HĐND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2005

NGHỊ QUYẾT

Về thực hiện Chương trình xây dựng “Thành phố 3 có”:

Có nhà ở, có việc làm, có nếp sống văn hoá - văn minh đô thị

___________________

HỘI ĐÔNG NHÂN DÂN THÀNH PHÔ ĐÀ NANG KHOÁ VII,

NHIỆM KỲ 2004-2009, KỲ HỌP THỨ 5

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

- Sau khi xem xét Tờ trình số 3852/TT-UB ngày 11 tháng 7 năm 2005 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thông qua Chương trình xây dựng “Thành phố 3 có: Có nhà ở; có việc làm; có nếp sông văn hoá, văn minh đô thị”; Báo cáo thẩm tra của các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua Chương trình xây dựng “Thành phố 3 có : Có nhà ở; có việc làm; có nếp sông văn hoá, văn minh đô thị” tại Tờ trình số 3852/TT-UB ngày 11 tháng 7 năm 2005 của UBND thành phố.

UBND thành phố tiếp thu ý kiến tham gia của các vị đại biểu HĐND, các Ban của HĐND thành phố để hoàn chỉnh Đề án và thông nhất với Thường trực HĐND thành phố trước khi ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của ƯBND thành phố theo thẩm quyền để cụ thể hoá các Đề án.

Điều 2

1. UBND thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Chương trình, đảm bảo đạt được các mục tiêu của Chương trình, UBND thành phố báo cáo HĐND về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết này tại kỳ họp cuối năm của HĐND thành phố.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các vị đại biểu HĐND thành phố và HĐND các quận, huyện, phường, xã thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết này.

3. Đề nghị ủy ban MTTQVN thành phố, các tổ chức thành viên của Mặt trận trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tuyên truyền, động viên các tầng lớp nhân dân hưởng ứng và tham gia tích cực vào quá trình thực hiện Chương trình xây dựng “Thành phố 3 có”.

Điều 3 : Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày HĐND thành phố thông qua.

Nghị quyết này đã được HĐND thành phố khoá VII, nhiệm kỳ 2004-2009, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 26 tháng 7 năm 2005.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Bá Thanh