HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2007/NQ-HĐND

Cao Bằng, ngày 12 tháng 12 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC THÔNG QUA KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH TỈNH CAO BẰNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
KHÓÁ XIV KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26tháng 01 năm 2007 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấphuyện;

Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BNV ngày 21tháng 6 năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số Điều quy định tạiNghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ về phân loạiđơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện;

Xét Tờ trình số 2003/TTr-UBND ngày 20 tháng11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc đề nghị thông qua kết quảphân loại đơn vị hành chính tỉnh Cao Bằng;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Phápchế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnhtại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằngkhóa XIV kỳ họp thứ 13 nhất trí thông qua kết quả phân loại đơn vị hành chínhtỉnh Cao Bằng, với tổng số điểm là 203 điểm, vào khung điểm loại II (có phụ lụcchi tiết số liệu các tiêu chí kèm theo).

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao choỦy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyếtđịnh phân loại đơn vị hành chính tỉnh Cao Bằng.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnhCao Bằng khóa XIV, kỳ họp thứ 13 thông qua./.

CHỦ TỊCH
Hà Ngọc Chiến

PHỤ LỤC

SỐ LIỆU CÁC TIÊUCHÍ ĐỂ TÍNH ĐIỂM PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH TỈNH CAO BẰNG
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2007/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2007của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng)

STT

Tiêu chí và các yếu tố đặc thù

Số văn bản, cơ quan ban hành

Đơn vị tính

Số lượng, tỷ lệ

Điểm

1

Tổng dân số

Công văn số 577/CTK-TH ngày 19/9/2007 của Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng.

Người

518.901

69,816

2

Diện tích tự nhiên

Công văn số 112/STNMT-VPĐKQSDĐ ngày 05/10/2007 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ha

672462,18

74,057

3

Các yếu tố đặc thù:

3.1

Đơn vị hành chính thuộc khu vực miền núi, vùng cao

Quyết định số 301/2006/QĐ-UBDT ngày 27/11/2006 của Uỷ ban Dân tộc về việc công nhận 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển.

Tỉnh

Huyện

1

12

15

12

3.2

Đơn vị hành chính thuộc khu vực biên giới quốc gia.

Thông tư số 179/2001/TT-BQP ngày 22/01/2001 của Bộ Quốc phòng về các đơn vị hành chính thuộc khu vực biên giới đất liền.

Tỉnh

1

20

3.3

Tỉnh có trên 11 đơn vị hành chính cấp huyện.

Huyện

13

2

3.4

Tỷ lệ % thu so với chi ngân sách Nhà nước bình quân hàng năm (bình quân của 03 năm: 2004, 2005, 2006)

Công văn số 2164/STC-KHNS ngày 12/10/2007 của Sở Tài chính

%

27%

3.5

Tỷ lệ người dân tộc ít người

Công văn số 371/BC-DT &TG ngày 01/11/2007 của Ban Dân tộc và Tôn giáo

%

95%

10

Cộng:

202,873

Tổng số điểm: 202,873, làm tròn số thành 203điểm.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNTỈNH CAO BẰNG