HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH LÀO CAI

Số: 25/2004/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lào Cai, ngày 13 tháng 12 năm 2004

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Về việc thông qua Chương trình hoạt động của HĐND tỉnh năm 2003

___________________________

Nghị quyết 25/2004/NQ-HĐND 1/01/clip_image001 .gif" alt="" />HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI KHÓA XIII

KỲ HỌP THỨ BA

(Từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 12 năm 2004)

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Sau khi xem xét Báo cáo kết quả hoạt động năm 2004; chương trình hoạt động năm 2005 của HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chương trình hoạt động của HĐND tỉnh Lào Cai năm 2005.

Điều 2. HĐND tỉnh Lào Cai giao cho Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND, các Đại biểu HĐND tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này. UBND tỉnh, các cấp, các ngành chức năng, các tổ chức, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp trong các hoạt động của HĐND tỉnh Lào Cai năm 2005.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Lào Cai khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2004.

T/M. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNTỈNH LÀO CAI

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Giàng Seo Phử