HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

______

Số: 240/2011/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Điện Biên, ngày 25 tháng 7 năm 2011

 NGHỊ QUYẾT

V/v Quy định chế độ lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm

cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên

__________________________


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002; Nghị định số: 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Thông tư số: 59/2003/TT-BTC ngày 26/3/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số: 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Thông tư liên tịch số: 73/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 14/5/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 963/TTr-UBND ngày 04/7/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc quy định chế độ lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Báo cáo thẩm tra số: 29/BC-KTNS ngày 17/7/2011 của Ban Kinh tế ngân sách - Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định chế độ lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên, cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh

- Kinh phí đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Kinh phí hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp.

2. Nội dung chi

Nội dung chi cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh được áp dụng theo các nội dung quy định cụ thể tại Thông tư Liên tịch số: 73/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 14/5/2010 của Liên Bộ: Tài chính - Tư Pháp và quy định khác hiện hành của Nhà nước.

3. Mức chi

- Các mức chi cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật như: chi công tác phí; chi xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; chi đào tạo bồi dưỡng; chi hội nghị, hội thảo; chi biên soạn tài liệu; chi khen thưởng,... đã được quy định tại Thông tư Liên tịch số: 73/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 14/5/2010 của Liên Bộ Tài chính - Tư Pháp và Quyết định số: 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật thực hiện theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu hiện hành của Nhà nước và các quy định cụ thể của tỉnh.

- Ngoài các mức chi nêu trên, căn cứ khả năng ngân sách và tình hình thực tế của địa phương, HĐND tỉnh quy định cụ thể mức chi một số khoản chi có tính chất đặc thù cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật như phụ lục chi tiết kèm theo.

4. Nguồn kinh phí

- Kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; kinh phí cho hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc cấp nào thì do ngân sách cấp đó đảm bảo và được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Kinh phí cho hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan thường trực của Hội đồng.

5. Lập dự toán kinh phí

- Căn cứ vào Chương trình, Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL; các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ PBGDPL lập dự toán kinh phí gửi cơ quan Tài chính cùng cấp thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành.

- Đối với phần kinh phí hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL: trên cơ sở dự toán kinh phí của các cơ quan là thành viên Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL các cấp lập, cơ quan Thường trực của Hội đồng các cấp lập dự toán kinh phí hàng năm gửi cơ quan Tài chính cùng cấp thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt vào dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan Thường trực Hội đồng.

- Kinh phí thực hiện các Chương trình, Đề án, Kế hoạch PBGDPL của tỉnh do cơ quan chủ trì thực hiện Chương trình, Đề án, Kế hoạch lập dự toán kinh phí gửi cơ quan Tài chính cùng cấp thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Đối với kinh phí thực hiện các hoạt động PBGDPL thông qua các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức do cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm từ nguồn kinh phí hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan, đơn vị.

- Riêng kinh phí xây dựng Tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn được hỗ trợ từ ngân sách Trung ương và được thực hiện theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

Đối với kinh phí xây dựng Tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị, trường học do cơ quan, đơn vị quản lý lập dự toán trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị trình cơ quan có thẩm quyền quyết định theo phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

6. Quản lý và quyết toán kinh phí

Căn cứ mục tiêu chương trình PBGDPL và kinh phí được giao, hàng năm các Sở, Ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL các cấp có trách nhiệm quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác PBGDPL theo chế độ tài chính hiện hành.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 4.Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2011 và thay thế Nghị quyết số: 93/2007/NQ-HĐND ngày 16/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII về việc thông qua quy định nội dung, định mức chi phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2011./.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Thanh Tùng