HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25 / 2007/NQ-HĐND

Bến Tre, ngày 14 tháng 12 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNHĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ, PHƯỜNG; THÀNH LẬP PHƯỜNG, XÃ THUỘC THỊ XÃ BẾN TRE,HUYỆN MỎ CÀY, HUYỆN CHỢ LÁCH; ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN CHỢ LÁCH,HUYỆN MỎ CÀY ĐỂ THÀNH LẬP HUYỆN MỎ CÀY NAM, HUYỆN MỎ CÀY BẮC, TỈNH BẾN TRE

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHOÁ VII - KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứLuật Tổ chức Hội đồng nhân dân vàUỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20tháng 4 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường,thị trấn;

Căn cứ Quyết định số 64B/HĐBT ngày 12 tháng 9năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) Về việc điều chỉnh địa giới hànhchính đối với những huyện, xã có địa giới chưa hợp lý;

Căn cứ Nghị định số 72/2001/NĐ-CP ngày 05tháng 10 năm 2001 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 02/2002/TTLT-BXD-TCCBCP ngày 08 tháng 3 năm 2002 của Bộ Xây dựng và Ban Tổ chức- Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) hướng dẫn về phân loại đô thị và cấp quảnlý đô thị;

Sau khi nghe Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Tờ trìnhsố 4617/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2007 Về việc điều chỉnh địa giới hành chínhxã, phường; thành lập phường, xã thuộc thị xã Bến Tre, huyện Mỏ Cày, huyện ChợLách; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Chợ Lách, huyện Mỏ Cày để thành lập huyện Mỏ Cày Nam, huyện Mỏ Cày Bắc,tỉnh Bến Tre;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chếvà ý kiến Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Đề án của Ủy ban nhân dântỉnh về điều chỉnh địa giới hành chính phường Phú Khương, xã Phú Hưng để thànhlập phường Phú Tân thuộc thị xã Bến Tre; điều chỉnh địa giới hành chính xã ĐaPhước Hội, xã Khánh Thạnh Tân để thành lập xã Tân Hội thuộc huyện Mỏ Cày; điềuchỉnh địa giới hành chính xã Hưng Khánh Trung để thành lập xã Hưng Phú, xã PhúSơn để thành lập xã Phú Mỹ thuộc huyện Chợ Lách; điều chỉnh địa giới hành chínhhuyện Mỏ Cày, huyện Chợ Lách để thành lập huyện Mỏ Cày Nam, huyện Mỏ Cày Bắcthuộc tỉnh Bến Tre, như sau:

1. Điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường; thànhlập xã, phường thuộc thị xã Bến Tre, huyện Mỏ Cày, huyện Chợ Lách:

a) Thành lập phường Phú Tân thuộc thị xã Bến Tretrên cơ sở điều chỉnh 295,53 ha diện tích tự nhiên và 4.664 nhân khẩu của phườngPhú Khương; 64,6 ha diện tích tự nhiên và 1.825 nhân khẩu của xã Phú Hưng.

Phường Phú Tân có 360,13 ha diện tích tự nhiên và6.489 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Phú Tân: Đông giáp phườngPhú Khương- thị xã Bến Tre; Tây giáp xã Sơn Đông - thị xã Bến Tre; Bắc giáp xãHữu Định, huyện Châu Thành; Nam giáp phường 6, phường Phú Khương- thị xã BếnTre.

Trụ sở hành chính Ủy ban nhân dân phường Phú Tânxây dựng tại khu vực, vị trí mới đảm bảo ổn định lâu dài, phù hợp với quy hoạch.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để thành lậpphường Phú Tân.

b) Điều chỉnh 81,69 ha diện tích tự nhiên và 1.289nhân khẩu của xã Phú Hưng về phường Phú Khương quản lý:

- Phường Phú Khương có 365,91 ha diện tích tựnhiên và 11.602 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Khú Khương: Bắc giáp xãHữu Định - huyện Châu Thành; Nam giáp phường 6, phường 4, phường 1, thị xã BếnTre; Đông giáp phường 8 và xã Phú Hưng - thị xã Bến Tre; Tây giáp phường PhúTân - thị xã Bến Tre.

- Xã Phú Hưng còn lại 1.012,33 ha diện tích tựnhiên và 10.870 nhân khẩu.

Thị xã Bến Tre có 6.742ha diện tích tự nhiênvà 114.597 nhân khẩu, có 16 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các phường 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Phú Khương, Phú Tân; các xã: Sơn Đông, Mỹ Thạnh An, PhúNhuận, Nhơn Thạnh, Phú Hưng, Bình Phú.

c) Thành lập xã Hưng Phú thuộc huyện Chợ Láchtrên cơ sở điều chỉnh 1.331,67 ha diện tích tự nhiên và 8.760 nhân khẩu của xãHưng Khánh Trung:

Xã Hưng Phú có 1.331,67 ha diện tích tự nhiên và8.760 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Hưng Phú: Bắc giáp xã VĩnhHòa, huyện Chợ Lách; Nam giáp xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày; Đông giáp xã TânThanh Tây, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày; Tây giáp xã Hưng Khánh Trung (ngã baCây Da kéo dài đến rạch Cái Tắc).

Trụ sở hành chính của UBND xã Hưng Phú tại UBNDxã Hưng Khánh Trung cũ.

d) Thành lập xã Phú Mỹ thuộc huyện Chợ Lách trêncơ sở điều chỉnh 713 ha diện tích tự nhiên và 6.132 nhân khẩu của xã Phú Sơn:

Xã Phú Mỹ có 713 ha diện tích tự nhiên và 6.132nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Phú Mỹ: Bắc giáp xã ThạnhNgãi, huyện Mỏ Cày và sông Hàm Luông; Nam giáp xã Vĩnh Hoà, huyện Chợ Lách;Đông giáp xã Tân Phú Tây, xã Thạnh Ngãi, huyện Mỏ Cày; Tâygiáp xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách.

Trụ sở hành chính của UBND xã PhúMỹ tại UBND xã Phú Sơn hiện nay.

Sau khi điều chỉnh địa giớihành chính.

- Xã Hưng Khánh Trung còn lại 1.024,0289ha diện tích tự nhiên và 7.334 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Hưng KhánhTrung: Bắc giáp xã Vĩnh Hoà và Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách; Nam giáp sông CổChiên, xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày; Đông giáp xã Hưng Phú (từ ngã ba Cây Dakéo dài đến rạch Cái Tắc); Tây giáp xã Tân Thiềng, xã Vĩnh Thành, huyện ChợLách.

Trụ sở hành chính của UBND xã HưngKhánh Trung dự kiến tại khu vực ngã tư ấp Thanh Trung.

- Xã Phú Sơn còn lại1.316 ha diện tích tự nhiên và 7.188 nhânkhẩu.

Địa giới hành chính xã Phú Sơn:Bắc giáp sông Hàm Luông; Nam giáp xã Vĩnh Thành, Vĩnh Hoà, huyện Chợ Lách; Đônggiáp xã Phú Mỹ, huyện Chợ Lách; Tây giáp xã Long Thới, huyện Chợ Lách.

Trụ sở hành chính của UBND xã: dựkiến tại khu vực cách bến phà ấp Lân Đông 400 mét về hướng Đông dọc theo huyệnlộ 179.

- Huyện Chợ Lách có 18.879,2 hadiện tích tự nhiên và 128.518 nhân khẩu, có 13 đơn vị hành chính trực thuộc baogồm các xã: Hòa Nghĩa, Phú Phụng, Sơn Định, Vĩnh Bình, Long Thới, Tân Thiềng, VĩnhThành, Vĩnh Hòa, Phú Mỹ, Phú Sơn, Hưng Khánh Trung, Hưng Phú và thị trấn ChợLách.

e) Thành lập xã Tân Hội trên cơsở điều chỉnh 731,267 ha diện tích tự nhiên và 6.534 nhân khẩu xã Đa Phước Hội;136,4 ha diện tích tự nhiên và 1.555 nhân khẩu xã Khánh Thạnh Tân.

Xã Tân Hội có 867,667 ha diện tíchtự nhiên và 8.089 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Tân Hội:Bắc giáp xã Hoà Lộc, huyện Mỏ Cày; Nam giáp xã Đa Phước Hội và xã An Thạnh,huyện Mỏ Cày; Đông giáp thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày; Tây giáp xã Khánh ThạnhTân và xã Tân Bình, huyện Mỏ Cày.

Trụ sở hành chính của UBND xã dựkiến tại ấp Tân Lộc.

Sau khi điều chỉnh địa giớihành chính.

- Xã Đa Phước Hội còn lại920,984 ha diện tích tự nhiên và 8.266 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Đa PhướcHội: Bắc giáp thị trấn và xã Tân Hội, huyện Mỏ Cày; Nam giáp xã An Thới và xãAn Định, huyện Mỏ Cày; Đông giáp xã Bình Khánh Tây, huyện Mỏ Cày; Tây giáp xãKhánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày.

- Xã Khánh Thạnh Tân còn lại 1.339,83ha diện tích tự nhiên và 11.665 nhân khẩu.

- Huyện Mỏ Cày có 35.408,07 ha diệntích tự nhiên và 276.049 nhân khẩu, có 28 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồmcác xã: Định Thủy, Phước Hiệp, An Thạnh, Đa Phước Hội, Thành Thới B, Bình KhánhĐông, Bình Khánh Tây, An Định, An Thới, Thành Thới A, Hương Mỹ, Cẩm Sơn, NgãiĐăng, Minh Đức, Tân Trung, Tân Hội, Thanh Tân, Thạnh Ngãi, Tân Phú Tây, TânThành Bình, Thành An, Phước Mỹ Trung, Tân Thanh Tây, Tân Bình, Nhuận Phú Tân,Hòa Lộc, Khánh Thạnh Tân và thị trấn Mỏ Cày.

2. Điều chỉnh địa giới hành chínhhuyện Chợ Lách; huyện Mỏ Cày để thành lập huyện Mỏ Cày Nam, huyện Mỏ Cày Bắc:

a) Thành lập huyện Mỏ Cày Bắc thuộctỉnh Bến Tre trên cơ sở điều chỉnh 2.044,6711 ha diện tích tự nhiên và 14.802nhân khẩu của huyện Chợ Lách (gồm toàn bộ diện tích tự nhiên và nhân khẩu củaxã Hưng Phú và xã Phú Mỹ); 13.419,113ha diện tích tự nhiên và 109.575nhân khẩu của huyện Mỏ Cày (gồm toàn bộ diện tích tự nhiên và nhân khẩu của cácxã Thanh Tân, Thạnh Ngãi, Tân Phú Tây, Tân Thành Bình, Thành An, Phước MỹTrung, Tân Thanh Tây, Tân Bình, Nhuận Phú Tân, Hòa Lộc, Khánh Thạnh Tân, Phú Mỹ,Hưng Phú).

Huyện Mỏ Cày Bắc có 15.463,7841ha diện tích tự nhiên và 124.377 nhân khẩu.

Địa giới hành chính huyện Mỏ CàyBắc: Bắc giáp huyện Châu Thành, thị xã Bến Tre; Nam - Tây Nam giáp huyện Mỏ CàyNam, tỉnh Vĩnh Long; Đông – Đông Nam giáp huyện Mỏ Cày Nam, huyện Giồng Trôm;Tây - Tây Nam giáp tỉnh Vĩnh Long, huyện Chợ Lách.

Huyện lỵ Mỏ Cày Bắc dự kiến tạingã ba Bền xã Phước Mỹ Trung (Ba Vát).

b) Thành lập huyện Mỏ Cày Nam thuộctỉnh Bến Tre trên cơ sở toàn bộ 21.988,957 ha diện tích tự nhiên và 166.474 nhânkhẩu còn lại của huyện Mỏ Cày (gồm toàn bộ diện tích tự nhiên và nhân khẩu củacác xã Định Thủy, Phước Hiệp, An Thạnh, Đa Phước Hội, Thành Thới B, Bình KhánhĐông, Bình Khánh Tây, An Định, An Thới, Thành Thới A, Hương Mỹ, Cẩm Sơn, NgãiĐăng, Minh Đức, Tân Trung, Tân Hội và thị trấn Mỏ Cày).

Huyện Mỏ Cày Nam có 21.988,957ha diện tích tự nhiên và 166.474 nhân khẩu.

Địa giới hành chính huyện MỏCày Nam: Bắc - Đông Bắc giáp huyện Mỏ Cày Bắc và huyện Giồng Trôm; Nam - TâyNam giáp huyện Thạnh Phú và tỉnh Trà Vinh; Đông - Đông Nam giáp huyện GiồngTrôm và huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre; Tây giáp huyện Mỏ Cày Bắc và tỉnh TràVinh.

Huyện lỵ huyện Mỏ Cày Nam là thịtrấn Mỏ Cày hiện nay.

Sau khi điều chỉnh địa giới hànhchính để thành lập huyện Mỏ Cày Bắc và huyện Mỏ Cày Nam:

Huyện Chợ Lách còn lại16.834,5289ha diện tích tự nhiên và 113.716 nhân khẩu có11 đơnvị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: xã Hòa Nghĩa, Phú Phụng, Sơn Định,Vĩnh Bình, Long Thới, Tân Thiềng, Vĩnh Thành, Vĩnh Hòa, Hưng Khánh Trung, PhúSơn và thị trấn Chợ Lách.

Tỉnh Bến Tre có 235.678 ha diệntích tự nhiên và 1.358.314nhân khẩu, có 09đơn vị hành chính cấphuyện trực thuộc, bao gồm các huyện: Bình Đại, Châu Thành, Giồng Trôm, Ba Tri, ChợLách, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, Thạnh Phú và thị xã Bến Tre. Sau khi điều chỉnhđịa giới hành chính, số đơn vị hành chính cấp huyện tăng 01; số đơn vị hànhchính cấp xã tăng 04 (01 phường, 03 xã) so với hiện trạng.

Điều 2.

Hội đồng nhân dân tỉnh giao choUỷ ban nhân dân tỉnh hoàn tất các thủ tục, đảm bảo đúng quy trình, quy định củapháp luật để trình Chính phủ quyết định và tổ chức triển khai thực hiện.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh,các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giúp Hội đồngnhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân tỉnh Bến Tre - khoá VII kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2007và có hiệu lực sau mười ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Be