gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và chuyển đổi cơcấu kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nềnkinh tế; bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; giữvững ổn định chính trị, tăng cường củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh, trậttự, an toàn xã hội.

Chủ đề năm 2012 là: “Ưu tiên kiềm chế lạm phát, gópphần ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao chất lượng tăng trưởng, đẩy nhanh tiến độ hoànthành các công trình hạ tầng thiết yếu, triển khai đồng bộ các chương trình, dựán trọng điểm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới”.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu

a) Các chỉ tiêu kinh tế

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế 11% trở lên

Trong đó:

+ Công nghiệp - xây dựng: 14%

+ Dịch vụ: 11%

+ Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản: 4%

- GDP bình quân đầu người: 27 triệu đồng

- Giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN tăng 16-17%;

- Giá trị kim ngạch xuất khẩu tăng 15%;

- Thu ngân sách phấn đấu tăng 20% so với thực hiện năm2011 (không bao gồm thu cấp quyền sử dụng đất);

- Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng 6% so với năm2011, sản lượng lương thực có hạt: 415 nghìn tấn;

- Giá trị sản phẩm/1 ha đất trồng trọt: 77 triệu đồng

- Diện tích trồng rừng tập trung: 4.000 ha;

- Diện tích trồng chè mới, cải tạo và phục hồi: 1.000ha;

b) Các chỉ tiêu xã hội

- Mức giảm tỷ xuất sinh thô trong năm: 0,1%o

- Tạo việc làm mới cho 16.000 lao động

- Giảm trẻ em suy dinh dưỡng xuống dưới: 16%

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo trong năm đạt trên 2%

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo: 51%

c) Các chỉ tiêu về môi trường

- Ổn định tỷ lệ độ che phủ rừng trên: 50%

- Tỷ lệ số dân ở nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợpvệ sinh: 78%

d) Đảm bảo an ninh trật tự xã hội và côngtác quân sự địa phương và hoàn thành 100% các chỉ tiêu đề ra.

3. Một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phát triểnngành, lĩnh vực

3.1. Phát triển công nghiệp - xây dựng

Thực hiện tốt chủ trương đổi mới mô hình tăng trưởng từphát triển chủ yếu dựa vào vốn, tài nguyên và lao động chất lượng thấp sang căncứ vào hiệu quả, năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh trên cơ sở áp dụng cácthành tựu về khoa học, công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao và kỹ năng quảnlý hiện đại. Tăng cường cải thiện môi trường đầu tư, cải cách hành chính để thuhút đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh và kết cấu hạ tầng. Thực hiện rà soátcác dự án đầu tư công, để tập trung nguồn lực cho các dự án cấp thiết sớm hoànthành phát huy hiệu quả theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.

Đẩy nhanh tốc độ phát triển công nghiệp, đồng thời vớinâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm, tăng hiệu quả sản xuất, sức cạnh tranhcủa doanh nghiệp. Đổi mới cơ cấu và đa dạng hoá sản phẩm, phát triển các sảnphẩm chủ lực, ưu tiên sử dụng công nghệ cao. Khuyến khích và thực hiện các cơchế, chính sách của nhà nước về phát triển các ngành công nghiệp phục vụ pháttriển nông nghiệp, kinh tế nông thôn; đầu tư phát triển các ngành công nghiệphỗ trợ để cung cấp đầu vào cho các cơ sở sản xuất công nghiệp.

Tăng cường công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch cáckhu đô thị, khu dân cư, phát triển các khu đô thị mới. Tập trung thu hút đầu tưcác dự án hạ tầng khu công nghiệp theo hướng lựa chọn các nhà đầu tư có năng lựctài chính và kinh nghiệm để triển khai các dự án KCN đã được quy hoạch, tạo quỹđất sạch thường xuyên từ 30-50 ha để thu hút các dự án đầu tư chiến lược có hàmlượng công nghệ cao, có tác động lan tỏa thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ phát triển.

3.2. Phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đờisống nông dân

Tập trung nguồn lực để thực hiện chương trình mục tiêuxây dựng nông thôn mới, hoàn thiện quy hoạch đảm bảo theo hướng tăng thu nhập chonhân dân, tăng lợi ích cộng đồng. Ưu tiên nguồn lực và sự chỉ đạo cho phát triểncác sản phẩm nông nghiệp, thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế nôngnghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, hình thành các vùng chuyên canh,trang trại; tích cực chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân và gắntrách nhiệm của chính quyền các cấp trong chỉ đạo phát triển sản xuất, ngănchặn dịch bệnh của vật nuôi, cây trồng. Thực hiện tốt công tác quản lý thuốcbảo vệ thực vật, thuốc thú y, kiểm soát sản phẩm nông nghiệp bảo đảm tiêu chuẩntheo quy định.

Tập trung nâng cao năng suất, chất lượng lúa bằng việcsử dụng giống mới năng suất, chất lượng cao, có khả năng kháng bệnh tốt. Phổ biếncác giống ngô mới có năng suất cao, hình thành các vùng sản xuất tập trung.Phát triển chuyên canh chè, áp dụng quy trình sản xuất chế biến an toàn, đồngthời xây dựng và phát triển thương hiệu, xúc tiến thương mại để mở rộng thịtrường.

Củng cố phát triển kinh tế hợp tác xã, phát triển các làngnghề truyền thống, đầu tư cơ sở hạ tầng làng nghề, hỗ trợ xúc tiến thương mạiđể tìm kiếm, mở rộng thị trường; từng bước đưa công nghiệp về nông thôn để thựchiện công nghiệp hoá nông nghiệp nông thôn. Tăng cường các biện pháp phòng chốngcháy rừng, lũ lụt, hạn hán, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra.

3.3. Phát triển ngành dịch vụ

Tập trung phát triển các ngành dịch vụ có thế mạnh, lợithế so sánh. Khuyến khích phát triển các dịch vụ có giá trị gia tăng cao gắnvới du lịch văn hóa lịch sử và sinh thái; các doanh nghiệp liên kết, hình thànhcác hiệp hội, ngành hàng, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch, xúc tiếnthương mại gắn với nâng cao hiệu quả công tác quản lý thị trường.

Phát triển ngành dịch vụ vận tải đáp ứng nhu cầu vận chuyểnhàng hoá, hành khách; khuyến khích phát triển vận chuyển hành khách công cộng;tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông. Đa dạng hoá các hoạt độngdịch vụ, khai thác tốt và nâng cao chất lượng các dịch vụ tài chính, ngân hàng,tư vấn thiết kế, khoa học công nghệ… đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xãhội, an ninh quốc phòng, nâng cao khả năng cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập.

3.4. Giáo dục và đào tạo

Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của cácbậc học trên cơ sở thực hiện chiến lược phát triển giáo dục đào tạo, chỉ đạocủa Chính phủ về đổi mới cơ chế tài chính giáo dục và đào tạo giai đoạn 2011-2015.Duy trì, củng cố vững chắc và nâng cao chất lượng phổ cập bậc tiểu học, THCS;từng bước thực hiện phổ cập giáo dục bậc trung học và thực hiện đề án phổ cậpgiáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức,trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân quan tâm chăm lo đầutư cho sự nghiệp giáo dục phát triển; tăng cường phổ biến pháp luật, giáo dụcđạo đức lý tưởng sống cho học sinh; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện thựcchất vững chắc, đồng đều trong các loại hình đào tạo; tiếp tục đầu tư hỗ trợkinh phí xây dựng cơ sở vật chất trường học, mua sắm trang thiết bị dạy học theohướng chuẩn hóa, kiên cố hóa và hiện đại hóa; tập trung xây dựng mỗi cấp học cóít nhất một trường trọng điểm chất lượng cao.

3.5. Khoa học công nghệ

Tập trung vào các chương trình khoa học và công nghệ phụcvụ phát triển kinh tế xã hội; thúc đẩy phát triển công nghệ trong lĩnh vực sảnxuất công thương nghiệp, nông nghiệp, công nghệ thông tin… tăng cường ứng dụng,chuyển giao công nghệ; tuyên truyền, phổ biến kiến thức, chính sách pháp luậtvề sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ hạt nhân trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp với các cơ sở đào tạo của Trung ương và các ngànhkinh tế, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức đào tạo đội ngũ chuyên gia, cánbộ kỹ thuật bổ sung cho các ngành, lĩnh vực của tỉnh; ứng dụng rộng rãi tiến bộkhoa học kỹ thuật trong ngành nông - lâm - chăn nuôi - thủy sản và công nghiệpchế biến nông sản, thực phẩm. Tăng cường quản lý nhà nước về các hoạt độngchuyển giao công nghệ; đẩy mạnh thực hiện việc áp dụng hệ thống quản lý chấtlượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001-2008 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhànước.

3.6. Công tác y tế và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân

Nâng cao chất lượng dịch vụ của các cơ sở khám, chữa bệnh,ưu tiên phát triển chuyên khoa sâu với những kỹ thuật tiên tiến, hiện đại theochương trình phát triển y tế giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.Tăng cường đầu tư trang thiết bị y tế cho các tuyến đáp ứng yêu cầu kỹ thuậtchuyên môn; nâng cao trình độ chuyên môn, truyền thống y đức tạo thuận lợi chonhân dân tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Tiếp tục thực hiện củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tếcơ sở giảm bớt tình trạng quá tải ở các bệnh viện tuyến trên. Đẩy mạnh công tácy tế dự phòng, củng cố phát triển y dược học cổ truyền và phát triển kỹ thuậtkhông dùng thuốc. Có cơ chế thu hút bác sỹ, cán bộ y tế chuyên môn sâu về côngtác tại các cơ sở y tế trên địa bàn. Thực hiện hiệu quả đề án phát triển y tếchuyên sâu và xây dựng thành trung tâm của vùng về y tế.

3.7. Giải quyết việc làm và xóa đói giảm nghèo

Tăng cường hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhậnthức, ý thức tự lực cho người nghèo, cộng đồng về giảm nghèo; thực hiện tốt cácđề án, dự án thuộc chương trình mục tiêu giảm nghèo. Thực hiện các chính sáchtrợ cấp và hỗ trợ về giáo dục, y tế, tín dụng, việc làm, dạy nghề, mở rộng cáchoạt động nhân đạo, từ thiện trợ giúp xã hội đối với những người nghèo, đặcbiệt khó khăn không có nguồn thu nhập để tự vươn lên hòa nhập cộng đồng.

Đổi mới và phát triển hệ thống dạy nghề theo nhu cầu thịtrường gắn với doanh nghiệp và hội nhập quốc tế, tổ chức triển khai hiệu quảnhiệm vụ chiến lược về dạy nghề “đào tạo nghề trình độ cao đáp ứng nhu cầucác ngành kinh tế mũi nhọn, những vùng kinh tế trọng điểm” và “đào tạonghề cho lao động nông thôn để góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động trong nôngthôn góp phần xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân, xây dựng nôngthôn mới”. Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người lao động vàngười sử dụng lao động; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của phápluật về tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn lao động, thực hiện đồng bộ chươngtrình quốc gia về bảo hộ lao động.

3.8. Phát triển văn hóa, thể dục thể thao, thông tinvà truyền thông

Tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII)về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Tăng mức hưởngthụ văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin cho đồng bào các dân tộc, phát huygiá trị văn hóa nghệ thuật thưởng thức trà gắn với phát triển du lịch, dịch vụ,thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dâncư”.

Đẩy mạnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quantrọng; tiếp tục xây dựng và triển khai tốt chương trình hành động quốc gia vềdu lịch. Làm tốt công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của cácdân tộc, quản lý khai thác có hiệu quả hệ thống các di tích lịch sử, danh thắngtrên địa bàn. Khuyến khích công tác xã hội hóa để xây dựng các thiết chế vănhóa, thể thao ở cấp xã, phường, thôn bản. Mở rộng giao lưu văn hóa, du lịch vớicác địa phương trong khu vực, trong nước và quốc tế. Tuyên truyền giáo dục đạođức, lối sống, cách cư xử trong gia đình; hướng dẫn thực hiện hoạt động tư vấngia đình ở cơ sở; bồi dưỡng cán bộ làm công tác phòng chống bạo lực gia đình.

3.9. Tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững

Phát huy nguồn lực đất đai trong quá trình đẩy mạnh côngnghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Khắc phục có hiệu quả những yếu kém trongcông tác quản lý đất đai; tăng cường công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản;giải quyết các điểm nóng về ô nhiễm môi trường; có chế tài đủ mạnh để ngăn ngừavà xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả các nguồntài nguyên, bảo đảm nền kinh tế phát triển bền vững. Đẩy mạnh xã hội hoá vànâng cao nhận thức của toàn xã hội về công tác bảo vệ môi trường.

3.10. Lĩnh vực nội chính

Thực hiện kiên quyết, đồng bộ các giải pháp đẩy mạnhcải cách hành chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí: Thực hiện cóhiệu quả công tác cải cách hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ; thực hiện côngkhai, minh bạch và đơn giản hoá các thủ tục hành chính tạo thuận lợi trong thuhút đầu tư và thúc đẩy sản xuất phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin vào quảnlý. Triển khai thực hiện đồng bộ các quy định về phòng chống tham nhũng. Tăngcường công tác thanh tra, kiểm tra, ngăn ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời nhữngsai phạm trong quản lý kinh tế, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội: Nângcao chất lượng xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trong tình hìnhmới, chủ động chống các âm mưu diễn biến hòa bình; xây dựng lực lượng vũ trangnhân dân vững mạnh toàn diện; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu vực phòng thủtỉnh, công nghiệp quốc phòng, thực hành tốt kế hoạch diễn tập phòng thủ tỉnh.Nâng cao hiệu quả công tác hợp tác kinh tế đối ngoại; kết hợp giữa nhiệm vụquốc phòng, an ninh, hợp tác kinh tế đối ngoại, thông tin tuyên truyền vớinhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng, nâng cao ýthức cảnh giác, nắm chắc tình hình, có phương án sẵn sàng đối phó với mọi tình huốngcó thể xảy ra; đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm,phòng chống các tệ nạn xã hội; mở rộng các hình thức phổ biến giáo dục phápluật, tăng cường thông tin, tuyên truyền nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hànhpháp luật trong nhân dân. Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo củacông dân ngay từ cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp về giảm, kiềm chế tainạn giao thông, công tác phân luồng, phân tuyến đảm bảo trật tự, an toàn giaothông trên địa bàn.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai, chỉ đạo các cơquan chuyên môn và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh tổchức thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2012theo Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hộiđồng nhân dân tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khoáXII, Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2011./.

CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Bắc