HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2013/NQ-HĐND

Thủ Dầu Một, ngày 09 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÂN CẤP SỬDỤNG QUỸ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ TỈNH BÌNH DƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHÓA VIII – KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 3 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lývà sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 230/2012/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫnchế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ Bảo trì đường bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2013/NQ-HDND8 ngày 31tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, quản lývà sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3485/TTr-UBND ngày13 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân cấp sử dụng Quỹ Bảo trìđường bộ tỉnh Bình Dương; Báo cáo thẩm tra số /BC-HĐND ngày tháng năm 2013 củaBan Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩnviệc phân cấp sử dụng Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Bình Dương, như sau:

Đối với nguồn thu từ phí sử dụng đường bộ xe môtô và xe 04 bánh có gắn động cơ 01 xi lanh sẽ phân bổ toàn bộ theo số thực thucủa từng huyện, thị xã, thành phố để thực hiện công tác bảo trì, quản lý cáctuyến đường đã phân cấp quản lý cho cấp huyện sau khi trích lại phần kinh phícho tổ chức thu phí của cấp xã. Phần thiếu hụt sẽ được cân đối từ nguồn vốn sự nghiệptheo nhu cầu thực tế và khả năng cân đối của ngân sách.

Đối với nguồn thu từ phí sử dụng đường bộ xe ôtô do Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương chuyển về sẽ thực hiện công tác bảo trìhệ thống đường tỉnh (do Sở Giao thông vận tải quản lý) và chi các hoạt động củaVăn phòng Quỹ Bảo trì đường bộ. Phần thiếu hụt sẽ được cân đối từ nguồn vốn sựnghiệp theo nhu cầu thực tế và khả năng cân đối của ngân sách.

Điều 2.

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khaithực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân,các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dântỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh BìnhDương khóa VIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2013 và có hiệulực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua./.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Kim Vân