HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 249/2011/NQ-HĐND

Điện Biên, ngày 30 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC THÙ LAO ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐÃ NGHỈ HƯU GIỮ CHỨC DANH LÃNH ĐẠO CHUYÊN TRÁCH TẠI CÁC HỘI CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội;

Căn cứ Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định Hội có tính chất đặc thù;

Căn cứ Thông tư số 11/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội;

Căn cứ Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các Hội;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 1786/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc quy định chế độ mức thù lao đối với người nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Báo cáo thẩm tra số: 45/BC-VHXH ngày 22 tháng 12 năm 2011 của Ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các vị Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo tại các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Điện Biên, cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng.

Những người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các Hội có tính chất đặc thù được thành lập theo Điều 33, Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội.

2. Chế độ thù lao.

- Mức thù lao hàng tháng đối với những người đã nghỉ hưu giữ chức danh Chủ tịch các Hội có tính chất đặc thù, cụ thể như sau:

(Mức phụ cấp tính đơn vị là lần so với mức lương tối thiểu chung)

TT

Các cấp hội

Chức vụ

Mức phụ cấp

1

Hội cấp tỉnh

Chủ tịch

5,0

2

Hội cấp huyện, thị xã, thành phố

Chủ tịch

3,2

3

Hội cấp xã, phường, thị trấn

Chủ tịch

1,0

- Mức thù lao hàng tháng đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh Phó Chủ tịch các Hội có tính chất đặc thù giao cho UBND tỉnh căn cứ vào hướng dẫn của Trung ương và thực tế hoạt động của Hội để quyết định mức thù lao cho phù hợp.

- Đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo tại nhiều Hội thì được hưởng chế độ thù lao tại một hội.

3. Nguồn kinh phí chi trả.

Nguồn kinh phí chi trả chế độ thù lao được ngân sách nhà nước cấp hàng năm theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

4. Thời điểm áp dụng: Thực hiện từ ngày 01/01/2012.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết theo qui định của pháp luật.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XIII, kỳ họp thứ 03 thông qua ngày 29 tháng 12 năm 2011./.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Nguyễn Thanh Tùng