HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2007/NQ-HĐND

Rạch Giá, ngày 11 tháng 01 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC PHÍ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ, ĐIỀU KIỆNHÀNH NGHỀ KHOAN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHOÁ VII, KỲHỌP THỨ MƯỜI BA

Căn cứ LuậtTổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ LuậtBan hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Pháplệnh phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứThông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí vàlệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương;

Sau khi xemxét Tờ trình số 65/TTr-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnhvề việc ban hành Danh mục phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nướcdưới đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Báo cáo thẩm tra số 01/BC-BKTNS ngày03/01/2007 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến củacác vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờ trình số65/TTr-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hànhDanh mục phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địabàn tỉnh Kiên Giang với mức thu cụ thể như sau:

- Thẩm định hồsơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất: 700.000 đồng/hồ sơ (bảy trăm ngànđồng);

- Thẩm địnhgia hạn, bổ sung hồ sơ: 350.000 đồng/hồ sơ (ba trăm năm mươi ngàn đồng).

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dântỉnh quyết định cụ thể: tỷ lệ đơn vị được thụ hưởng, tỷ lệ nộp vào ngân sáchnhà nước của từng khoản phí; chế độ quản lý, sử dụng và miễn, giảm; mức thutrên cơ sở biểu mức thu phí được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Thời gian thựchiện: Sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng nhândân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai các cấp, các ngành,các địa phương thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thường trựcHội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhândân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát chặt chẽ việc thực hiệnNghị quyết này.

Nghị quyết nàyđã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VII, kỳ họp thứ mười ba thôngqua./.

CHỦ TỊCH
Trương Quốc Tuấn