UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 245NQ/QHK6

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 1978

QUYẾT NGHỊ

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ vào Điều 53 của Hiến pháp năm 1959;
Căn cứ vào Chương II của Luật tổ chức Quốc hội nói về Uỷ ban thường vụ Quốc hội;
Theo đề nghị của Tổng thư ký Uỷ ban thường vụ Quốc hội
;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Trong thời gian giữa hai phiên họp của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, khi cần giải quyết những vấn đề đột xuất và cấp bách thuộc quyền hạn của Uỷ ban thường vụ Quốc hội mà không triệu tập Uỷ ban thường vụ Quốc hội ngay được thì Chủ tịch Uỷ ban thường vụ Quốc hội có thể theo đề nghị của Tổng thư ký Uỷ ban thường vụ Quốc hội, quyết định lấy ý kiến tại nhà của các thành viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

Điều 2. Cách thức lấy ý kiến tại nhà như sau:

1- Tổng thư ký Uỷ ban thường vụ Quốc hội gửi đến các thành viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội tờ trình về nội dung vấn đề cần lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và những tài liệu cần thiết khác.

2- Các thành viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội ghi ý kiến của mình vào tờ trình, ký tên và gửi lại Tổng thư ký.

3- Tổng thư ký tập hợp các ý kiến. Nếu đa số thành viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội tán thành, thì Chủ tịch Uỷ ban thường vụ Quốc hội ký nghị quyết.

Điều 3. Trong phiên họp gần nhất của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký báo cáo với Uỷ ban thường vụ Quốc hội kết quả việc lấy ý kiến tại nhà đã được tiến hành.

Trường Chinh

(Đã ký)