HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/NQ-HĐND

Vĩnh Phúc, ngày 19 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

VỀDỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012 CÁC HUYỆN NƠI KHÔNG TỔ CHỨC HĐND

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26-11-2003;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nướcnăm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16/01/2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc về điều chỉnh nhiệmvụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của UBND huyện, quận, phường nơi không tổ chứcHĐND huyện, quận, phường;

Căn cứ Thông tư số 63/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính quy định về công tác lập dự toán, tổ chức thựchiện dự toán và quyết toán ngân sách huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hộiđồng nhân dân;

Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 19/12/2011 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về dự toán ngân sách nhà nước tỉnh VĩnhPhúc năm 2012;

Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 131/BC-UBND ngày 07/12/2011 của UBND tỉnh về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tàichính - ngân sách nhà nước năm 2011 và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm2012; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2012 của các huyện không tổ chứcHội đồng nhân dân: Huyện Tam Đảo, Bình Xuyên, Tam Dương, Yên Lạc, Vĩnh Tường, LậpThạch và Sông Lô (chi tiết tại biểu số 01, 02, 03 kèm theo), như sau:

1. Huyện Tam Đảo:

a) Thu NSNN trên địa bàn: 56.489 triệuđồng, gồm:

- Các khoản thu cân đối: 54.125 triệuđồng;

- Các khoản thu để lại đơn vị quảnlý chi qua NSNN: 2.364 triệu đồng.

b) Thu ngân sách huyện được hưởng theophân cấp: 31.144 triệu đồng.

c) Chi cân đối ngân sách huyện: 231.244triệu đồng, gồm:

- Chi ngân sách cấp huyện: 197.099triệu đồng.

- Chi ngân sách cấp xã: 34.145 triệuđồng.

d) Ngân sách cấp tỉnh bổ sung cho ngânsách huyện: 200.100 triệu đồng.

2. Huyện Bình Xuyên:

a) Thu NSNN trên địa bàn: 490.986 triệuđồng, gồm:

- Các khoản thu cân đối: 485.016 triệuđồng.

- Các khoản thu để lại đơn vị quảnlý chi qua NSNN: 5.970 triệu đồng.

b) Thu ngân sách huyện được hưởng theophân cấp: 127.711 triệu đồng.

c) Chi cân đối ngân sách huyện: 321.429triệu đồng, gồm:

- Chi ngân sách cấp huyện: 255.055triệu đồng.

- Chi ngân sách cấp xã: 66.374triệu đồng.

d) Ngân sách cấp tỉnh bổ sung cho ngânsách huyện: 193.718 triệu đồng.

3. Huyện Tam Dương:

a) Thu NSNN trên địa bàn: 60.983 triệuđồng, gồm:

- Các khoản thu cân đối: 56.473 triệuđồng.

- Các khoản thu để lại đơn vị quảnlý chi qua NSNN: 4.510 triệu đồng.

b) Thu ngân sách huyện được hưởng theophân cấp: 36.188 triệu đồng.

c) Chi cân đối ngân sách huyện:240.657 triệu đồng, gồm:

- Chi ngân sách cấp huyện: 190.472triệu đồng.

- Chi ngân sách cấp xã: 50.185 triệuđồng.

d) Ngân sách cấp tỉnh bổ sung cho ngânsách huyện: 204.469 triệu đồng.

4. Huyện Yên Lạc:

a) Thu NSNN trên địa bàn: 71.297 triệuđồng, gồm:

- Các khoản thu cân đối: 65.111 triệuđồng.

- Các khoản thu để lại đơn vị quảnlý chi qua NSNN: 6.186 triệu đồng.

b) Thu ngân sách huyện được hưởng theophân cấp: 45.132 triệu đồng.

c) Chi cân đối ngân sách huyện: 294.640triệu đồng, gồm:

- Chi ngân sách cấp huyện: 227.314triệu đồng.

- Chi ngân sách cấp xã: 67.326 triệuđồng.

d) Ngân sách cấp tỉnh bổ sung cho ngânsách huyện: 249.508 triệu đồng.

5. Huyện Vĩnh Tường:

a) Thu NSNN trên địa bàn: 118.632 triệuđồng, gồm:

- Các khoản thu cân đối: 110.391 triệuđồng.

- Các khoản thu để lại đơn vị quảnlý chi qua NSNN: 8.241 triệu đồng.

b) Thu ngân sách huyện được hưởng theophân cấp: 81.271 triệu đồng.

c) Chi cân đối ngân sách huyện: 436.869triệu đồng, gồm:

- Chi ngân sách cấp huyện: 330.700triệu đồng.

- Chi ngân sách cấp xã: 106.169 triệuđồng.

d) Ngân sách cấp tỉnh bổ sung cho ngânsách huyện: 355.598 triệu đồng.

6. Huyện Lập Thạch:

a) Thu NSNN trên địa bàn: 30.018 triệuđồng, gồm:

- Các khoản thu cân đối: 25.897 tỷđồng.

- Các khoản thu để lại đơn vị quảnlý chi qua NSNN: 4.121 triệu đồng.

b) Thu ngân sách huyện được hưởng theophân cấp: 17.969 triệu đồng.

c) Chi cân đối ngân sách huyện: 315.286triệu đồng, gồm:

- Chi ngân sách cấp huyện: 243.829triệu đồng.

- Chi ngân sách cấp xã: 71.457 triệuđồng.

d) Ngân sách cấp tỉnh bổ sung cho ngânsách huyện: 297.317 triệu đồng.

7. Huyện Sông Lô:

a) Thu NSNN trên địa bàn: 18.957 triệuđồng, gồm:

- Các khoản thu cân đối: 15.950 triệuđồng.

- Các khoản thu để lại đơn vị quảnlý chi qua NSNN: 3.007 triệu đồng.

b) Thu ngân sách huyện được hưởng theophân cấp: 11.902 triệu đồng.

c) Chi cân đối ngân sách huyện: 257.836triệu đồng, gồm:

- Chi ngân sách cấp huyện: 197.739triệu đồng.

- Chi ngân sách cấp xã: 60.097 triệuđồng.

d) Ngân sách cấp tỉnh bổ sung cho ngânsách huyện: 245.934 triệu đồng.

Điều 2.Tổ chức thực hiện:

- UBND tỉnh căn cứ mức phân bổ tạinghị quyết này giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách và mức bổ sung cho các huyện theođúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Thông tư số 63/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009của Bộ Tài chính.

- UBND các huyện: Tam Đảo, Bình Xuyên,Tam Dương, Yên Lạc, Vĩnh Tường, Lập Thạch, Sông Lô căn cứ quyết định giao dựtoán ngân sách năm 2012 của UBND tỉnh; phân bổ chi tiết nguồn vốn xây dựng cơbản của đơn vị mình báo cáo UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh vàbáo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất; quyết định cụ thể dự toán thu ngân sáchnhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phân bổ ngân sáchcấp huyện; giao dự toán thu, chi ngân sách cho các cơ quan đơn vị cùng cấp vàdự toán thu, chi ngân sách cho cấp dưới theo quy định của nhà nước.

- Thường trực HĐND, các Ban và Đạibiểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện phân bổ và giao dự toán, chấp hành NSNN năm2012 của các huyện.

- Nghị quyết có hiệu lực thi hành kểtừ ngày 01-01-2012.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh VĩnhPhúc khoá XV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2011./.

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Vọng