HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2013/NQ-HĐND

Tây Ninh, ngày 12 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ VÀ NGUỒN KINHPHÍ ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ CHO NGƯỜI THAM GIA LỰC LƯỢNG TUẦN TRA NHÂN DÂN TRÊN ĐỊABÀN TỈNH TÂY NINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảohiểm y tế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14tháng 8 năm 2009 của Liên tịch Bộ Tài chính – Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện mộtsố điều của Luật Bảo hiểm y tế và Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7năm 2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều củaLuật Bảo hiểm y tế;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1192/TTr-UBND ngày 06 tháng 6năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cholực lượng Tuần tra nhân dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; báo cáo thẩm tra củaBan Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dântỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất quy định mức hỗ trợ và nguồn kinh phí đóng bảo hiểm y tế chongười tham gia lực lượng Tuần tra nhân dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, với nộidung cụ thể như sau:

1. Mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

a) Ngân sách hỗ trợ 2/3 mức đóng bảo hiểm y tế cho ngườitham gia lực lượng tuần tra nhân dân;

b) Người tham gia lực lượng Tuần tra nhân dân tự đóng 1/3của mức đóng bảo hiểm y tế.

2. Nguồn kinh phí thực hiện

a) Ngân sách cấp huyện, cấp xã chi theo nhiệm vụ được phâncấp;

b) Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối ngân sách trong phân bổ dựtoán hàng năm trình Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung có mục tiêu cho ngân sáchcấp huyện chưa đảm bảo nguồn thực hiện.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồngnhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này, đảm bảođúng quy định.

Điều 4. Giao thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnhvà đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóaVIII, kỳ họp thứ 8 thông qua./.

CHỦ TỊCH
Võ Hùng Việt