HIĐNGNHÂNDÂN
THÀNHPHHÀNI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 24/2013/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC PHỐ CỔ, LÀNG CỔ, LÀNGNGHỀ TRUYỀN THỐNG TIÊU BIỂU, BIỆT THỰ CŨ, CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC KHÁC XÂY DỰNGTRƯỚC NĂM 1954 VÀ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ TRÊN ĐỊA BÀN THỦ ĐÔ CẦN TẬP TRUNGNGUỒN LỰC ĐỂ BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA
(TheoquyđnhtiĐiểmbKhoản3Điều11LuậtThđô)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀNỘI
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 8

(Từngày 02/12/2013 đến ngày 06/12/2013)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm2001 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng6 năm 2009;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm2009;

Căn cứ Luật Thủ đô ngày 21 tháng 11 năm 2012;

Xét Tờ trình số 84/TTr-UBND ngày 15 tháng 11 năm2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc đề nghị Hội đồng nhân dân Thành phốban hành Danh mục phố cổ, làng cổ, làng nghề truyền thống tiêu biểu, biệt thựcũ, công trình kiến trúc khác xây dựng trước năm 1954 và di sản văn hóa phi vậtthể trên địa bàn Thủ đô; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội, ý kiến thảoluận của các Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành Danh mục phố cổ, làng cổ,làng nghề truyền thống tiêu biểu, biệt thự cũ, công trình kiến trúc khác xâydựng trước năm 1954 và di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn Thủ đô cần tậptrung nguồn lực để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, gồm:

1.DanhmcPhc:79ph(Phụlcs01).

2.DanhmcLàngc:01ng(Phlcs02).

3.DanhmcLàngnghtruynthngtiêubiểu:07làngngh(Phlcs03).

4.DanhmcBiệtthcũ:225biệtthcũ(Phlcs04).

5.Danhmccôngtrìnhkiếntckcxâydngtrưcnăm1954:41ngtrình(Phlcs05).

6.Danhmcdisảnnhóaphivậtth:02disản(Phlụcs06).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố

1. Tổ chức thực hiện Nghị quyết; tuyên truyền,quảng bá và huy động các nguồn lực của tổ chức, cá nhân nhằm bảo tồn, tôn tạovà phát huy giá trị văn hóa theo các danh mục tại Điều 1.

2. Tổ chức tổng kết, điều chỉnh sửa đổi, bổ sungdanh mục phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Thủ đô.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từngày thông qua.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, cácBan của Hội đồng nhân dân Thành phố, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhândân Thành phố giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phốHà Nội khóa XIV kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 04 tháng 12 năm 2013./.

CHTCHNgôThDoãnThanh

PHỤ LỤC 01

DANH MỤC PHỐ CỔ HÀ NỘI
(Kèm theo Nghị quyết số 24/2013/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2013 củaHội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XIV)

I.CTUYNPHTRONGPHMVIBẢOV,TÔNTOCPI

TT

NPH

TT

TÊNPH

TT

TÊNPH

01

Phố Chợ Gạo

08

Phố Hàng Đường

15

Phố Nguyễn Siêu

02

Phố Đào Duy Từ

09

Phố Hàng Giầy

16

Phố Ngõ Gạch

03

Phố Đông Thái

10

Phố Hàng Mắm

17

Phố Nguyễn Hữu Huân

04

Phố Hàng Bạc

11

Phố Hàng Muối

18

Phố Tạ Hiện

05

Phố Hàng Buồm

12

Phố Hàng Ngang

19

Phố Trần Quang Khải (đoạn từ Hàng Mắm - Hàng Thùng)

06

Phố Hàng Chiếu

13

Phố Lương Ngọc Quyến

20

Phố Trần Nhật Duật (đoạn từ Hàng Chiếu - Hàng Mắm)

07

Phố Hàng Chĩnh

14

Phố Mã Mây

21

Phố Ô Quan Chưởng

II.CÁCTUYNPHTRONGPHMVIBOV,TÔNTẠOCPII

TT

NPH

TT

TÊNPH

TT

TÊNPH

01

PhBátĐàn

21

PhBátS

41

PhChCá

02

PhCuĐông

22

PhCuG

42

PhĐinhLiệt

03

PhCổngĐc

23

PhCaĐông

43

PhGm Cu

04

PhĐngXuân

24

PhĐưngThành

44

PhngBè

05

PhGiaNgư

25

PhHàTrung

45

PhngBút

06

PhHàngB

26

PhHàngBông

46

PhngChai

07

PhHàngCá

27

PhHàngCân

47

PhHàngĐào

08

PhHàngCót

28

PhHàngDa

48

PhHàngĐng

09

PhHàngĐu

29

PhHàngĐiếu

49

PhngGiấy

10

PhHàngGà

30

PhHàngGai

50

PhngLưc

11

PhHàngHòm

31

PhHàngKhoai

51

PhHàngNón

12

PhHàngMã

32

PhHàngMành

52

PhngRươi

13

PhHàngPhèn

33

PhHàngQuạt

53

PhHàngTre

14

PhHàngThiếc

34

PhHàngThùng

54

PhLòRèn

15

PhngVi

35

PhLãnÔng

55

PhNguynQuangBích

16

Phố Lương Văn Can

36

Phố Ngõ Trạm

56

Phố Nguyễn Văn Tố

17

Phố Nguyễn Thiện Thuật

37

Phố Nguyễn Thiệp

57

Phố Phùng Hưng

18

Phố Nhà Hoả

38

Phố Phan Đình Phùng (đoạn từ Phùng Hưng - Hàng Cót)

58

Phố Tô Tịch

19

Phố Thanh Hà

39

Phố Thuốc Bắc

20

Phố Yên Thái

40

Phố Cao Thắng

PHỤ LỤC 02

DANH MỤC LÀNG CỔ HÀ NỘI
(KèmtheoNghquyếts24/2013/NQ-ND ngày04tháng12m2013caHiđngnndânthànhphHàNikaXIV)

TT

Tênlàng

Xã

Thxã

01

Đưngm

Đưng Lâm(cthônMôngPh, CamThnh,CamLâm, ĐôngSàng, Đi Giáp và khu vc phcn là các tn PhKhang, Hưng Thnh,nMiếu,HàTân)

SơnTây

PHỤ LỤC 03

DANH MỤC LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG TIÊU BIỂU
(KèmtheoNghquyếts24/2013/NQ-ND ngày04tháng12m2013củaHiđngnndânthànhphHàNikaXIV)

TT

Tênlàngngh

Xã,phường

Qun/Huyn/Thxã

01

ngnghSơnkhmthônNg

ChuyênM

PhúXuyên

02

ngnghSơnmàiHThái

DuyênThái

Thưngn

03

ngnghMâytređanPhúVinh

PhúNghĩa

ChươngM

04

LàngnghĐiêukhcmnghSơnĐng

SơnĐng

HoàiĐc

05

ngnghDtlaVnPc

VnPc

HàĐông

06

ngnghGmsBátTràng

BátTràng

GiaLâm

07

ngnghGmnghThiếtÚng

VânHà

ĐôngAnh

PHỤ LỤC 04

DANH MỤC BIỆT THỰ CŨ
(
KèmtheoNghquyếts24/2013/NQ-NDngày04tháng12m2013 caHiđngnndânthànhphHàNikaXIV)

TT

Tênph

Snhà

Phường

Qun

L

Chn

01

Bà Huyện Thanh Quan

5

ĐiệnBiên

BaĐình

02

Bà Huyện Thanh Quan

7

ĐiệnBiên

BaĐình

03

Bà Huyện Thanh Quan

10

ĐiệnBiên

BaĐình

04

Bà Huyện Thanh Quan

12

ĐiệnBiên

BaĐình

05

Cao Bá Quát

23

ĐiệnBiên

BaĐình

06

Cao Bá Quát

25

ĐiệnBiên

BaĐình

07

Cao Bá Quát

27

ĐiệnBiên

BaĐình

08

Chu Văn An

1

ĐiệnBiên

BaĐình

09

Chu Văn An

2A

ĐiệnBiên

BaĐình

10

Chu Văn An

8

ĐiệnBiên

BaĐình

11

Chu Văn An

9

ĐiệnBiên

BaĐình

12

Chu Văn An

11

ĐiệnBiên

BaĐình

13

Chu Văn An

13

ĐiệnBiên

BaĐình

14

Chu Văn An

15

ĐiệnBiên

BaĐình

15

Chùa Một Cột

1

ĐiệnBiên

BaĐình

16

Chùa Một Cột

3

ĐiệnBiên

BaĐình

17

Chùa Một Cột

6

ĐiệnBiên

BaĐình

18

Chùa Một Cột

5

ĐiệnBiên

BaĐình

19

Chùa Một Cột

7

ĐiệnBiên

BaĐình

20

Chùa Một Cột

11

ĐiệnBiên

BaĐình

21

Đặng Dung

2

TrúcBch

BaĐình

22

Điện Biên Phủ

25

ĐiệnBiên

BaĐình

23

Điện Biên Phủ

33

ĐiệnBiên

BaĐình

24

Điện Biên Phủ

41

ĐiệnBiên

BaĐình

25

Điện Biên Phủ

43

ĐiệnBiên

BaĐình

26

Điện Biên Phủ

45

ĐiệnBiên

BaĐình

27

Điện Biên Phủ

47

ĐiệnBiên

BaĐình

28

Điện Biên Phủ

49

ĐiệnBiên

BaĐình

29

Hoàng Diệu

6

QuánThánh

BaĐình

30

Hoàng Diệu

26

ĐiệnBiên

BaĐình

31

Hoàng Diệu

30

ĐiệnBiên

BaĐình

32

Hoàng Diệu

34

ĐiệnBiên

BaĐình

33

Hoàng Diệu

58

ĐiệnBiên

BaĐình

34

Hoàng Diệu

63+65

ĐiệnBiên

BaĐình

35

Hoàng Hoa Thám

183

NgcHà

BaĐình

36

Hùng Vương

10

ĐiệnBiên

BaĐình

37

Hùng Vương

12

ĐiệnBiên

BaĐình

38

Hùng Vương

25

ĐiệnBiên

BaĐình

39

Khúc Hạo

6

ĐiệnBiên

BaĐình

40

Khúc Hạo

8

ĐiệnBiên

BaĐình

41

Khúc Hạo

10

ĐiệnBiên

BaĐình

42

Lê Hồng Phong

2

ĐiệnBiên

BaĐình

43

Lê Hồng Phong

4

ĐiệnBiên

BaĐình

44

Lê Hồng Phong

5A+5B

ĐiệnBiên

BaĐình

45

Lê Hồng Phong

6

ĐiệnBiên

BaĐình

46

Lê Hồng Phong

6A

ĐiệnBiên

BaĐình

47

Lê Hồng Phong

6B

ĐiệnBiên

BaĐình

48

Lê Hồng Phong

8

ĐiệnBiên

BaĐình

49

Lê Hồng Phong

9

ĐiệnBiên

BaĐình

50

Lê Hồng Phong

23B

ĐiệnBiên

BaĐình

51

Nguyễn Cảnh Chân

2

QuánThánh

BaĐình

52

Nguyễn Cảnh Chân

4

QuánThánh

BaĐình

53

Nguyễn Cảnh Chân

5

QuánThánh

BaĐình

54

Nguyễn Cảnh Chân

6

QuánThánh

BaĐình

55

Thanh Niên

9

QuánThánh

BaĐình

56

Nguyễn Thái Học

44

ĐiệnBiên

BaĐình

57

Nguyễn Thái Học

46

ĐiệnBiên

BaĐình

58

Nguyễn Thái Học

48+50

ĐiệnBiên

BaĐình

59

Nguyễn Thái Học

56

ĐiệnBiên

BaĐình

60

Nguyễn Thái Học

58

ĐiệnBiên

BaĐình

61

Nguyễn Thái Học

60

ĐiệnBiên

BaĐình

62

Nguyễn Thái Học

67

ĐiệnBiên

BaĐình

63

Nguyễn Thái Học

84+84B

ĐiệnBiên

BaĐình

64

Ông Ích Khiêm

5

ĐiệnBiên

BaĐình

65

Phan Đình Phùng

49

QuánThánh

BaĐình

66

Phan Đình Phùng

51

QuánThánh

BaĐình

67

Phan Đình Phùng

53

QuánThánh

BaĐình

68

Phan Đình Phùng

55

QuánThánh

BaĐình

69

Phan Đình Phùng

57

QuánThánh

BaĐình

70

Phan Đình Phùng

59-61

QuánThánh

BaĐình

71

Phan Đình Phùng

62

QuánThánh

BaĐình

72

Phan Đình Phùng

63

QuánThánh

BaĐình

73

Phan Đình Phùng

64

QuánThánh

BaĐình

74

Phan Đình Phùng

65B

QuánThánh

BaĐình

75

Phan Đình Phùng

66

QuánThánh

BaĐình

76

Phan Đình Phùng

67

QuánThánh

BaĐình

77

Phan Đình Phùng

68

QuánThánh

BaĐình

78

Phan Đình Phùng

68A

QuánThánh

BaĐình

79

Phan Đình Phùng

69

QuánThánh

BaĐình

80

Phan Đình Phùng

70

QuánThánh

BaĐình

81

Phan Đình Phùng

71

QuánThánh

BaĐình

82

Phan Đình Phùng

72

QuánThánh

BaĐình

83

Phan Đình Phùng

74

QuánThánh

BaĐình

84

Phan Đình Phùng

76

QuánThánh

BaĐình

85

Phan Đình Phùng

78

QuánThánh

BaĐình

86

Phan Đình Phùng (ngõ - TT VPCP)

66

QuánThánh

BaĐình

87

Quán Thánh

95B

QuánThánh

BaĐình

88

Quán Thánh

103

QuánThánh

BaĐình

89

Quán Thánh

105A

QuánThánh

BaĐình

90

Quán Thánh

154

QuánThánh

BaĐình

91

Quán Thánh

168

QuánThánh

BaĐình

92

Quán Thánh

180

QuánThánh

BaĐình

93

Quán Thánh (ngõ 105)

3

QuánThánh

BaĐình

94

Trần Phú

25

ĐiệnBiên

BaĐình

95

Trần Phú

27

ĐiệnBiên

BaĐình

96

Trần Phú

29

ĐiệnBiên

BaĐình

97

Trần Phú

31A

ĐiệnBiên

BaĐình

98

Trần Phú

31B

ĐiệnBiên

BaĐình

99

Trần Phú

35

ĐiệnBiên

BaĐình

100

Trần Phú

39

ĐiệnBiên

BaĐình

101

Trần Phú

41

ĐiệnBiên

BaĐình

102

Trần Phú

42

ĐiệnBiên

BaĐình

103

Trần Phú

44+46

ĐiệnBiên

BaĐình

104

Trần Phú

47

ĐiệnBiên

BaĐình

105

Trần Phú

48A

ĐiệnBiên

BaĐình

106

Trần Phú

49

ĐiệnBiên

BaĐình

107

Trần Phú

50

ĐiệnBiên

BaĐình

108

Trần Phú

51

ĐiệnBiên

BaĐình

109

Trần Phú

53

ĐiệnBiên

BaĐình

110

Trần Phú

54

ĐiệnBiên

BaĐình

111

Trần Phú

55A

ĐiệnBiên

BaĐình

112

Trần Phú

55B

ĐiệnBiên

BaĐình

113

Trần Phú

57

ĐiệnBiên

BaĐình

114

Trúc Bạch

95

TrúcBch

BaĐình

115

Trúc Bạch

97

TrúcBch

BaĐình

116

Bà Triệu

33

HàngBài

HnKiếm

117

Bà Triệu

60

HàngBài

HnKiếm

118

Bà Triệu

64

HàngBài

HnKiếm

119

Bà Triệu

67

HàngBài

HnKiếm

120

Chân Cầm

8

HàngTrng

HnKiếm

121

Đinh Công Tráng

4

PhanChuTrinh

HnKiếm

122

Đinh Công Tráng

6

PhanChuTrinh

HnKiếm

123

Hạ Hồi

7

TrnHưngĐo

HnKiếm

124

Hạ Hồi

32

TrnHưngĐo

HnKiếm

125

Hàng Buồm

19

HàngBum

HnKiếm

126

Lê Phụng Hiểu

5

TràngTin

HnKiếm

127

Lê Phụng Hiểu

7

TràngTin

HnKiếm

128

Lê Phụng Hiểu

9

TràngTin

HnKiếm

129

Lê Phụng Hiểu

12

TràngTin

HnKiếm

130

Lê Phụng Hiểu

18

TràngTin

HnKiếm

131

Lê Thánh Tông

3

PhanChuTrinh

HnKiếm

132

Lê Thánh Tông

9

PhanChuTrinh

HnKiếm

133

Lý Nam Đế

73

CaĐông

HnKiếm

134

Lý Thái Tổ

43

LýTháiT

HnKiếm

135

Lý Thái Tổ

51

TràngTin

HnKiếm

136

Lý Thái Tổ

53

TràngTin

HnKiếm

137

Lý Thường Kiệt

16

PhanChuTrinh

HnKiếm

138

Lý Thường Kiệt

19

PhanChuTrinh

HnKiếm

139

Lý Thường Kiệt

41

HàngBài

HnKiếm

140

Lý Thường Kiệt

51

TrnHưngĐo

HnKiếm

141

Lý Thường Kiệt

58

TrnHưngĐo

HnKiếm

142

Lý Thường Kiệt

59

TrnHưngĐo

HnKiếm

143

Lý Thường Kiệt

64

TrnHưngĐo

HnKiếm

144

Lý Thường Kiệt

65

TrnHưngĐo

HnKiếm

145

Lý Thường Kiệt

65A

TrnHưngĐo

HnKiếm

146

Lý Thường Kiệt

66

TrnHưngĐo

HnKiếm

147

Lý Thường Kiệt

67

TrnHưngĐo

HnKiếm

148

Lý Thường Kiệt

72

TrnHưngĐo

HnKiếm

149

Lý Thường Kiệt

84

CaNam

HnKiếm

150

Ngô Quyền

38

HàngBài

HnKiếm

151

Ngô Quyền

48

HàngBài

HnKiếm

152

Ngô Quyền

51

HàngBài

HnKiếm

153

Ngô Quyền

64

HàngBài

HnKiếm

154

Ngô Quyền

66

HàngBài

HnKiếm

155

Ngô Quyền

70

HàngBài

HnKiếm

156

Ngô Quyền

72

HàngBài

HnKiếm

157

Nguyễn Gia Thiều

3

TrnHưngĐo

HnKiếm

158

Nguyễn Gia Thiều

14

TrnHưngĐo

HnKiếm

159

Phan Bội Châu

18

CaNam

HnKiếm

160

Phan Bội Châu

25

CaNam

HnKiếm

161

Phan Bội Châu

26

CaNam

HnKiếm

162

Phan Chu Trinh

12

PhanChuTrinh

HnKiếm

163

Phan Chu Trinh

13

PhanChuTrinh

HnKiếm

164

Phan Chu Trinh

15

PhanChuTrinh

HnKiếm

165

Quang Trung

6B

TrnHưngĐo

HnKiếm

166

Quang Trung

6C

TrnHưngĐo

HnKiếm

167

Quang Trung

32

TrnHưngĐo

HnKiếm

168

Quang Trung

33

TrnHưngĐo

HnKiếm

169

Quang Trung

42

TrnHưngĐo

HnKiếm

170

Quang Trung

45

TrnHưngĐo

HnKiếm

171

Quang Trung

47

TrnHưngĐo

HnKiếm

172

Tông Đản

18

TràngTin

HnKiếm

173

Tông Đản

20

TràngTin

HnKiếm

174

Tông Đản

22

TràngTin

HnKiếm

175

Tông Đản

24

TràngTin

HnKiếm

176

Thợ Nhuộm

64

TrnHưngĐo

HnKiếm

177

Thợ Nhuộm

81

TrnHưngĐo

HnKiếm

178

Thợ Nhuộm

90

TrnHưngĐo

HnKiếm

179

Trần Bình Trọng

25

TrnHưngĐo

HnKiếm

180

Trần Hưng Đạo

13

PhanChuTrinh

HnKiếm

181

Trần Hưng Đạo

27B

PhanChuTrinh

HnKiếm

182

Trần Hưng Đạo

43

HàngBài

HnKiếm

183

Trần Hưng Đạo

46

HàngBài

HnKiếm

184

Trần Hưng Đạo

51

HàngBài

HnKiếm

185

Trần Hưng Đạo

53

HàngBài

HnKiếm

186

Trần Hưng Đạo

58+60

TrnHưngĐo

HnKiếm

187

Trần Hưng Đạo

66

TrnHưngĐo

HnKiếm

188

Trần Hưng Đạo

68B

TrnHưngĐo

HnKiếm

189

Trần Hưng Đạo

71

TrnHưngĐo

HnKiếm

190

Trần Hưng Đạo

77B

TrnHưngĐo

HnKiếm

191

Trần Hưng Đạo

86

CaNam

HnKiếm

192

Trần Hưng Đạo

89

TrnHưngĐo

HnKiếm

193

Trần Hưng Đạo

101

CaNam

HnKiếm

194

Trần Hưng Đạo

106

CaNam

HnKiếm

195

Trần Quốc Toản

56

TrnHưngĐo

HnKiếm

196

Trần Quốc Toản

59A

TrnHưngĐo

HnKiếm

197

Trần Quốc Toản

59B

TrnHưngĐo

HnKiếm

198

Trần Quốc Toản

61

TrnHưngĐo

HnKiếm

199

Trần Quốc Toản

63

TrnHưngĐo

HnKiếm

200

Tràng Thi

44

HàngBông

HnKiếm

201

Tràng Thi

53

HàngBông

HnKiếm

202

Bà Triệu

185

LêĐiHành

HaiBàTrưng

203

Bùi Thị Xuân

136

BùiThXuân

HaiBàTrưng

204

Lê Đại Hành

8

LêĐiHành

HaiBàTrưng

205

Ngô Thì Nhậm

37

NgôThìNhm

HaiBàTrưng

206

Nguyễn Du

59

NguynDu

HaiBàTrưng

207

Nguyễn Du

62

NguynDu

HaiBàTrưng

208

Nguyễn Du

84A+84B

NguynDu

HaiBàTrưng

209

Nguyễn Du

90

NguynDu

HaiBàTrưng

210

Nguyễn Huy Tự

30

BchĐng

HaiBàTrưng

211

Phạm Đình Hổ

7

PhmĐìnhH

HaiBàTrưng

212

Phạm Đình Hổ

9

PhmĐìnhH

HaiBàTrưng

213

Phạm Đình Hổ

10

PhmĐìnhH

HaiBàTrưng

214

Phạm Đình Hổ

11

PhmĐìnhH

HaiBàTrưng

215

Tô Hiến Thành

46

BùiThXuân

HaiBàTrưng

216

Tô Hiến Thành

94

LêĐiHành

HaiBàTrưng

217

Thiền Quang

4

NguynDu

HaiBàTrưng

218

Thiền Quang

6

NguynDu

HaiBàTrưng

219

Thiền Quang

8

NguynDu

HaiBàTrưng

220

Thiền Quang

11

NguynDu

HaiBàTrưng

221

Thiền Quang

10

NguynDu

HaiBàTrưng

222

Thiền Quang

12

NguynDu

HaiBàTrưng

223

Thụy Khuê

69B

ThyKhuê

TâyH

224

Thụy Khuê

86

ThyKhuê

TâyH

225

Mai Xuân Thưởng

1

ThyKhuê

TâyH

PHỤ LỤC 05

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC KHÁC XÂY DỰNGTRƯỚC NĂM 1954
(KèmtheoNghquyếts24/2013/NQ-ND ngày04tháng12m2013củaHiđngnndân thànhphHàNikaXIV)

TT

Đađim

Qun

Têncôngtrình

01

03 Tràng Tiền

Hoàn Kiếm

Nhà hát lớn

02

49 Lý Thái Tổ

Hoàn Kiếm

Ngân hàng Quốc gia

03

Phố Nhà Chung

Hoàn Kiếm

Quần thể công trình Nhà thờ lớn, Tổng giám mục, Đại chủng viện thánh Giuse Hà Nội

04

12 Ngô Quyền

Hoàn Kiếm

Nhà khách Chính phủ

05

12 Ngô Quyền

Hoàn Kiếm

Trụ sở Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

06

15 Ngô Quyền

Hoàn Kiếm

Khách sạn Sofitel Metropole

07

06 Đinh Lễ

Hoàn Kiếm

Bưu điện Quốc tế

08

01 Lê Thạch

Hoàn Kiếm

Nhà Bưu điện cũ Hà Nội

09

01 Lê Thái Tổ

Hoàn Kiếm

Nhà Thủy tạ

10

02 Tràng Thi

Hoàn Kiếm

Trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm

11

31 Tràng Thi

Hoàn Kiếm

Trung tâm Lưu trữ Quốc gia

12

08 Hai Bà Trưng

Hoàn Kiếm

Trường THPT Trần Phú

13

33 Phạm Ngũ Lão

Hoàn Kiếm

Nhà khách Bộ Quốc phòng

14

24 Lý Thường Kiệt

Hoàn Kiếm

Thư viện Khoa học Kỹ thuật

15

48 Lý Thường Kiệt

Hoàn Kiếm

Tòa án Nhân dân tối cao

16

39 Trần Hưng Đạo

Hoàn Kiếm

Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ

17

80 Trần Hưng Đạo

Hoàn Kiếm

Trụ sở Bộ Giao thông Vận tải, Viện khoa học công nghệ tàu thủy

18

82 Trần Hưng Đạo

Hoàn Kiếm

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

19

19 Lê Thánh Tông

Hoàn Kiếm

Trường Đại học Dược

20

26 Hàng Bài

Hoàn Kiếm

Trường THCS Trưng Vương

21

01 Tràng Tiền và 25 Tông Đản

Hoàn Kiếm

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

22

43 Quán Sứ

Hoàn Kiếm

Bệnh viện Ung bướu (K)

23

01 Hỏa Lò

Hoàn Kiếm

Nhà tù Hỏa Lò

24

21 Hàm Long

Hoàn Kiếm

Nhà thờ Hàm Long

25

120 Lê Duẩn

Hoàn Kiếm

Ga Hà Nội

26

18 Nguyễn Du

Hoàn Kiếm

Trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông

27

01 Hùng Vương

Ba Đình

Phủ Chủ tịch

28

01C Hoàng Văn Thụ

Ba Đình

Ban Đối ngoại Trung ương

29

01 Hoàng Hoa Thám

Ba Đình

Trụ sở Văn phòng Chính phủ

30

01A Hùng Vương

Ba Đình

Trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng

31

01 Tôn Thất Đảm

Ba Đình

Bộ Ngoại giao

32

56-60 Trần Phú

Ba Đình

Bộ Tư pháp

33

28B Điện Biên Phủ

Ba Đình

Bảo tàng Quân đội, Cột cờ Hà Nội

34

4-6 Lý Nam Đế

Ba Đình

Trụ sở Báo Văn nghệ Quân đội

35

66 Nguyễn Thái Học

Ba Đình

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

36

36 Trần Phú

Ba Đình

Ủy ban Olympic Việt Nam

37

Phố Hàng Đậu

Ba Đình

Tháp nước Hàng Đậu

38

56 Phan Đình Phùng

Ba Đình

Nhà thờ Cửa Bắc

39

Hàng Đậu - Ngọc Thụy (Long Biên)

Ba Đình

Cầu Long Biên

40

01 Yecxanh

Hai Bà Trưng

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

41

10 Thụy Khuê

Tây Hồ

Trường THPT Chu Văn An

PHỤ LỤC 06

DANH MỤC DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ
(
KèmtheoNghquyếts24/2013/NQ-NDngày04tháng12m2013củaHiđngnndânthànhphHàNikaXIV)

TT

Têndisn

Xã/phường

Quận/huyện

01

Hội Gióng tại Đền Sóc và Đền Phù Đổng

Vệ Linh

Sóc Sơn

Phù Đổng

Gia Lâm

Không gian Lễ hội Gióng bao gồm:

- Hội thờ Thánh Gióng ở làng Bộ Đầu

Bộ Đầu

Thường Tín

- Hội thờ Thánh Gióng ở các làng Đặng Xá, Sen Hồ

Đặng Xá + Lệ Chi

Gia Lâm

- Hội thờ Thánh Gióng các làng Phù Lỗ Đoài, Thanh Nhàn, Xuân Lai

Phù Lỗ + Xuân Thu + Thanh Xuân

Sóc Sơn

- Hội thờ Thánh Gióng ở các làng Sơn Du, Cán Khê, Đống Đồ

Nguyên Khê + Nam Hồng

Đông Anh

- Hội thờ Thánh Gióng ở làng Xuân Tảo

Xuân Đỉnh

Từ Liêm

- Hội thờ Thánh Gióng ở làng Hội Xá

Phúc Lợi

Long Biên

02

HátCatrù

Các quận Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hà Đông, các huyện Đông Anh, Phú Xuyên, Hoài Đức, Chương Mỹ, Đan Phượng.